نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ارتباطات شفاف درونی بررسی تمایل به رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان از طریق رهبری متنوع‌گرا در شرایط کرونایی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران) [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]
 • ارتش ج.ا.ا شناسایی استراتژی‌ های توسعه رهبری و اثر آن بر مدیریت سرمایه‌ های انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بحران‌ های زیستی-ویروسی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • ارزیابی عملکرد ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • ارزیابی عملکرد چندسطحی ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • ارضای نیاز درونی بررسی تمایل به رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان از طریق رهبری متنوع‌گرا در شرایط کرونایی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران) [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]
 • ارگونومی تحلیلی بر مقوله‌های انسانی ارگونومی در شرکت انتقال گاز ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 122-139]
 • استراتژی‌های توسعه رهبری شناسایی استراتژی‌ های توسعه رهبری و اثر آن بر مدیریت سرمایه‌ های انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بحران‌ های زیستی-ویروسی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • استعداد دیجیتال تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 24-50]
 • اشتراک دانش بررسی تمایل به رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان از طریق رهبری متنوع‌گرا در شرایط کرونایی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران) [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]
 • اشتغال پل طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 1-23]
 • الگوی پارادایمی تحلیلی بر مقوله‌های انسانی ارگونومی در شرکت انتقال گاز ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 122-139]
 • انعطاف پذیری منابع انسانی فراتحلیل پیشایندها و رهاوردهای انعطاف پذیری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]

ب

 • بازنشستگی طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 1-23]
 • بحران‌های زیستی-ویروسی شناسایی استراتژی‌ های توسعه رهبری و اثر آن بر مدیریت سرمایه‌ های انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بحران‌ های زیستی-ویروسی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • برون‌سپاری منابع انسانی شناسایی نقاط مرجع راهبردی در برون‌سپاری زیرسیستم‌های منابع انسانی در صنعت حمل‌ونقل هوایی داخلی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی هما) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 73-99]
 • بستر دانشگاهی بازنمایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در بستر دانشگاهی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 109-130]
 • بیمارستان ارائه مدل خودتوانمند‌سازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 51-72]

پ

 • پژوهش کیفی تحلیلی بر مقوله‌های انسانی ارگونومی در شرکت انتقال گاز ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 122-139]
 • پیامدها فراتحلیل پیشایندها و رهاوردهای انعطاف پذیری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • پیشایندها فراتحلیل پیشایندها و رهاوردهای انعطاف پذیری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]

ت

 • تجزیه‌وتحلیل منابع انسانی ارائه نقشه‌راه طراحی و پیاده‌سازی تجزیه‌وتحلیل منابع انسانی در سازمان‌های ایرانی با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-25]
 • تحلیلگری افراد سیر تحول و بنیان‌ های فکری- مفهومی پژوهش‌ های حوزه تحلیل گری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • تحلیلگری منابع انسانی سیر تحول و بنیان‌ های فکری- مفهومی پژوهش‌ های حوزه تحلیل گری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • تحلیلگری نیروی کار سیر تحول و بنیان‌ های فکری- مفهومی پژوهش‌ های حوزه تحلیل گری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • تحلیل مضمون طراحی چارچوب مفهومی برای مؤلفه‌های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 57-88]
 • تحول دیجیتال طراحی چارچوب مفهومی برای مؤلفه‌های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 57-88]
 • تحول دیجیتال تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 24-50]
 • تعادل کار- خانواده مطالعه روایت برنامه نویسان کارشیفته از مناسبات کار- خانواده ، رویکرد جنسیتی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • تعارض بین‌نسلی طراحی مدلی برای مدیریت تعارض بین‌نسلی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • تعارض کار- خانواده مطالعه روایت برنامه نویسان کارشیفته از مناسبات کار- خانواده ، رویکرد جنسیتی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • تفاوت‌های نسلی طراحی مدلی برای مدیریت تعارض بین‌نسلی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • توانمندسازی ارائه مدل خودتوانمند‌سازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 51-72]

چ

 • چارچوب طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 1-23]
 • چارچوب مفهومی طراحی چارچوب مفهومی برای مؤلفه‌های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 57-88]

خ

 • خودتوانمندسازی ارائه مدل خودتوانمند‌سازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 51-72]

ر

 • راهبردهای منابع انسانی شناسایی نقاط مرجع راهبردی در برون‌سپاری زیرسیستم‌های منابع انسانی در صنعت حمل‌ونقل هوایی داخلی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی هما) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 73-99]
 • رفتار غیراخلاقی بازنمایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در بستر دانشگاهی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 109-130]
 • رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان بازنمایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در بستر دانشگاهی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 109-130]
 • رهبری متنوع‌گرا بررسی تمایل به رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان از طریق رهبری متنوع‌گرا در شرایط کرونایی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران) [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]
 • روایت پژوهی مطالعه روایت برنامه نویسان کارشیفته از مناسبات کار- خانواده ، رویکرد جنسیتی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • روش ترکیبی شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندهای مدیریت بهره‌ور منابع انسانی در دوره کرونا (مورد مطالعه: سازمان اداری و استخدامی کشور) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 100-121]

س

 • سازمان‌های دولتی ارائه مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 26-56]
 • سیستم‌های فیزیکی-سایبری مدل شایستگی‌های نیروی انسانی در مراقبت بهداشتی 4.0 [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 89-108]

