ارائه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت MBA گرایش استراتژی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

سازمان‌های امروزی به نیروهای خلاق، انعطاف‌پذیر و پاسخگو نیاز دارند و از سوی دیگر شناسایی، جذب و نگهداری این نخبگان در سازمان بسیار مشکل‌تر از قبل شده است. لذا هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا است. ابتدا مؤلفه‌های اصلی مدیریت استعداد شناسایی و بسترهای لازم و عوامل مؤثر در موفقیت و شکست فرایند مدیریت استعداد مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهای لازم جهت پیاده‌سازی فرایند مدیریت استعداد ارائه گردیده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل مدیران میانی ستاد نیروی هوایی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل محتوا و آزمون فریدمن استفاده شده است. بر اساس یافته‌ها مدیریت استعداد در نهاجا در سه بعد مورد توجه است: عوامل زمینه‌ای و بسترهای لازم برای فرایند مدیریت استعداد، فرایند مدیریت استعداد و عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست فرایند مدیریت استعداد. در پایان مدلی جامع از فرایند مدیریت استعداد ارائه گردیده است که می‌تواند سازمان را در پیشبرد اهداف خود یاری نموده و همچنین با به‌کارگیری استعدادها در نهاجا، راه برای پیشرفت فنی و ارتقاء توان رزمی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان هموار می‌گردد.

کلیدواژه‌ها