داوران

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

رایانامه

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین المللی (پابلونز و ...)

1.         

آذر کفاش‌پور

گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

kafashpor@um.ac.ir

 

2.        

 اسماعیل اسدی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

esmaeil.asadi@gmail.com

 

3.       

 اسماعیل مزروعی نصرآبادی

استادیار، گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

drmazroui@kashanu.ac.ir

 

4.        

 اصغر محمدی فاتح

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی (ع)

amohammadi1360@yahoo.com

 

5.       

اکبر حسن پور

استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ak_hassanpoor@yahoo.com

 

6.        

 امیر جبلی

 ی مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

amir.jeblli61@gmail.com

 

7.       

امیر خانلری

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

khanlari@ut.ac.ir

https://publons.com/researcher/1485321/amir-khanlari/

8.       

 امیر صادقی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

sadeghi592006@yahoo.com

 

9.        

 امیرمحمد فکور ثقیه

استادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد

amf@um.ac.ir

 

10.      

ایمان رئیسی وانانی

دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

imanrv@gmail.com

 

11.      

ایوب محمدیان

دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

mohamadian@ut.ac.ir

https://publons.com/researcher/3282006/ayoub-mohammadian

12.     

 پیمان اخوان

استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

akhavan@iust.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2239566

13.    

 حاجیه رجبی فرجاد

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

hajieh_rajabi@yahoo.com

 

14.     

 حامد حیدری

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

hamed.16633@yahoo.com

 

15.    

 حامد خامه چی

 ی مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه خوارزمی

khamehchi@alumni.ut.ac.ir

 

16.     

حسن بودلایی

استادیار دانشگاه تهران

hasanboudlaie@ut.ac.ir

Web of Science ResearcherID:

AAM-7709-2021

17.    

 حسن محجوب

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

hassanmahjub@ut.ac.ir

 

18.    

 حسین دامغانیان

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه سمنان

hdamghanian@semnan.ac.ir

 

19.     

حشمت‌خلیفه‌سلطان

مدرس  دانشگاه علامه طباطبایی

skhsoltani@yahoo.com

 

20.     

حمید رضا خدمتگزار

استادیار، مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

khedmatgozar@irandoc.ac.ir

Web of Science ResearcherID:

M-6661-2019

21.     

حمید رضا یزدانی

دانشیار پردیس فارابی، دانشگاه تهران

hryazdani@ut.ac.ir

Web of Science ResearcherID:

AAA-5638-2020

22.    

 حمید زارع

دانشیار دانشگاه تهران

hzarea@ut.ac.ir

 

23.   

 حمیدرضا بوستانی

ی مدیریت دولتی . مدرس دانشگاه تربیت

boustani.hamid@gmail.com

 

24.    

 حمیدرضا فلاح لاجیمی

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

h.fallah@umz.ac.ir

 

25.   

 داریوش مهری

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

darushmehri@yahoo.com

 

26.    

 داود آقامحمدی

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد

mohamad22b@gmail.com

 

27.   

 رضا واعظی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

vaezi@atu.ac.ir

 

28.   

 روح اله نوری

استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

rnoori@khu.ac.ir

 

29.    

 سعید جعفری نیا

استادیار دانشگاه خوارزمی

shamsj58@yahoo.com

 

30.    

 سلمان جواشی

مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

sjavashi@yahoo.com

 

31.    

سید رضا سید جوادین

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

rjavadin@ut.ac.ir

 

32.   

 سید علی موسوی

استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

alimoosavi_7@yahoo.com

 

33.   

 سید نجم الدین موسوی

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان

mousavi.na@lu.ac.ir

 

34.   

 شعبان مرادی

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد

hrm.1450@gmail.com

 

35.   

 شهرزاد نیری

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

sh.nayyeri@modares.ac.ir

 

36.   

 شهرزاد نیری

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

sh.nayyeri@modares.ac.ir

 

37.   

 صمد بارانی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

samadbarani@ssau.ac.ir

 

38.   

 طیبه امیرخانی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

t_amirkhani@sbu.ac.ir

 

39.   

 طیبه عباسی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

t.abbasi@ut.ac.ir

 

40.     

عباس منوریان

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

amonavar@ut.ac.ir

https://publons.com/researcher/4901748/abbas-monavvarian/

41.     

عباس نرگسیان

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

anargesian@ut.ac.ir

https://publons.com/researcher/2351543/abbas-nargesian/

42.    

 عبدالله وثوقی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

an.vosoughi@gmail.com

 

43.   

عزت اله عباسیان

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

abasian@ut.ac.ir

https://publons.com/researcher/3100744/ezatollah-abbasian/

44.    

 عسل آغاز

استادیار دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

a.aghaz@aut.ac.ir

 

45.   

