ارتقای هویت‌یابی سازمانی از طریق برندسازی کارفرمایی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

سازمان‌های پیشروی امروزی با تضاد برخورداری از کارکنان حرفه‌ای شایسته و وفادار رویارو هستند. این تضاد تقویت نگرش‌های مثبتی مانند هویت‌یابی سازمانی را ضروری ساخته است. از میان پیشایندهای گوناگون هویت‌یابی سازمانی، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر برند کارفرمایی پرداخته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش را مدیران و کارکنان شرکت کیسون در شهر تهران به تعداد 455 نفر تشکیل می‌دهند که 168 نفر آنها بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای استاندارد بوده که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ارزیابی شده و برابر 86/0 بوده است. تحلیل داده‌ها با کمک آزمون‌های آماری تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل مسیر و آزمون تی با استفاده از نرم‌افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد برندسازی کارفرمایی (ارزش اقتصادی، ارزش توسعه‌ای، ارزش اجتماعی، ارزش تنوع و ارزش شهرت) بر همه‌ی مؤلفه‌های سه‌گانه هویت‌یابی سازمانی (عضویت، شباهت و وفاداری) تأثیری معنادار و مثبت داشته‌اند. همچنین وضعیت موجود هر دو این عوامل در این شرکت مناسب بوده است.

کلیدواژه‌ها