تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فراموشی سازمانی آگاهانه (مورد مطالعه: کارکنان شرکت البرز دارو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

 عصر امروز، عصر تغییرات مداوم است و به منظور تطبیق با این تغییرات، فراموشی سازمانی آگاهانه یک ضرورت است. این پژوهش، با هدف تعیین تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرین بر فراموشی سازمانی آگاهانه در شرکت البرز دارو انجام شد که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش را کارکنان شرکت البرز دارو تشکیل دادند که بر اساس حجم نمونۀ محاسبه‌شده با استفاده از جدول مورگان، 178 نفر از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ رهبری چندعاملی و پرسشنامۀ فراموشی سازمانی آگاهانه استفاده گردید که پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن‌ها از طریق روایی محتوایی بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای Smart-PLS و آزمون تی-استیودنت در محیط SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد سبک رهبری تحول‌آفرین با ضریب مسیر 873/0 بر فراموشی سازمانی آگاهانه تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه‌های فرعی نشان داد نفوذ آرمانی به عنوان یکی از ابعاد رهبری تحول‌آفرین بیشترین تأثیر را بر فراموشی سازمانی آگاهانه دارد، در حالی که انگیزش الهام‌بخش بر فراموشی سازمانی آگاهانه تأثیر نداشت.

کلیدواژه‌ها