بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی سازمان مرکزی پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت استعداد، از دسته مفاهیم جدید حوزه مدیریت منابع انسانی است که بر شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد در سازمان تاکید دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی است که این هدف اصلی در قالب 6 هدف فرعی بررسی شده‌است. جامعه آماری پژوهش شامل 850 نفر از کارکنان دانشگاه تربیت مدرس است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 254 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از آمار توصیفی، آزمون تحلیل همبستگی، آزمون رگرسیون خطی، تحلیل عاملی تأییدی با معادلات ساختاری همراه با خودگردان سازی با نرم افزار AMOS و تحلیل عاملی تأییدی با معادلات ساختاری همراه با خودگردان‌سازی با الگوریتم حداقل مربعات جزئی توسط نرم افزارSmart PLS استفاده شد. برای جمع‌آوری نظرات، از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که دو فرضیه رابطه شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد و عملکرد سازمانی و به‌کارگیری استعداد و عملکرد سازمانی تایید نشدند و بقیه فرضیه‌ها مورد تایید قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها