اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

مقررات کمیتۀ بینالمللی اخلاق نشر  ( Committee on Publication Ethics (COPE))

 فصلنامۀ علمی مطالعات منابع انسانی در راستای عمل به قوانین اخلاق در نشر از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشارات (COPE)  و آییننامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی میکند. کوپ، انجمنی برای بحث و تبادلنظر میان سردبیران، داوران مجلات معتبر علمی و صاحبنظران این حوزه است. کوپ، دستورالعملها و پیشنهادهایی را برای سردبیران، ناشران و داوران مجلات تهیه کرده است  که هنگام برخورد با انواع سوءرفتارهای پژوهشی میتوانند از آن کمک بگیرند و طبق آن رفتار کنند. 


مجوز دسترسی (حق کپی رایت (Creative Commons (CC))

فصلنامۀ مطالعات منابع انسانی اصول حق نشر خود را بر پایۀ بیانیۀ حق نشر ارائه شده توسط مؤسسۀ creative commons  بنا نهاده و رعایت میکند. بر پایۀ رهنمودهای ارائه شده توسط این موسسه برای مجلاتی که دسترسی آزاد ارائه میکنند هر نویسندهای که مقالۀ خود را به این فصلنامه ارسال میکند ضروری است پیشاپیش موافقت و آگاهی خود را با موارد زیر به نشریه اعلام کند:

 • نویسندۀ(های) مقاله حق نشر مقالۀ خود را به نشریۀ مطالعات منابع انسانی واگذار میکند. دیگران هم به شرط بیان منبع نویسنده و نشریه میتوانند از این مقاله در کارهای علمی مورد نیاز خود استفاده کنند.
 • نویسندۀ(های) مقاله میتوانند و توصیه میشود مقالۀ منتشر شدۀ خود را بهصورت آنلاین در جاهائی مانند سایت دخائر علمی سازمان متبوع یا تارنمای شخصی خود منتشر کنند. این اقدام موجب تبادلات علمی و ارجاعدهی زودتر به مقاله خواهد شد.
 • نویسندگان میتوانند بهصورت مستقل و در قالب قرارداد مقالۀ منتشر شدۀ خود را در پایگاه مقالات سازمان متبوع و در قالب کتاب مجموعه مقالات منتشر کنند. در این صورت ضروری است این نشریه بهعنوان منبع انتشار اولیۀ مقاله معرفی شود.

فرمهای تعهدنامه و تعارض منافع

در هنگام ثبت و ارسال مقاله در سامانۀ نشریه ضروری است «فرم تعهدنامه» و «فرم تعارض منافع» به وسیلۀ نویسندۀ مسئول مقاله بههمراه مستندات ارسال مقاله بارگذاری شود؛ در غیر این صورت مقاله ارسال شده در فرایند ارزیابی و انتشار قرار نخواهد گرفت. این فرمها در بخش راهنمای نویسندگان قابل دسترس هستند.


محرمانگی اطلاعات کاربران

فصلنامۀ مطالعات منابع انسانی متعهد است اطلاعات شخصی نویسندگان از جمله نام، نشانی، شماره تماس، ایمیل که در هنگام ثبتنام و ارسال مقاله در تارنمای فصلنامه ذکر شدهاند را در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد داد.


منشور اخلاقی نشریه

نشریه مطالعات منابع انسانی با رسالت انتشار باکیفیتترین پژوهشها در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی فعالیت میکند. به­ این منظور، فرآیند تلاش می‌کند ارزیابی و انتشار مقالات پژوهشی به صورت دقیق و بی­طرفانه انجام شود. منشور اخلاقی نشریه برای اعتمادسازی در میان ذینفعان و مشارکت‌کنندگان تدوین شده است. این منشور در دو بخش برای نویسندگان و داوران محترم تنظیم شده است:

 الف) منشور اخلاقی برای نویسندگان

1. اصالت: مقاله ارسالی به فصلنامه باید جدید و اصیل باشد. نویسنده نمیتواند مقالهای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری تحت بررسی است، به مجله ارسال کند یا مقاله ارسالی و در حال بررسی در این فصلنامه را همزمان برای نشریه دیگری ارسال کند. مقاله ارسالی چه کل و چه بخشی از آن، به زبان فارسی یا هر زبان دیگری، نباید قبلاً در جای دیگری منتشر یا برای انتشار پذیرفته شده باشد.

2. مشارکت نویسندگان: ثبت مقاله در سامانه نشریه با ارسال ایمیل به همه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد؛ بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. در صورتیکه نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشتهاند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لازم است مراتب را بلافاصله از راه مسیرهای ارتباطی اعلام شده اطلاع دهند.

3. تعارض منافع: مطابق با فرم تعارض منافع نویسنده مسئول باید منابع حمایت مالی طرح را در متن مقاله بیان کند.

4. ارزیابی مخفی دوطرفه: نشریه برای داوری مقالات فرآیند ارزیابی مخفی دوطرفه را اجرا که به موجب آن، نویسندگان، داوران را نمیشناسند و برعکس. نویسندگان باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام گذاشته و به هیچ صورت هویت خود را برای داوران آشکار نسازند و برعکس. همچنین نویسندگان نباید افرادی را به­عنوان داور پیشنهاد کنند که میدانند قبلاً مقاله یا محتوای آن را خوانده و در جریان انجام این پژوهش بودهاند.

