اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن محجوب

آموزش عالی استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

mgt.hr.air.unigmail.com

سردبیر

عباس منوریان

مدیریت استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

a.monavarut.ac.ir

جانشین سردبیر

ناصر عسگری

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

naser.asgari60gmail.com

اعضای هیات تحریریه

عباس منوریان

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

a.monavarut.ac.ir

حبیب‌اله سیاری

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

sayarigmail.com

پیمان اخوان

دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

mgt.hr.air.unigmail.com

فتاح شریف زاده

مدیریت دولتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

sharifzadehatu.ac.ir

داوود آقامحمدی

استاد گروه مدیریت علوم راهبردی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

mgt.hr.air.uniyahoo.com

ناصر شهلائی

مدیریت راهبردی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

n.shahlaeeqjmst.ir

عباس عباس پور

استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

abbaspourgmail.com

محسن اکبری

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

akbari.mohsengmail.com

مهدی خیراندیش

مدیریت دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.khgmail.com

حمیدرضا یزدانی

مدیریت منابع انسانی استادیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

hryazdaniut.ac.ir
0000-0002-5957-643X

ناصر عسگری

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

naser.asgari60gmail.com
0000000193937668

عبدا... وثوقی نیری

استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

vosoughigmail.com

دبیر اجرایی

کاظم جعفری

دکتری مدیریت منابع انسانی،مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

k.jafari81semnan.ac.ir

ویراستار انگلیسی

محمد فلاح

زبان انگلیسی مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

m.fallah81gmail.com
32267

کارشناس نشریه

محمدرضا جمیلی

مهندسی مواد کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه ملایر،همدان، ایران

mohammad.r.jamiligmail.com