 عطاءاله هرندی

ی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

ata.harandi@gmail.com

 

46.    

علی اصغر پورعزت

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

pourezzat@ut.ac.ir

https://publons.com/researcher/4872672/ali-asghar-pourezzat/

47.   

 علی جوکار

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

alij_26478@yahoo.com

 

48.   

 علی فرهادی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

ali_farhadi92@yahoo.com

 

49.    

علیرضا رجبی پور میبدی

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

rajabipoor@yazd.ac.ir

 

50.    

 علیرضا کوشکی جهرمی

دانشیار دانشکده مدیریت،دانشگاه علامه طباطبایی

psychologist3110@gmail.com

 

51.    

 فاطمه محمدی

ای مدیریت ، پردیس فارابی دانشگاه تهران

ft.mohammadi@ut.ac.ir

 

52.   

 فاطمه ملک شاهی

ی مدیریت رفتاری (دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران)

f.malekshahi@yahoo.com

 

53.   

 فرج اله رهنورد

گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران.

frahnavard@imps.ac.ir

Web of Science ResearcherID:

ACH-7371-2022

54.   

فرشته امین

استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

famin@ut.ac.ir

https://publons.com/researcher/4897929/fereshteh-amin/

55.   

 فریبرز رحیم نیا

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

r-nia@um.ac.ir

 

56.   

 قاسم اسلامی

استادیارگروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

gh.eslami@um.ac.ir

 

57.   

 کاظم جعفری

ای مدیریت منابع انسانی

k.jafari81@gmail.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HZJ-0068-2023

58.   

 لیلا نامداریان

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

l_n1020@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2409807

59.   

 ماندان مومنی

استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mandanmomeni@yahoo.com

 

60.     

مجتبی امیری

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mamiry@ut.ac.ir

https://publons.com/researcher/2648351/mojtaba-amiri/

61.     

 مجید رمضان

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

m_ramezan83@yahoo.com

 

62.    

 محبوبه رشیدی

دانش آموخته ی مدیریت منابع انسانی. دانشگاه علامه طباطبایی

rashidi_2011@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HTT-1610-2023

63.   

 محسن اکبری

مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

akbarimohsen@gmail.com

 

64.    

 محسن عارف نژاد

استاد گروه مدیریت دانشگاه لرستان

arefmohsen2@gmail.com

 

65.   

 محمدجواد کاملی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

p.h.d.kameli@gmail.com

 

66.    

محمود غلامی

استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران_ ایران

m.gholami30@yahoo.com

 

67.   

 مرجان فیاضی

استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

mfayyazi@ut.ac.ir

 

68.   

مرضیه زرین بال

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

zarinbal@irandoc.ac.ir

 

69.    

 مریم طهرانی

استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

mtehrani_mt@yahoo.com

 

70.    

 مصطفی آشنا

ای مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه علامه طباطبایی

m_ashena10@yahoo.com

 

71.    

 مصطفی لطفی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

lotfi200988@yahoo.com

 

72.   

مکی زاده، وحید

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

v.makizadeh@hormozgan.ac.ir

 

73.   

 منصور خیرگو

دانشیار دانشگاه افسری امام علی (ع)

mkhitmanager@gmail.com

 

74.   

 منوچهر انصاری

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mansari@ut.ac.ir

 

75.   

 مهدی خیراندیش

استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.kh@gmail.com

 

76.   

 مهدی صمیمی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی(ع)

samimi_1385@yahoo.com

 

77.   

 مهران کشتکار هرانکی

مدرس و پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی

mkhkmphd90@gmail.com

 

78.   

مهرداد استیری

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mehrdadstiri@ut.ac.ir

https://publons.com/researcher/2558594/mehrdad-estiri/

79.   

مونا جامی پور

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

 

https://publons.com/researcher/2978717/mona-jami-pour/

80.    

میرعلی سیدنقوی

استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

asnaghavi@yahoo.com

 

81.    

 ناصر پورصادق

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

dr.naser.poursadegh@gmail.com

 

82.   

 ناصر عسگری

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

nasgari@ut.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HTP-5257-2023

83.   

 نبی اله دهقان

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

nabialah2002@yahoo.com

 

84.   

 ندا احسانی مقدم

دکترای مدیریت رفتار سازمانی،  دانشگاه تربیت مدرس

nedaehsanimoghadam@gmail.com

 

85.   

الهام ابراهیمی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

https://publons.com/researcher/4986258/eham-ebrahimi/

86.   

 وجه اله قربانی‌زاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

ghorbanizadeh@atu.ac.ir

 

87.   

 یوسف وکیلی

استادیار، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

y.vakili@khu.ac.ir