درباره نشریه

فصلنامه‌ی مطالعات منابع انسانی، نشریه‌ای است با رویکرد علمی- ترویجی که با رسالت توسعه‌ی دانش منابع انسانی، شناسایی مسایل منابع انسانی سازمان‌های ایران و ارایه‌ی راهکار برای آن، مقاله‌های علمی- ترویجی در حوزه‌ی مدیریت را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

صاحب امتیاز این فصلنامه دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری می باشد و نیروی انسانی شامل مدیرمسؤول، سردبیر، دستیار سردبیر، مدیرداخلی و مدیر اجرایی است.

از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این سایت، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.

Email :  mgt.hr.air.uni@gmail.com