دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 40، مرداد 1400 

مقاله پژوهشی

منابع انسانی راکد پیشران یا بازدارنده عملکرد سازمان: مروری نظام‌مند

صفحه 1-23

10.22034/jhrs.2021.134030

میر علی سید نقوی؛ محبوبه رشیدی؛ بهروز رضایی منش؛ رضا واعظی


طراحی و اعتبارسنجی الگوی دلبستگی شغلی کارکنان صنعت بانکداری

صفحه 71-94

10.22034/jhrs.2021.134037

پیمان اکبری؛ حمزه خواستار؛ یوسف وکیلی؛ سلطانعلی شهریاری