نمایه شدن نشریه در پایگاه های معتبر استنادی بین المللی

نمایه شدن نشریه در پایگاه های معتبر استنادی بین المللی

فصصلنامه مطالعات منابع انسانی در پایگاه های معتبر استنادی بین المللی به شرح ذیل نمایه شده است:

پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)