تأثیر عدالت و تعهد سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه افسری امام علی(ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت - دانشکده مدیریت و علوم نظامی - دانشگاه افسری امام علی(ع) تهران ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

امروزه در اکثر پژوهش‌های مدیریت، منابع انسانی و توسعه سازمان کیفیت زندگی کاری به طور فزاینده‌ای به عنوان شاخص مترقی مربوط به سنجش عملکرد و پایداری سازمان‌ها شناخته شده است؛ بنابراین هدف محوری پژوهش حاضر بررسی نحوه تأثیر عدالت و تعهد سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان در دانشگاه افسری امام علی (ع) است. داده‌های مورد نیاز بر اساس مدل تحقیق از طریق پرسشنامه توزیع‌شده بین کارکنان این دانشگاه، جمع‌آوری و برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیات، از رگرسیون چند متغیره و مدل معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بر کیفیت زندگی تأثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها