بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

سازمان‌های دولتی عموماً برای حفظ و افزایش اعتماد به سبکی از رهبری نیاز دارند که علایق و  نیازهای افراد را در کانون توجه قرار دهد. از طرفی اعتمادسازی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های ضروری رهبری خدمتگزار می‌باشد. لذا رهبری خدمتگزار می‌تواند راه حل مناسبی برای بی‌اعتمادی کارکنان در سازمان‌های دولتی محسوب گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار و ابعاد آن بر اعتماد سازمانی کارکنان است. جامعه آماری اداره امور مالیاتی استان خوزستان است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 186 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر آزمون تی، آزمون کولموگروف و اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج حاکی از تأیید تمام فرضیه‌های تحقیق بود. به‌ این معنا که تمامی مولفه‌های رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها