اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن محجوب

آموزش عالی استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

mgt.hr.air.unigmail.com

سردبیر

دکتر فرج الله ره نورد آهن

مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

f.rahnavardimps.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر ناصر عسگری

مدیریت استاد یار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

nasgariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی خیراندیش

مدیریت دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.khgmail.com

دکتر حمید رضا حسن زاده

دانشیار دانشگاه تهران

hr.hassanzadehut.ir

دکتر علی ستاری خواه

مدیریت راهبردی استاد یار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

ali.sattarikhahyahoo.com

دکتر فتاح شریف زاده

مدیریت دولتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

sharifzadehatu.ac.ir

دکتر ناصر شهلائی

مدیریت راهبردی دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

n.shahlaeeqjmst.ir

دکتر جمشید صالحی صدقیانی

مدیریت استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

salehisedghyanisrbiau.ac.ir

دکتر ناصر عباس زاده

مدیریت آموزشی دانشیار دانشگاه افسری امام علی (ع)

dr.naserabaszadehyahoo.com

دکتر عبدالرضا میری

مدیریت بازرگانی استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

dr.ab_miriyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر محمد فلاح

زبان انگلیسی مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

m.fallah81gmail.com
32267

کارشناس نشریه

مهندس سید پوریا عاملی

مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

mgt.hr.air.unigmail.com