5. دقت: نویسندگان مسئول نهایی محتوای کل مقاله ارسالی به نشریه هستند. نویسندگان باید یافتههای خود را به­طور کامل گزارش کنند. نتایج باید صرف­ نظر از آنکه پیامدهای مورد انتظار را حمایت میکنند یا با آنها در تناقض هستند، گزارش شوند. همچنین مقاله باید حاوی جزییات و منابع کافی باشد، به نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه دادههای یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد.

  • اگر نویسنده (ه­ای) مقاله به وجود اشتباه یا بی­دقتی مهمی در کار خود پی ببرند، ضروری است  به­سرعت مراتب به اطلاع سردبیر مجله رسانده و جهت بازبینی یا اصلاح مقاله همکاری کنند. اگر نویسنده یا ناشر توسط شخص یا نهاد ثالث دریابند که کار انتشار یافته اشتباهی مهم و جدی دارد؛ نویسنده متعهد است تا به­سرعت نسبت به بازبینی یا اصلاح مقاله یا فراهم­سازی شواهد برای سردبیر، دال بر صحت و درستی مقاله اصلی یا اولیه اقدام نماید.

6. تألیف مشترک: همه نویسندگان بیان شده در مقاله باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته و در مقابل نتایج پاسخگو باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف، باید به نسبت مساعدتهای بخشهای مختلف تسهیم شود. نویسنده مسئول باید یک نسخه از مقاله ارسالی به نشریه را به همه نویسندگان همکار و مشترک ارسال و رضایت آنها را جهت ارسال مقاله به مجله و انتشار آن کسب کند.

7. حقوق انسانی: نویسندگان مسئولیت حفظ و حمایت از حریم خصوصی، کرامت انسانی، رفاه و آزادی و مسایل انسانی مشارکت کنندگان پژوهش را برعهده دارد.

8. سرقت علمی: اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ارزیابی یا انتشار مقاله در این نشریه یا پس از آن، بروز رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی در مقاله تایید شودفصلنامه از حق برخورد قانونی با آنبرخوردار خواهد بود. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است. برخی از انواع سرقت علمی مشمول برخورد قانونی عبارتند از:

   • عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان مقاله
   • رعایت نکردن حقوق مالکیت معنوی اثر علمی
   • ثبت مقاله دیگری به نام خود.
   • درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشتهاند.
   • کپی­‌برداری یا تکرار بخشهای قابل ­توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).
   • طرح نتایج حاصل از پژوهش­‌های دیگران به نام خود.
   • چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه.
   • بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.
   • جعل و تحریف داده‌ها و استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.

ب) منشور اخلاقی برای داوران

1. ارتباط متقابل: ارزیابی و بررسی، فعالیتی حرفه‌ای برای مجلات است که ارزش کل حرفه را فراهم ساخته و باید ترغیب شود. انتظار می‌رود پژوهشگرانی که مقالات خود را به مجله ارسال می‌کنند، دعوت فصلنامه برای ارزیابی مقالات دیگران را نیز بپذیرند.

 2. حق امتناع و عدم پذیرش: امتناع و رد درخواست ارزیابی یک مقاله بر حسب زمان یا موقعیت ضروری و لازم است. برای مثال، داوری که احساس عدم صلاحیت کافی برای قضاوت در مورد مقاله پژوهشی می‌کند، باید از ارزیابی مقاله امتناع کند.

 3. ارزیابی مخفی دوطرفه: نشریه یک فرآیند ارزیابی مخفی دوطرفه دارد. اگر داوری، هویت نویسنده یا نویسنده همکار را بشناسد، مشمول امتناع از ارزیابی مقاله می‌شود. داوران مسئولیت اجتناب از نوشتن، گفتن یا انجام دادن هر چیزی که می‌تواند هویت آنها را برای نویسنده روشن سازد، نیز بر عهده دارند.

 4. تضاد منافع: داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آنها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک، مالی، سازمانی و شخصی یا هر گونه ارتباط یا پیوندهای دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، خودداری کنند و آن تضاد را به اطلاع سردبیر برساند.

 5. عدم سوگیری: داوران باید مقالات را به­ طور عینی، بی­‌طرفانه، عادلانه و حرفه‌ای ارزیابی کنند و از سوگیری‌های شخصی در توصیه‌ها و قضاوت‌های خود پرهیز کنند.

 6. محرمانه ­بودن: داوران باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام بگذارند. داوران نباید در مورد مقاله با کسی غیر از سردبیر مجله بحث کنند و نیز نباید اطلاعات مقاله را بدون اجازه در اختیار کسی بگذارند. اگر داوران به عمل خلافی مشکوک هستند، باید این موضوع را به­‌طور محرمانه با سردبیر در میان بگذارند.

 7. دقت: داوران باید قضاوت علمی خود را به میزان کافی تشریح و از آن حمایت کنند؛ یعنی آنها باید جزییات و اطلاعات کافی جهت توجیه توصیه‌های خود به نویسنده را برای سردبیر فراهم سازند.

 8. به ­هنگام بودن: داوران باید در ارزیابی‌ها و داوری‌های خود سریع عمل کنند. اگر داوری نمی­‌تواند در مهلت تعیین شده ارزیابی مقاله را تکمیل و اعلام نتیجه کند، باید هرچه زودتر  برای تخصیص مدت زمان بیشتر یا انتخاب داوری جدید ارتباط گیرد.