نمایه نویسندگان

آ

 • آیباغی اصفهانی، سعید مدل‌سازی ساختاری نقش فرهنگ ایمنی بیمار در روابط بین مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی، و تصویر سازمان در بخش خدمات سلامت [(مقالات آماده انتشار)]
 • آراسته، مهدی تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل (مطالعه موردی) [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 127-152]
 • آشنا، مصطفی بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی در خلق و تسهیم دانش [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 65-84]
 • آقاویردی، بابک عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی (مورد مطالعه : گمرک جمهوری اسلامی ایران) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 45-70]

ا

 • ابدالی، علی نقش مدیریت دانش در ارتقای ظرفیت کارآفرینی‌کارکنان و توسعه سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه: کارکنان ستاد گروه بهمن در تهران و کرج) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-24]
 • ابراهیمی، افروز بررسی ارتباط بین ویژگی‌های اطلاعات موجود در سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری مدیران [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 89-104]
 • ابریشمی راد، سعید ارزیابی اثربخشی و چالش های مدیریت منابع انسانی در شهرداری منطقه 4 تهران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 165-186]
 • احدی‌مطلق، احسان آسیب‌شناسی دلایل استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز. [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 131-150]
 • احمدی، سید جلال نقش سرمایه فکری در رضایت و نگهداشت کارکنان. [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 95-120]
 • احمدی، علی اکبر بررسی عوامل موثر در اشتراک گذاری دانش مدیران میانی صنعت بیمه در ایران [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 23-44]
 • احمدی زهرانی، مریم بررسی تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی با درنظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد- محیط(موردمطالعه: کارکنان شرکت مخابرات شهید بهشتی اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی مقدم، حسن نقش فرهنگِ سازمانی در ارتقای هویت سازمانی کارکنان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-22]
 • احمدی نوذری، مجتبی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 41-60]
 • اخوان، پیمان تبیین ارتباط اجتماعات کاری و خلق دانش با رویکردی ساختاری؛مطالعه موردی دانشگاه پیام نور. [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 191-217]
 • اردلان، امید بررسی تاثیر سبک رفتار رهبری مدرسان بر رفتار انضباطی دانشجویان [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 1-22]
 • ازلگینی، غزاله نقش تعدیل کننده اخلاق کاری بر تاثیرگذاری تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: موسسه اعتباری توسعه) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 105-124]
 • اسدی، اسماعیل نقش میانجی مولفه های تعهد سازمانی در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرا نقشی کارکنان [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 221-236]
 • اسدی، اسماعیل نقش میانجی تعهد سازمانی در تاثیر هوش هیجانی بر آمادگی سازمانی جهت تغییر [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 61-84]
 • اسدی، اسماعیل الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس تکنیک کارت امتیازی متوازن [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 151-177]
 • اسدی، مریم ارتقای هویت‌یابی سازمانی از طریق برندسازی کارفرمایی. [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 105-120]
 • اسکندری، ابراهیم نقش سرمایه‌ انسانی در توسعه ظرفیت خلق دانش سازمانی. [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 49-70]
 • اسکندری، هادی رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 1-20]
 • اصغری، حرمت نقش میانجی مولفه های تعهد سازمانی در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرا نقشی کارکنان [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 221-236]
 • اصلاح کن، حسین تبیین ارتباط بین سلامت سازمانی و نگرش های شغلی کارکنان؛ مورد مطالعه: ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 131-148]
 • افشاری، حمید رضا تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل (مطالعه موردی) [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 127-152]
 • افشارنژاد، مصطفی نقش میانجی رضایت شغلی در تاثیر سلامت سازمانی بر تعهد سازمانی مدیران میانی ناجا. [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 41-60]
 • افضلی، هادی تعیین تاثیر سکوت و صدای سازمانی بر مشارکت کارکنان و عملکرد مدیران. [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 46-67]
 • اکبریان، محجوبه تدوین نیم‌رخ شایستگی مشاغل استراتژیک به منظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 71-94]
 • اکبری بورنگ، محمد بررسی رابطه مدیریت اسلامی منابع انسانی با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 37-62]
 • الوانی مانانی، سیامک رابطه بین سایش اجتماعی و رفتار سکوت سازمانی در کارکنان پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 165-186]
 • ایمانی لیل آبادی، علی اصول اخلاق سازمانی در اسلام [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 141-164]
 • امیری، حامد نقش سرمایه‌ انسانی در توسعه ظرفیت خلق دانش سازمانی. [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 49-70]
 • امیری، حامد بررسی نقش هوش هیجانی در ارتقای اثربخشی سازمانی. [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-16]
 • امین بیدختی، علی اکبر بررسی نقش میانجی هویت سازمانی در تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی سازمانی. [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 23-40]
 • انتظاری، یعقوب تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 85-116]

