شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران در راستای تحقق تعالی منابع انسانی در شرکت های تولید لوازم خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/jhrs.2019.95936

چکیده

زمینه و هدف: یکی از پیش‌نیازهای اجرای طرح‌های تعالی منابع انسانی برخورداری مدیران از شایستگی‌های مورد نیاز است. این پژوهش به شناسایی شایستگی‌های کلیدی مدیران در راستای تعالی منابع انسانی پرداخته است.
روش‌شناسی: این پژوهش به روش آمیخته متوالی (کیفی-کمی) در سه مرحله انجام شده است. در مرحله اول برای شناسایی شایستگی‌های مدیران از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد استفاده شده است. مصاحبه‌شوندگان این مرحله شامل 18 نفر از مدیران در 8 شرکت تولیدکننده لوازم خانگی در ایران بودند. در مرحله دوم تحقیق برای تعیین میزان اهمیت این شایستگی‌ها از روش دلفی استفاده شد. در مرحله سوم به‌منظور سنجش میزان تأثیر این شایستگی‌ها بر معیار نتایج تعالی منابع انسانی از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. در این مرحله 114 واحد درون‌سازمانی و 114 مدیر هر یک از این واحدها به روش تمام شمار مورد پیمایش قرار گرفتند.
یافته‌ها: به منظور اثربخشی استقرار نظام تعالی منابع انسانی 16 شایستگی کلیدی برای مدیران در پنج حوزه شایستگی‌های فردی، شایستگی‌های ارتباطی- اجتماعی، شایستگی‌های مدیریت و رهبری، شایستگی‌های استراتژیک و شایستگی‌های مکمل شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: توسعه میزان برخورداری مدیران از این شایستگی‌های کلیدی می‌تواند به تسهیل پیشبرد طرح‌های تعالی منابع انسانی در سازمان یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Key Competencies of Managers for Realization of Human Resources Excellence at Home Appliances Manufacturing Companies

نویسنده [English]

  • Mir Hadi Moazen Jamshidi
چکیده [English]

