راهنمای نویسندگان

الف) سیاست کلی نشریه در نشر مقاله‌ها:

فصلنامۀ مطالعات منابع انسانی، نشریه‌ای علمی است که با رسالت توسعۀ دانش منابع انسانی، شناسایی مسایل منابع انسانی سازمان‌های ایران و ارایۀ راهکار برای آن‌ها مقاله‌های علمی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه منتشر می‌شوند.

این نشریه از پذیرش مقالات پژوهشی اصیل در راستای محورهای موضوعی خود استقبال می‌کند. ارجاع به منابع به‌روز، مرور منسجم و نقادانه پیشینه، استفاده از روش‌‌های پژوهش مناسب و نوآورانه، انجام تحلیل‌های مناسب و دستیابی به نتایج نوین و نوآورانه از اهمیت به‌سزایی برای نشریه برخودار است و  موجب در اولویت قرار گرفتن مقاله ارسالی می‌شود. در این راستا مقالات دارای روش‌ تحقیق کیفی یا آمیخته در اولویت قرار دارند.


 ب) محورهای موضوعی فصلنامه:

 این فصلنامه در راستای پیشبرد مأموریت خود از انتشار مقاله‌های پژوهشی ارشمند حاصل از تحقیقات علمی از جمله رساله دکتری در محورهای زیر استقبال می‌کند: 

 •  کارکردهای عملیاتی مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی استراتژیک و استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت تجربه و مدیریت دانش با رویکرد انسانی، اجتماعی و فرهنگی
 • بهره‌وری منابع انسانی و مدیریت عملکرد
 • توسعه منابع انسانی (مدیریت استعداد، جانشین‌پروری، مدیریت شایستگی، مدیریت سرمایه انسانی و ...)
 • مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 • اخلاق، معنویت و تعالی منابع انسانی از دیدگاه اسلامی
 • موضوعات نوین سطح فردی، گروهی و سازمانی رفتار سازمانی
 • پژوهش‌های بین رشته‌ای با محوریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • موضوعات نوپدید و مرز دانشی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • نظریه‌پردازی و نقد روش‌مند نظریات موجود در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی تطبیقی در سازمان‌های نظامی و غیرنظامی (داخلی و خارجی)
 • مدیریت شناختی
 • جنبه‌های انسانی هوش مصنوعی

  ج) ضوابط و مقررات ارسال، ارزیابی و انتشار مقاله:

 1. ضروری است عنوان و محتوای مقاله با اهداف و محورهای موضوعی نشریه متناسب باشد (تشخیص و تأیید این موضوع بر عهدۀ سردبیر / هیئت تحریریه است).
 2. مقاله‌های ارسالی باید حاصل فعالیت علمی اصیل و بی‌واسطۀ نویسنده‌(های) مقاله باشد. همچنین مقاله نباید در مجله‌ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ یا به‌صورت هم‌زمان ارسال شده باشد. رعایت نشدن این موضوع مشمول ضوابط اخلاق نشر خواهد بود.
 3. دریافت مقالات تنها به‌صورت الکترونیکی واز راه تارنمای نشریه امکان‌پذیر است.
 4. پیش از ارسال مقاله لازم است آن را بر اساس راهنمای نویسندگان نشریه به طور دقیق تنظیم و تدوین شده باشد. در غیر اینصورت مقاله وارد فرایند ارزیابی و انتشار نخواهد شد.
 5. در میان نویسندگان مقاله ترجیحا حداقل یک نویسنده هیئت علمی (استادیار، دانشیار یا استاد) وجود داشته باشد.
 6. پس از ارسال و ثبت کامل مقاله در سامانه امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی و مسئولیت نویسندگان امکان‌پذیر نیست.
 7. هنگام ارسال مقاله به نشریه، باید دو نسخه از آن را تهیه شود. نسخه اول بدون نام و مشخصات (نسخه داوری) و نسخه دوم دارای نام و مشخصات (نسخه اصلی)
 8. این نشریه تنها با نویسنده مسئول مقاله در ارتباط خواهد بود و همۀ مکاتبات مورد نیاز از راه ایمیل نویسنده مسئول مقاله انجام خواهد شد. از این رو، به تماس‌ها و مکاتبات دیگر نویسندگان مقاله پاسخی داده نخواهد شد.
 9. مقالات ارسالی پس از بررسی اولیه، در صورت تأیید هیئت تحریریه برای داوری ارسال خواهد شد. با تایید و تکمیل داوری انجام شده نیز در صورت تایید هیئت تحریریه منتشر خواهد شد.
 10. از اعضای هیئت تحریریه نشریه، سالانه حداکثر یک مقاله و از دیگر نویسندگان نیز سالانه حداکثر دو مقاله می‌تواند در این فصلنامه منتشر شود
 11.  فصلنامه در انتخاب، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­‌های دریافتی آزاد است.
 12.  مسئولیت آراء و نظریات ارائه‌شده در مقاله­‌ها بر عهده نویسندگان است و چاپ مقاله به­ معنی تأیید مطالب آن نیست.

