اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن محجوب

آموزش عالی دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

hassanmahjubalumni.ut.ac.ir

سردبیر

دکتر عباس منوریان

مدیریت استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

a.monavarut.ac.ir
0000-0001-6951-4673

جانشین سردبیر

دکتر ناصر عسگری

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

naser.asgari60gmail.com
0000000193937668

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس منوریان

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

a.monavarut.ac.ir
0000-0001-6951-4673

دکتر آرین قلی‌پور

مدیریت منابع انسانی استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/agholipor/?lang=fa-ir
agholiporut.ac.ir
۶۱۱۱۷۷۴۵
0000-0003-1962-3665

h-index: 16  

دکتر حسن زارعی متین

مدیریت رفتار سازمانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران. ایران

profile.ut.ac.ir/~matin
matinut.ac.ir
0000-0002-5857-1688

h-index: 4  

دکتر حبیب‌الاه سیاری

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

sayarigmail.com

دکتر پیمان اخوان

مدیریت دانش استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

mgt.hr.air.unigmail.com
0000-0001-6256-3288

h-index: 35  

دکتر فتاح شریف زاده

مدیریت دولتی استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

sharifzadehatu.ac.ir

دکتر عباس عباس پور

استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

abbaspourgmail.com

دکتر داوود آقامحمدی

استاد گروه مدیریت علوم راهبردی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

mgt.hr.air.uniyahoo.com

دکتر ناصر شهلائی

مدیریت راهبردی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

n.shahlaeeqjmst.ir

دکتر مهدی خیراندیش

مدیریت استاد دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.khgmail.com
0000-0001-6815-3255

دکتر محسن اکبری

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

akbari.mohsengmail.com

دکتر حمیدرضا یزدانی

مدیریت منابع انسانی دانشیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

hryazdaniut.ac.ir
0000-0002-5957-643X

دکتر حسن محجوب

دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری

hassanmahjubalumni.ut.ac.ir

دکتر ناصر عسگری

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

naser.asgari60gmail.com
0000000193937668

مدیر اجرایی

دکتر کاظم جعفری

دکتری مدیریت منابع انسانی،مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

k.jafari81gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر روح الله ملکی

دکترای آموزش زبان انگلیسی دکترای آموزش زبان انگلیسی، مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

malekiamar73yahoo.com