Background and Objective: A prerequisite for the implementation of human resources excellence plans is that managers have the necessary competencies. This study aimed to identify the key competencies of managers for the excellence of human resources.
Methodology: In this study, a sequential mixed method (qualitative-quantitative) research design was implemented in three steps. The grounded theory (GT) was employed in the first step to identify managerial competencies by interviewing 18 managers of 8 home appliances manufacturing companies in Iran. The Delphi method was then used in the second step to determine the importance of each competency. After that, the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) technique was employed to evaluate the effects of these competencies on the results of human resources excellence in the third step where 114 intra-organizational departments and their managers (114 individuals) were monitored through the complete enumeration method.
Findings: Regarding the effectiveness of establishment of a human resources excellence system, 16 key competencies were identified for managers in five areas of individual, communicational-social, management and leadership, strategic, and complementary competencies.
Conclusion: Enabling managers to benefit more from these key competencies can help facilitate the progress of human resources excellence plans in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competency
  • human resources excellence
  • mixed method research
انجمن مدیریت منابع انسانی ایران. (1396). مدل تعالی منابع انسانی(بازنگری)؛ انجمن مدیریت منابع انسانی  ایران، تهران، باز یافت شده در 7 مرداد 1396 از شبکه جهانی http://www.hrmsociety.ir/index.php/2014-06-02-13-51-07/jayezetaali
ایمانی، عبدالمجید و قدرتی، سمانه (1395). مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب
 نظام ارزشی اسلام، پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره 9، شماره33، صص191-221.‌
پورعابدی، محمدرضا؛ ضرابی، وحید؛ سجادی نائینی، حنان؛ رضی، زهرا. (1395). طراحی مدل شایستگی چندبعدی مدیران و کارکنان. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 8، شماره 2، صص27-52.
فتحی، الهام؛  اسمعیلی، معصومه؛  فرحبخش، کیومرث؛ دانشپور، منیژه. (1395). ارائه مدل ازدواج
رضایتمند درفرهنگ ایرانی: مطالعه نظریه داده بنیاد. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی،
دوره دهم، شماره دوم، صص10-26.
فرهادی نژاد، محسن؛ لگزیان، محمد؛ منصوریان، یزدان؛ کفاشپور، آذر. (1393). مدیریت دولتی
 اثر بخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده بنیاد. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی،
 دوره 3، شماره 1، صص 55-70.
مهری، علی. (1394). ارتباط عوامل شایستگی مدیران بر بهره‌وری کارگران (مطالعه موردی: کارخانه
سیمان آرتا اردبیل. ماهنامه کار و جامعه، شماره 189، 91-98.
مؤذن جمشیدی، میرهادی و حق‌پرست کنارسری، نرجس (1394). سنجش میزان تأثیر سرمایه جتماعی بر خلاقیت کارکنان (موردمطالعه: شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی الکتریکی و الکترونیکی در ایران)، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره دوم، شماره1، صص 49-74.
مؤذن جمشیدی، میرهادی و حق‌پرست کنارسری، نرجس. (1395). بررسی تأثیرکژتابی مای سازمانی
 ادراک شده بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی قلدری سازمانی (موردمطالعه:کارکنان شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی در شهرک‌های صنعتی استان گیلان). فصلنامه مدیریت سرمایه  اجتماعی، دوره 3، شماره2، صص 297-320.
همایونفر، سید مسعود. (1388). بررسی جایگاه مدل تعالی منابع انسانی در مسیر رشد و تعالی
سازمان‌های کشور. نشریه منابع انسانی، شماره 3، صص 18- 14.
AbbasPour, A. A., Rahimian, H., Delavar, A., Ghiasi, S., & Hashemian, F. (2016). Codification, Preparation and Verification of Core Competency Paradigm for Headquarter Management of National Iranian Gas Company, The Social Sciences, 11(27), 6440-6445.
Domun, R., and Talwar, B. (2016).Evolving a Business Excellence Model Based on Sustainable Human Capital Resources for Mauritius: A Qualitative Approach.International Journal of Management Sciences and Business Research, 5(10), 100-114.
Escrig, A. B., de Menezes, L. M., & de Menezes, L. M. (2016). What is
the effect of size on the use of the EFQM excellence model?, International
 Journal of Operations & Production Management
, 36(12), 1800-1820.
Granville, L., Atkinson, H. H., Bailey, D., & Tan, Z. S. (2016). Beyond Competency: Medication Management in Care Transitions for Medical Students, Residents, and Other Health Care Practitioners,USA: florida State University Libraries.
Jamshidi, M. H. M., Rasli, A. & Rorlinda Yusof.(2012). Essential Competencies for the Supervisors of Oil and Gas Industrial Companies, Procedia - Social and behavioral Sciences, 40, 368-374.
Jamshidi, M. H. M., Rasli, A., & Yusof, R. B. (2012).A Research Design to Predict HR Managers and Professionals’ Competencies of Universities. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(6), 5694-5702.
Jamshidi, M. H. M., Yusof, R. B. & Gheysari, H. (2013). Important Human
Resource Competencies for HR managers in Iranian Top Ranked Universities. 2013 AFAPConference on Business and Management. 2-3 January 2013, Malaysia,Universiti Teknologi Malaysia: UTM Training center.
McClelland, D. (1996). Personality. New York: Holt Dryden publication.Prahalad, C.K. and Hamel, G. (1990).The core competence of the corporation , Harvard Business Review, 68(3), 79-91.
Panichpongsapak, R., Tesaputa, K., & Sri-ampai, A. (2016).Development a Program to Enhance Curriculum and Learning Management Competency of Privat primary School Teachers. International Education Studies, 9(11), 172.
Prawitz, A. D., and Cohart, J. (2016). Financial Management Competency, Financial Resources, Locus of Control, and Financial Wellness. Journal of Financial Counseling and Planning, 27(2), 142-157.  
Rasli, A. (2006), Data analysis and interpretation: a handbook for postgraduate social scientists, UTM university Malaysia.
Skorková, Z. (2016). Competency models in public sector. Procedia-Social and  
Behavioral Sciences
, 230, 226-234.
Sparrow, P.R., and Hiltrop, J.M. (1997), Redefining the field of European humanresource management: a battle between national mindsets and forces of business transition, Human Resource Management, 36(2), pp.201-19.
Ulrich, D., Brockbank,W., Johnson, D., Sandholtz, K. & Younger, J. (2008). HR Competencies: Mastery at the Intersection of People and Business. Alexandria,VA: Society for Human Resource Management.
Whetten D. A. and Cameron K. S. (2011).Developing Management Skills, USA: Pearson Higher Education.