 د) راهنما و قالب تدوین مقاله‌ها:

 • رعایت دقیق و کامل ساختار و قالب تدوین مقاله (عناوین، صفحه‌بندی، نوع قلم، اندازه، جداول و نمودارها و ...) بر اساس راهنمای ارائه شده در این بخش ضروری است و رعایت نشدن این موضوع حتی به صورت جزئی موجب حذف مقاله از فرایند ارزیابی و انتشار خواهد شد.
 • عناوین اصلی مورد استفاده در مقاله عبارتند از: عنوان، چکیده، مقدمه، پیشینه پژوهش، روش‌شناسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها، منابع و سپاسگزاری.
 • ضروری است جکیده مقاله به صورت ساختاریافته و شامل این عناوین فرعی باشد: زمینه و هدف، روش، یافته‌ها، نتیجه‌گیری، کلیدواژه‌ها.
 • ضروری است فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان تدوین و ارسال شود و مشخصات نویسندگان طبق الگوی تعریف شده در قالب فایلی مجزا تدوین و ارسال شود.
 • ضروری است منبع‌نویسی طبق الگوی APA (2020) طبق فایل راهنما انجام شود. همچنین ضروری است منابع فارسی استفاده شده در متن در پایان مقاله هم به فارسی آورده شوند و هم به انگلیسی ترجمه شوند و به ترتیب حروف الفبا در میان منابع انگلیسی مورد استفاده ترتیب‌بندی شوند و در پایان هر منبع فارسی ترجمه شده به انگلیسی نیز عبارت (in Persian) درج شود.
 • این فصلنامه به قوانین بین‌المللی سوء‌استفاده علمی (شامل تحریف، سرقت ادبی، داده‌سازی، و ...) متعهد است و با هرگونه سوء‌رفتار در طی دورۀ بررسی اولیه و داوری بر اساس دستورالعمل کمیتۀ بین‌المللی اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)برخورد می‌شود.

 ه) راهنمای ارسال مقاله

 • ثبت ORCID برای همۀ نویسندگان مقاله در هنگام ثبت نام مقاله ضروری است (پیوند ثبت نام)
 • به منظور تضمین رعایت اصول اخلاق نشر نیاز است در هنگام ارسال مقاله «فرم تعهد اخلاقی» و«فرم تعارض منافع» به وسیلۀ همۀ نویسندگان امضا و در سامانه بارگذاری شود.
 • برای پذیرش نهایی و انتشار مقاله ضروری است گزارش «سامانۀ همانندجو» به همراه فایل نهایی مقاله در سامانۀ مجله بارگذاری شود. برای ثبت درخواست خود در سامانه همانندجو لطفا در بخش رایانامه سردبیر آدرس Mgt.hr.air.uni@gmail.com و در بخش شناسه نشریه عبارت TwPxR را وارد کنید.
 • در هنگام ثبت مقاله از راه سامانه نشریه ارسال شش فایل ضروری است: فایل اصلی مقاله، فایل مشخصات نویسندگان، فایل چکیده انگلیسی، فایل تعهد اخلاقی، فایل تعارض منافع، گزارش همانندجویی.
 • فرمت «فایل اصلی مقاله» از اینجا دانلود شود و مقاله دقیقا بر اساس راهنمای تدوین گفته شده در همین فرمت تنظیم و ارسال شود.
 • فرمت فایل «مشخصات نویسندگان» از اینجا دانلود شوند و اطلاعات نیز بر روی این فایل بارگذاری شوند.
 • فرم «تعهد اخلاقی» چاپ مقاله از اینجا دانلود شود.
 • فرم «تعارض منافع» از اینجا دانلود شود.

ز) هزینۀ انتشار مقاله:

برای تأمین هزینه‌های مورد نیاز برای انتشار مقاله مبلغ 1.500.000 ریال برای انجام داوری  و 3.500.000 ریال هم برای انتشار نهایی مقاله توسط نویسندگان محترم پرداخت می‌شود. مبلغ اول پس از تأیید اولیه سردبیر و پیش از ارسال به داوری و مبلغ دوم پیش از ارائه گواهی پذیرش مقاله واریز می‌شود. این مبالغ به حساب جاری شمارۀ 6158800193007 به نام رابط وجوه دانشگاه هوایی نزد بانک سپه شعبه دانشگاه هوایی کد 692  به شمارۀ شبای IR730150000006158800193007  واریز و تصویر فیش واریزی در سامانه بارگذاری خواهند شد.