نقش میانجی‌ سرمایۀ اجتماعی در تأثیر رهبری اخلاقی بر گرایش کارآفرینانۀ سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در دنیای رقابتی و پویای امروزین آمادگی سازمان‌ها برای اقدامات کارآفرینانه به پیش‌نیاز مهمی برای بقا و اثربخشی آنها تبدیل شده ‌است. این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی‌ سرمایۀ اجتماعی در تأثیر رهبری اخلاقی بر گرایش کارآفرینانۀ سازمان انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی ـ پیمایشی است، جامعۀ آماری شامل شرکت‌های دانش‌بنیان واقع در پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان است که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از 174 نفر از مدیران و کارکنان آن‌ها نظرخواهی شده است. از مدل‌یابی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس برای آزمون آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها: رهبری اخلاقی به طور مستقیم بر گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت داشته است. همچنین نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی نیز در این رابطه تأیید شده است.
نتیجه‌گیری: مدیرانبا تکیه بر رهبری اخلاقی و انجام رفتارهای متناسب با هنجار می‌توانند از راه توسعۀ تعاملات میان‌فردی و ترویج این قبیل رفتارها در میان پیروان باعث افزایش سطح سرمایۀ اجتماعی در سازمان و به دنبال آن گرایش کارآفرینانه شوند.

کلیدواژه‌ها