اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن محجوب

آموزش عالی دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

hassanmahjubalumni.ut.ac.ir

سردبیر

عباس منوریان

مدیریت استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

a.monavarut.ac.ir
0000-0001-6951-4673

جانشین سردبیر

ناصر عسگری

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

naser.asgari60gmail.com
0000000193937668

اعضای هیات تحریریه

عباس منوریان

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

a.monavarut.ac.ir
0000-0001-6951-4673

آرین قلی‌پور

مدیریت منابع انسانی استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/agholipor/?lang=fa-ir
agholiporut.ac.ir
۶۱۱۱۷۷۴۵
0000-0003-1962-3665

h-index: 16  

حبیب‌اله سیاری

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

sayarigmail.com

پیمان اخوان

مدیریت دانش استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

mgt.hr.air.unigmail.com
0000-0001-6256-3288

h-index: 35  

فتاح شریف زاده

مدیریت دولتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

sharifzadehatu.ac.ir

داوود آقامحمدی

استاد گروه مدیریت علوم راهبردی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

mgt.hr.air.uniyahoo.com

ناصر شهلائی

مدیریت راهبردی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

n.shahlaeeqjmst.ir

عباس عباس پور

استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

abbaspourgmail.com

محسن اکبری

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

akbari.mohsengmail.com

مهدی خیراندیش

مدیریت دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.khgmail.com

حمیدرضا یزدانی

مدیریت منابع انسانی استادیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

hryazdaniut.ac.ir
0000-0002-5957-643X

ناصر عسگری

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

naser.asgari60gmail.com
0000000193937668

عبدا... وثوقی نیری

استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

vosoughigmail.com

مدیر اجرایی

کاظم جعفری

دکتری مدیریت منابع انسانی،مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

k.jafari81gmail.com

ویراستار انگلیسی

محمد فلاح

دکترای مدیریت آموزش عالی مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

m.fallah81gmail.com
32267

کارشناس نشریه

محمدرضا جمیلی

مهندسی مواد کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه ملایر،همدان، ایران

mohammad.r.jamiligmail.com