ش

 • شایستگی‌های منابع انسانی مدل شایستگی‌های نیروی انسانی در مراقبت بهداشتی 4.0 [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 89-108]
 • شبکۀ مضامین طراحی چارچوب مفهومی برای مؤلفه‌های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 57-88]
 • شرکت انتقال گاز ایران تحلیلی بر مقوله‌های انسانی ارگونومی در شرکت انتقال گاز ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 122-139]
 • شکاف استعدادی دیجیتالی تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 24-50]

ص

 • صنعت 4.0 مدل شایستگی‌های نیروی انسانی در مراقبت بهداشتی 4.0 [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 89-108]
 • صنعت بانکداری تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 24-50]
 • صنعت حمل‌ونقل هوایی شناسایی نقاط مرجع راهبردی در برون‌سپاری زیرسیستم‌های منابع انسانی در صنعت حمل‌ونقل هوایی داخلی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی هما) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 73-99]

ع

 • عملکرد ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • عوامل انسانی تحلیلی بر مقوله‌های انسانی ارگونومی در شرکت انتقال گاز ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 122-139]

غ

 • غنی‌سازی کار- خانواده مطالعه روایت برنامه نویسان کارشیفته از مناسبات کار- خانواده ، رویکرد جنسیتی [دوره 13، شماره 3، 1402]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیل پیشایندها و رهاوردهای انعطاف پذیری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • فراترکیب ارائه نقشه‌راه طراحی و پیاده‌سازی تجزیه‌وتحلیل منابع انسانی در سازمان‌های ایرانی با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-25]
 • فراترکیب طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 1-23]
 • فراترکیب ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 3، 1402]

ک

 • کارکردهای آشکار و پنهان طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 1-23]
 • کتاب‌سنجی سیر تحول و بنیان‌ های فکری- مفهومی پژوهش‌ های حوزه تحلیل گری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • کرونا شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندهای مدیریت بهره‌ور منابع انسانی در دوره کرونا (مورد مطالعه: سازمان اداری و استخدامی کشور) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 100-121]
 • کلان‌داده ارائه نقشه‌راه طراحی و پیاده‌سازی تجزیه‌وتحلیل منابع انسانی در سازمان‌های ایرانی با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-25]
 • کووید 19 بررسی تمایل به رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان از طریق رهبری متنوع‌گرا در شرایط کرونایی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران) [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]

گ

 • گسست نسلی طراحی مدلی برای مدیریت تعارض بین‌نسلی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 3، 1402]

م

 • مؤلفه‏های نرم تحول دیجیتال طراحی چارچوب مفهومی برای مؤلفه‌های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 57-88]
 • مدیریت تعارض طراحی مدلی برای مدیریت تعارض بین‌نسلی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • مدیریت سرمایه‌های انسانی شناسایی استراتژی‌ های توسعه رهبری و اثر آن بر مدیریت سرمایه‌ های انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بحران‌ های زیستی-ویروسی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • مدیریت مؤثر و کارآمد منابع انسانی شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندهای مدیریت بهره‌ور منابع انسانی در دوره کرونا (مورد مطالعه: سازمان اداری و استخدامی کشور) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 100-121]
 • مراقبت بهداشتی 4.0 مدل شایستگی‌های نیروی انسانی در مراقبت بهداشتی 4.0 [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 89-108]
 • مراکز درمانی ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • مصورسازی سیر تحول و بنیان‌ های فکری- مفهومی پژوهش‌ های حوزه تحلیل گری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • منابع انسانی ارائه مدل خودتوانمند‌سازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 51-72]
 • منابع انسانی شناسایی نقاط مرجع راهبردی در برون‌سپاری زیرسیستم‌های منابع انسانی در صنعت حمل‌ونقل هوایی داخلی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی هما) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 73-99]
 • منابع انسانی شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندهای مدیریت بهره‌ور منابع انسانی در دوره کرونا (مورد مطالعه: سازمان اداری و استخدامی کشور) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 100-121]
 • مهارت‌های دیجیتال تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 24-50]

ن

 • نسل طراحی مدلی برای مدیریت تعارض بین‌نسلی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • نسل z ارائه مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 26-56]
 • نسل‌های کاری ارائه مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 26-56]
 • نظریه داده‌بنیاد ارائه مدل خودتوانمند‌سازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 51-72]
 • نقاط مرجع راهبردی شناسایی نقاط مرجع راهبردی در برون‌سپاری زیرسیستم‌های منابع انسانی در صنعت حمل‌ونقل هوایی داخلی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی هما) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 73-99]
 • نقشه‌راه ارائه نقشه‌راه طراحی و پیاده‌سازی تجزیه‌وتحلیل منابع انسانی در سازمان‌های ایرانی با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-25]
 • نگهداشت استعداد ارائه مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 26-56]

و

 • ویژگی‌های شخصیتی مدل شایستگی‌های نیروی انسانی در مراقبت بهداشتی 4.0 [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 89-108]

ی

 • یکپارچگی کار- خانواده مطالعه روایت برنامه نویسان کارشیفته از مناسبات کار- خانواده ، رویکرد جنسیتی [دوره 13، شماره 3، 1402]