اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن محجوب

آموزش عالی استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

mgt.hr.air.unigmail.com

سردبیر

عباس منوریان

مدیریت استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

a.monavarut.ac.ir

جانشین سردبیر

ناصر عسگری

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

nasgariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عباس منوریان

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

a.monavarut.ac.ir

حبیب‌اله سیاری

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

sayarigmail.com

پیمان اخوان

دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

mgt.hr.air.unigmail.com

فتاح شریف زاده

مدیریت دولتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

sharifzadehatu.ac.ir

داوود آقامحمدی

دانشیار، گروه مدیریت علوم راهبردی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

mgt.hr.air.uniyahoo.com

ناصر شهلائی

مدیریت راهبردی دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

n.shahlaeeqjmst.ir

عباس عباس پور

دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

abbaspourgmail.com

محسن اکبری

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

akbari.mohsengmail.com

مجید رمضان

استادیار مجتمع مدیریت و فناوری نرم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ایران

mut.ac.irgmail.com

مهدی خیراندیش

مدیریت دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.khgmail.com

ناصر عسگری

مدیریت استاد یار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

nasgariut.ac.ir

عبدا... وثوقی نیری

استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

vosoughigmail.com

مدیر داخلی

صمد بارانی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

s.baran.bgmail.com

ویراستار انگلیسی

محمد فلاح

زبان انگلیسی مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

m.fallah81gmail.com
32267

کارشناس نشریه

سید پوریا عاملی

مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ameli.pouriagmail.com