درباره نشریه

فصلنامۀ مطالعات منابع انسانی، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعۀ دانش منابع انسانی، شناسایی مسایل منابع انسانی سازمان‌های ایران و ارایۀ راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه منتشر می‌شوند صاحب امتیاز این فصلنامه دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری است.

این نشریه از پذیرش مقالات پژوهشی اصیل در محورهای اعلام شده استقبال می‌کند. ارجاع به منابع به‌روز، مرور نظام‌مند ادبیات، استفاده از روش‌‌های پژوهش نوآورانه و انجام تحلیل‌های مناسب و دستیابی به نتایج نوین و نوآورانه از اهمیت به‌سزایی برای نشریه برخودار است و  موجب در اولویت قرار گرفتن مقاله ارسالی می‌شود. در این راستا مقالات دارای روش‌ تحقیق کیفی یا آمیخته در اولویت قرار دارند.

اهداف و حوزه‌های موضوعی(Aims and Scope) نشریه به شرح زیر است:

مقاله پژوهشی(Research Article): این نوع مقاله شامل گزارش پژوهشی مبتنی بر تحلیل داده‌ها است. بنابراین، می‌توان آن را مقاله اصیل (Original Article) یا مقاله پژوهشی نام‌گذاری کرد. فرمت مقاله پژوهشی که در رشته‌ها و مطالعات مختلف به کار گرفته می‌شود، شامل موارد زیر است؛ 1- مقدمه 2- ادبیات نظری 3- روش‌شناسی  4- یافته‌ها و 5 – بحث و نتیجه‌گیری.

مقاله مروری(Review Article): مقاله مروری ضمن ارائه خلاصه جامعی از تحقیقات در یک موضوع معین، به تحلیل روند فکری در آن موضوع می‌پردازد. این نوع مقاله‌ها حسب درخواست فصلنامه توسط مراجع علمی در رشته مدیریت نگارش می‌شوند. این نوع مقاله باید مقاله‌های قبلی (پیشینه پژوهش) را مرور نموده و رویکرد غالب در آنها را در آنها شناسایی، نقد و تحلیل کند. فرمت مقاله مروری شامل موارد زیر است؛ 1- مقدمه 2- روندهای فکری(دیدمان‌ها و رویکردهای غالب) 3- نقد و 4- نتیجه‌گیری.

مقاله کوتاه (Short Paper): این نوع مقاله به ارائه گزارش مختصر از داده‌های تحقیق اصیل می‌پردازد که سردبیرها باور دارند برای بسیاری از پژوهشگران جذابیت داشته و باعث تحریک پژوهشگران برای تحقیقات تکمیلی می‌شود. این نوع مقاله به شدت کوتاه بوده و جزئیات پژوهشی نباید در آن منتشر شود. سخن سردبیر نمونه‌ای از مقالات کوتاه است.

مقاله مفهومی(Conceptual Paper): این نوع مقاله، به تبیین سوالی می‌پردازدکه به سادگی نمی‌توان به آن پاسخ داد. یک سوال مفهومی، سوالی است که اطلاعات واقعی در مورد آن چندان روشن نیست. مقاله مفهومی فاقد داده است زیرا تمرکز آن بر ترکیب و ارائه روابط جدید میان سازه‌ها است. بنابراین، مسئولیت نویسنده به جای آزمون تجربی، شکل دهی به مباحث منطقی و تکمیلی است. فرمت این مقاله مفهومی شامل موراد زیر است؛ 1- مقدمه 2- ادبیات نظری 3- روش‌شناسی 4- یافته‌ها 5- بحث و نتیجه‌گیری