بررسی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی در محیط کار کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقویت نشاط کارکنان کتابخانه ملی ایران انجام گردید. تحقیق به لحاظ روش انجام از نوع کمی بوده و از نظر نوع استفاده در زمره تحقیقات توصیفی کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 793 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 246 نفر به‌عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مطالعه منابع، تحقیقات پیشین و پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته استفاده گردید. سه عامل جمعیت‌شناختی، فردی و سازمانی به‌عنوان متغیرهای اصلی از طریق ابزارهای پیش‌گفته مورد سنجش قرار گرفت و نتایج زیر به‌دست آمد؛ شدت ضریب همبستگی(ضریب توافقی) بین عوامل جمعیت‌شناختی و تقویت میزان نشاط کارکنان سازمان مؤید تأثیرگذاری عوامل جمعیت‌شناختی بر تقویت میزان نشاط کارکنان می‌باشد؛ در بررسی رابطه عوامل فردی با زیرمؤلفه‌های باورها و اعتقادات، مثبت‌اندیشی و سلامت روان و کانون کنترل و تقویت میزان نشاط کارکنان، تحلیل داده‌‌ها نشان که عوامل فردی بر نشاط کارکنان تاثیر دارند.  در رابطه با عوامل سازمانی نیز نتایج آمار پرسش‌نامه بر این نتیجه صحه می‌گذارد که عامل مذکور بر نشاط کارکنان در جامعه آماری تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها