بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

چکیده

 هدف اصلی این تحقیق، سنجش میزان تأثیر رهبری خدمتگزار بر فرهنگ‌سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی ایران است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار پژوهش 5 نوع پرسشنامه است که ضمن تائید روایی و سپس پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در میان نمونه‌ای متشکل از 320 نفر از کارکنان شاغل که به‌طور تصادفی انتخاب‌شده بودند، توزیع شدند. برای تحلیل یافته‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شد. تحلیل داده‌ها ضمن تایید تمامی فرضیه&zwnj

دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 29
دوره8 شماره29 پائیز 97
آذر 1397
صفحه 45-68
  • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1396
  • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 04 تیر 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1397