شناسایی علل ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ارایه مدل به روش AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مدیریت، دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

جهان معاصر با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تحول است. اگرچه این تحول در تمام دوران وجود داشته است؛ لیکن امروز این تحول چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ سرعت بی‌سابقه است. در نظام کنونی، ارزشیابی عملکرد فردی و سازمانی یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می‌گردد. بنابراین هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی علل ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ارایه مدل به روش AHP فازی است. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، تحقیقی توصیفی- تحلیلی، از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس جمع‌آوری داده‌ها، پیمایشی است. روش نمونه تصادفی ساده و حجم نمونه  291 نفرمی باشد. در این تحقیق برای تعیین اوزان معیارها و زیر معیارها از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی فازی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزارExpert Choice  و S.P.S.S انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که ناکارآمدی منابع انسانی حائز رتبه اول و سایر عوامل از جمله ناکارآمدی فرایندهای سازمانی، ناکارآمدی پیاده‌سازی، ناکارآمدی شاخص‌های عملکردی، به‌ترتیب در سایر رتبه‌ها جا می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها