نقش سبک رهبری تحول آفرین و سیستم پاداش در عملکرد مدیریتی مدیران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت آماد، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

سبک رهبری تحول‌آفرین با عملکرد و شخصیّت رهبر در ارتباط است. به همین دلیل بسیاری از محققان به اهمیّت و لزوم بررسی رهبری تحول‌آفرین تأکید دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک رهبری و سیستم پاداش در عملکرد مدیریتی مدیران انجام شد. پژوهش پیش رو از دید هدف کاربردی است؛ و از نظر ماهیت و روش، پژوهشی توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی به شمار می‌رود. برای جمع‌آوری داده‌های مؤلفه‌های تحقیق هم از پرسشنامه‌های محقق ساخته برگرفته از نظر متخصصین حوزه منابع انسانی و هم از پرسشنامه‌های استاندارد بومی‌سازی شده بهره جسته شد. روش نمونه‌گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده است. جامعه‌ی آماری تحقیق 200 نفر از مدیران و کارکنان یکی از یگان‌های نظامی است که با توجه به تعیین حجم نمونه از روش کوکران، تعداد جامعه نمونه 132 نفر برآورد گردید. روایی ابزار سنجش با استفاده از روایی سازه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها و مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد سبک رهبری تحول‌آفرین به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق سیستم پاداش بر عملکرد مدیران تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28
دوره8 شماره28-تابستان 1397
مرداد 1397
صفحه 43-70
  • تاریخ دریافت: 05 دی 1395
  • تاریخ بازنگری: 19 فروردین 1396
  • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1397