فصلنامۀ «مطالعات منابع انسانی» نشریه‌ای  علمی است که به نشر یافته‌ها و دستاوردهای نوین علمی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی می‌پردازد و توسط دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران منتشر می‌شود. این فصلنامه در آخرین ارزیابی نشریات علمی که به‌وسیلۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده رتبۀ «ب» (همتراز علمی-پژوهشی سابق) را کسب کرده است و بر اساس بخشنامۀ شمارۀ 11-25685 تاریخ 1398/09/02 این وزارتخانه از این پس با عنوان «نشریۀ علمی» منتشر خواهد شد.


مشخصات نشریه
شاپا (شناسه):91/39176
سال آغاز انتشار: 1390
اعتبار نشریه: علمی - پژوهشی (از سال 1398)
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی
تناوب انتشار: فصلنامه
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
زبان نشریه: فارسی و چکیدۀ انگلیسی
حوزۀ تخصصی: منابع انسانی و رفتار سازمانی
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
نوع داوری: داوری بدون نام (دست‌کم 2 داور)
متوسط زمان بررسی اولیه: 10 روز
میانگین زمان داوری: 2 تا 3 ماه
نرخ پذیرش مقالات: 15درصد
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه بررسی و انتشار: دارد
سایت‌های نمایه شده: پرتال جامع علوم انسانی , SID, CIVILICA ,ISC, Magiran
 رایانامه: mgt.hr.air.uni@gmail.com

 نکات مهم:

استادان، پژوهشگران و دانشجویان فرهیخته می‌توانند با ثبت نام در پایگاه نشریه مقالۀ مستخرج از رساله و پژوهش‌های خود را بر پایۀ الگوی ارائه شده در بخش راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال کنند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه منتشر خواهند شد. تعامل با نویسندگان و داوران نیز از راه پایگاه و سامانۀ نشریه انجام می‌شود.

- برای تسریع در فرایند بررسی و داوری مقالۀ نیاز است قالب مقالات نشریه به‌طور دقیق رعایت و از الگوی نگارش مقالات نشریه که در بخش راهنمای نویسندگان ارائه شده استفاده شود.

- نیاز است در هنگام ارسال مقاله «فرم تعهد اخلاقی» و «فرم تعارض منافع» از بخش راهنمای نویسندگان دانلود، به وسیلۀ همۀ نویسندگان امضا و در سامانه بارگذاری شود.
- این فصلنامه به قوانین بین‌المللی سوء‌استفاده علمی (شامل تحریف، سرقت ادبی، داده‌سازی، و ...) متعهد است و با هرگونه سوء‌رفتار در طی دورۀ بررسی اولیه و داوری بر اساس دستورالعمل کمیتۀ بین‌المللی اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) برخورد می‌شود.
- برای پذیرش نهایی و انتشار مقاله ضروری است گزارش سامانۀ همانندجو (لینک راهنمای سامانه همانندجو) با استاندارد مورد نظر هیئت دبیران نشریه به همراه فایل نهایی مقاله در سامانۀ مجله بارگذاری شود.

شماره جاری: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 37، پاییز 1399، صفحه 1-186 

3. الگوی ماهیت‌شناختی تعالی فردی معلم

صفحه 51-78

10.22034/jhrs.2020.241763.1458

میثم قویدل باجگیران؛ مسلم چرابین؛ الهام فریبرزی؛ احمد اکبری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر اعضای هیات تحریریه دبیر اجرایی ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
91/39176

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان