داوران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

رایانامه

1

دکترعباس نرگسیان

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

anargesian@ut.ac.ir

2

دکترحمید رضا یزدانی

استادیار پردیس فارابی، دانشگاه تهران

hryazdani@ut.ac.ir

3

دکتر مصطفی آشنا

دکترای مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه علامه طباطبایی

m_ashena10@yahoo.com

4

دکتر پیمان اخوان

استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

akhavan@iust.ac.ir

5

دکتر اسماعیل اسدی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

esmaeil.asadi@gmail.com

6

دکتر محسن اکبری

مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

akbarimohsen@gmail.com

7

دکتر منوچهر انصاری

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mansari@ut.ac.ir

8

دکتر صمد بارانی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

samadbarani@ssau.ac.ir

10

دکتر ناصر پورصادق

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

dr.naser.poursadegh@gmail.com

11

دکتر سعید جعفری نیا

استادیار دانشگاه خوارزمی

shamsj58@yahoo.com

12

دکتر علی جوکار

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

alij_26478@yahoo.com

13

دکتر حامد حیدری

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

hamed.16633@yahoo.com

14

دکترحشمت‌خلیفه‌سلطان

مدرس  دانشگاه علامه طباطبایی

skhsoltani@yahoo.com

15

دکتر مهدی خیراندیش

دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.kh@gmail.com

16

دکتر منصور خیرگو

استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)

mkhitmanager@gmail.com

17

دکتر نبی اله دهقان

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

nabialah2002@yahoo.com

18

دکتر حاجیه رجبی فرجاد

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

hajieh_rajabi@yahoo.com

19

دکتر فریبرز رحیم نیا

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

r-nia@um.ac.ir

20

دکتر مجید رمضان

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

m_ramezan83@yahoo.com

21

دکتر حمید زارع

استادیار دانشگاه تهران

hzarea@ut.ac.ir

22

دکتر مهدی صمیمی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی(ع)

samimi_1385@yahoo.com

23

دکتر طیبه عباسی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

t.abbasi@ut.ac.ir

24

دکتر ناصر عسگری

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

nasgari@ut.ac.ir

25

دکتر علی فرهادی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

ali_farhadi92@yahoo.com

26

دکتر مرجان فیاضی

استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

mfayyazi@ut.ac.ir

27

دکتر وجه اله قربانی‌زاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

ghorbanizadeh@atu.ac.ir

28

دکتر محمدجواد کاملی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

p.h.d.kameli@gmail.com

29

دکتر مهران کشتکار هرانکی

مدرس و پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی

mkhkmphd90@gmail.com

30

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی

دانشکده مدیریت،دانشگاه علامه طباطبایی

psychologist3110@gmail.com

31

دکتر مصطفی لطفی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

lotfi200988@yahoo.com

32

دکتر حسن محجوب

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

hassanmahjub@ut.ac.ir

33

دکتر فاطمه محمدی

دکترای مدیریت ، پردیس فارابی دانشگاه تهران

ft.mohammadi@ut.ac.ir

34

دکتر شعبان مرادی

مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

hrm.1450@gmail.com

35

دکتر عباس منوریان

استاددانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

amonavar@ut.ac.ir

36

دکتر سلمان جواشی

مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

sjavashi@yahoo.com

37

دکتر داریوش مهری

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

darushmehri@yahoo.com

38

دکتر شهرزاد نیری

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

sh.nayyeri@modares.ac.ir

39

دکتر رضا واعظی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

vaezi@atu.ac.ir

40

دکتر عبدالله وثوقی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

an.vosoughi@gmail.com

41

دکتر یوسف وکیلی

استادیار، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

y.vakili@khu.ac.ir

42

دکتر اصغر محمدی فاتح

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی (ع)

amohammadi1360@yahoo.com

43

دکتر کاظم جعفری

دکترای مدیریت منابع انسانی، مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

k.jafari81@gmail.com

44

دکتر حسین دامغانیان

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه سمنان

hdamghanian@semnan.ac.ir

45

دکتر طیبه امیرخانی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

t_amirkhani@sbu.ac.ir

46

دکتر عسل آغاز

استادیار دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

a.aghaz@aut.ac.ir

47

دکتر سید علی موسوی

استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

alimoosavi_7@yahoo.com