دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، آذر 1398 
نقش میانجی مبادلۀ رهبر ـ عضو در ارتقای نوآوری فردی از رهگذر رهبری پدرسالارانه

صفحه 51-76

10.22034/jhrs.2019.102832

حمیدرضا یزدانی؛ سید فرامرز قرآنی؛ روح‌ا... نیکخواه کیارمش؛ علیرضا کاملی