بر اساس نویسندگان

آ

 • آیباغی اصفهانی، سعید [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • آراسته، مهدی [1] کارشناس ارشد مدیریت MBA ، دانشگاه پیام نور دماوند،ایران
 • آشنا، مصطفی [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران.
 • آقاویردی، بابک [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی.کارشناس ارشدامورگمرکی گمرک ایران

ا

ب

پ

 • پاکدل، سعید [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
 • پرداختچی، محمد حسن [1] عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پریشان، فاطمه [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. تهران. ایران
 • پشوتنی زاده، هومن [1] دانشجوی دکتری، مدیریت سیستم‌ها، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • پور، سمیرا [1] دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورحسینلو، معصومه [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

ت

ج

چ

ح

 • حاجی بزرگی، جعفر [1] مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،تهران ، ایران
 • حبیبی، زهره [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران.
 • حبیبی، نیک بخش [1] عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری
 • حیدری، حامد [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • حیدری، ریحانه [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک، تهران، ایران
 • حسینی، زینب السادات [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد رودهن، ایران.
 • حسینی، سیدحسن [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • حسینی، سید یعقوب [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • حسینی، سید محمد حسن [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • حسن پور، اکبر [1] استاد یار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حسن پور، اکبر [1] استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارمی.
 • حسین پور، داود [1] دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • حسین پور، داوود [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • حسن پور رودبارکی، زهرا [1] گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.
 • حسن زاده، کاظم [1] کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران. تهران، ایران.
 • حسین زاده، نایب [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران)، تهران، ایران.
 • حسینی شکیب، مهرداد [1] گروه مدیریت صنعتی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران
 • حقانی، محمود [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی،. تهران، ایران.
 • حکاک، محمد [1] استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان.
 • حکمی نسب، سعید [1] استادیار گروه مدیریت، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی، شاهرود، ایران
 • حمیدی، آیدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات همدان، همدان، ایران.

خ

د

ذ

 • ذاکری، سپیده [1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • ذاکری، محمد [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

ر

ز

س

ش

 • شاکری، احمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • شاه صفی، حسن [1] دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی.دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران
 • شبگو، مجتبی [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر، گروه مدیریت، هادیشهر، ایران.
 • شیری، اردشیر [1] دانشیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
 • شریعتمداری، مهدی [1] استادیار دانشکده علوم اجتماعی و روان شناسی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • شریعت نژاد، علی [1] دانشجوی دکتری منابع انسانی، دانشگاه لرستان، ایران.
 • شریعت نژاد، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان- نویسنده مسئول مقاله.
 • شریف زاده، فتاح [1] استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
 • شریف زاده، فتاح [1] استادگروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی.
 • شیروانی، علیرضا [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران.
 • شفیعی پور، داوود [1] مربی، دانشگاه پیام نور، بافق، ایران- دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • شفیعی پور، داوود [1] مربی، دانشگاه پیام نور، بافق، ایران- دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • شفیعی نیک‌ابادی، محسن [1] استادیار، مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • شمس، سیده هدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری، دانشگاه تهران –فارابی قم.
 • شهبازی، شهره [1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

ص

 • صادقی، امیر [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران.
 • صادقی، امیر [1] دکتری مدیریت بازاریابی بین‏الملل، عضو هیأت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری.
 • صادقی، فرزانه [1] کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • صالحی ساداتی، زهرا [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. تهران. ایران
 • صالحی صدقیانی، جمشید [1] استاد دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ایران.
 • صالحی‌کردآبادی، سجاد [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صحت، سعید [1] دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • صفا، روح الله [1] مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 • صفری شاد، فرانک [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • صفوی جهرمی، گلایول [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • صمدزاد، سعیده [1] عضو هیئت علمی گروه مدیریت توسعه پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی
 • صمیمی، مهدی [1] گروه مدیریت - دانشکده مدیریت و علوم نظامی - دانشگاه افسری امام علی(ع) تهران ایران

ط

ع

غ

 • غفوری، داود [1] عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - پست الکترونیک نویسنده پاسخگو.
 • غلامی، محمود [1] استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری. تهران، ایران.
 • غلامی، محمود [1] دکتری مدیریت بازرگانی، استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری.

ف

 • فیاضی، مرجان [1] استادیار، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران. تهران، ایران.
 • فیاضی، مرجان [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. تهران. ایران
 • فاضلی، نقی [1] استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان. سمنان، ایران.
 • فتح‌آبادی، حسین [1] دانشجوی دکترای مدیریت، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • فدایی، حسن [1] سرحسابرس دیوان محاسبات استان تهران.
 • فرجی، الهام [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.
 • فرخی، رقیه [1] کارشناس ارشد مدیریت شهری
 • فرهادی، علی [1] مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری
 • فرهادی، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ایران.
 • فیروزجائیان، علی اصغر [1] استاد‌یار گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • فیروزجائیان، مجتبی [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه سمنان. سمنان، ایران
 • فیروزجائیان، مجتبی [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه سمنان. سمنان، ایران.
 • فیروزجائیان.، طلعت‌الشریعه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ایران.
 • فیض، داود [1] دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • فلاح، عاطفه [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • فلاح، محمدعلی [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • فلاحی، محمد باقر [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
 • فلاح نژاد، نقی [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه هوایی شهید ستاری.

ق

ک

 • کارکن، ناهید [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • کاویانی، حسن [1] دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • کرمی، رضا [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • کسرائی، علیرضا [1] استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • کهیاری حقیقت، امین [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • کهن، نبی اله [1] دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • کهنوجی، مرضیه [1] دکترای علوم تربیتی و عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،کرمان، ایران.
 • کوشکی، علیرضا [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان. بندرعباس، ایران.
 • کولیوند، حسن [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء(ص)، تهران، ایران

گ

ل

 • لطفی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور.

م

ن

و

 • واصلی خباز، محمود [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری.
 • وثوقی، عبدالله [1] عضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.
 • وثوقی نیری، عبدالله [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران و هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 • وثوقی نیری، عبداله [1] عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.
 • وحدت، داود [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور.
 • ورمزیا، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • وزیری، کاوه [1] کارشناس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
 • ولی پوری، حسن [1] کارشناس ارشد مدیریت MBA گرایش استراتژی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.
 • ولدی آلاشتی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران.

ه

ی