فصلنامه "مطالعات منابع انسانی" بر اساس مجوز 179850 مورخ 12/9/1390 وزارت علوم- تحقیقات و فناوری، شاپای وزارت ارشاد به شماره 91/39176 مورخ 91/12/26 و با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران و با درجه علمی- ترویجی فعالیت می نماید. رویکرد این فصلنامه علمی-پژوهشی است و با رسالت توسعه‌ دانش مدیریت منابع انسانی، مقاله‌های علمی-پژوهشی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

 

**بر اساس مصوبه هیات تحریریه فصلنامه، مقرر گردید در صورت تائید اولیه مقاله توسط سردبیر، و پس از تائید نهایی مبلغ یکصد هزار تومان بابت چاپ مقاله از نویسنده/ نویسندگان(عهده دار مکاتبات) دریافت می گردد.

حساب جاری شماره 6158800193007 به نام رابط وجوه دانشگاه هوایی، بانک سپه شعبه دانشگاه هوایی کد692 

اسکن(تصویر) فیش واریزی را فقط در سامانه بارگذاری نمایید.

ترتیب اخذ، نمایه شدن  و چاپ مقالات

1-مقاله توسط نویسنده در سامانه بارگذاری میگردد.
 
الف) مقاله بصورت بدون نام و در قالب فرمت مجله به همراه فرم یک صفحه ای تعهد(با امضاء نویسنده مسئول) و فرم یک صفحه مشخصات بصورت جدا از هم بارگذاری می گردد.
 
2-بررسی مجله توسط کارشناس مجله-در صورتی که مجله طبق فرمت باشد-ارسال به دبیر تخصصی/اگر طبق فرمت نباشد بازگشت به نویسنده مسئول مقاله جهت تصحیح(مقاله دو بار بازگرانی می گردد و برای بار سوم از چرخه داروی خارج می شود).
 
3-بررسی مقاله توسط دبیر تخصصی-در صورت مورد قبول بودن و داشتن وزن علمی قابل به داوران-2داور- ارسال می گردد.
 
5-در صورت مورد پذیرش واقع شدن مقاله، ابتدا برای پرداخت هزینه به نویسنده مسئول، ارسال می گردد، و پس از تائید پرداخت، مقاله برای انتشار در فرایند قرار میگیرد.

شماره جاری: دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 1-129 (شماره 31 بهار 98 دوره 9) 

2. ارزیابی و رتبه‌بندی پیشایندهای تعادل کار-زندگی در یک سازمان دولتی

صفحه 25-48

حسین گنجی‌نیا؛ سجاد جلال‌جباری؛ محمدعلی فلاح؛ امین رئوف‌شناس یگانه


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها