دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، اسفند 1397، صفحه 1-126 (دوره 8 شماره 30-زمستان1397) 
بررسی رابطه بین سازگاری شغلی وفلات زدگی شغلی

صفحه 45-68

حاجیه رجبی فرجاد؛ فرحناز علیپور صبحی


رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی.

صفحه 87-106

ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی؛ فرانک صفری شاد؛ مهدی نوروزی