ب

 • بابائی، وحیده شناسایی و اولویت بندی فازی پیشایندهای رضایت شغلی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 139-164]
 • بابائیان پور، مرضیه تبیین ارتباط اجتماعات کاری و خلق دانش با رویکردی ساختاری؛مطالعه موردی دانشگاه پیام نور. [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 191-217]
 • بارانی، صمد تدوین معیار کمی ارزیابی چابکی حاصل از عملکرد [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 1-30]
 • بخشنده، قاسم رتبه‌بندی تأثیر مولفه‌های تعهد سازمانی بر سلامت سازمانی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 105-122]
 • بردبار، غلامرضا تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فراموشی سازمانی آگاهانه (مورد مطالعه: کارکنان شرکت البرز دارو) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 69-90]
 • بزرگ نیا حسینی، سیده فاطمه بررسی علل سکوت سازمانی در یک سازمان دولتی. [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 43-56]
 • بهادری، نرگس ارزیابی اثربخشی و چالش های مدیریت منابع انسانی در شهرداری منطقه 4 تهران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 165-186]
 • بهانشی، عبادالله بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و وفاداری کارکنان: نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 89-108]
 • بهرامیان، امید نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 127-144]
 • بهفر، سارا فراتحلیل پژوهش‌های ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان‌های ایران [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-22]
 • بهمنی، اکبر رابطه رهبری تحول آفرین و بهره‌وری منابع انسانی با در نظر داشتن نقش واسطه‌ای معنویت در محیط کار [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 63-86]
 • بودلایی، حسن بررسی رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی در شعب و ستاد مرکزی پست بانک یزد [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 33-50]
 • بوستانی، حمیدرضا بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و وفاداری کارکنان: نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 89-108]

پ

 • پاکدل، سعید رابطه تعهد سازمانی و جهت گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین در یکی از مراکز علمی نظامی. [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 149-186]
 • پرداختچی، محمد حسن نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 127-144]
 • پریشان، فاطمه بررسی تاثیر معنویت بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 65-86]
 • پشوتنی زاده، هومن ارائه مدلی برای پیش‌بینی عرضه و تقاضای منابع انسانی شعبه مرکزی بانک قوامین استان تهران با استفاده از مدل زنجیره‌ی مارکوف برای دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 1-22]
 • پور، سمیرا بررسی رابطه مدیریت اسلامی منابع انسانی با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 37-62]
 • پورحیدر، نوشین بررسی تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی با درنظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد- محیط(موردمطالعه: کارکنان شرکت مخابرات شهید بهشتی اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورحسینلو، معصومه تدوین نیم‌رخ شایستگی مشاغل استراتژیک به منظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 71-94]

ت

 • تاج آبادی، حسین اصول اخلاق سازمانی در اسلام [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 141-164]
 • تاج فر، امیر هوشنگ بازی سازی رفتاری، سازوکاری نوین برای بهسازی رفتار سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 207-226]
 • تربتی، احسان نقش مدیریت دانش مشتری در ارتقای عملکرد فروش [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 111-126]
 • ترک زاده، امیر حسن نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 41-64]
 • ترک‌زاده، امیرحسن بررسی نقش رفتار شهروندی در ارتباط با عدالت سازمانی و استرس شغلی با عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی. [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 139-162]
 • تنعمی، محمد مهدی نقش فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در حفظ و نگهداشت کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 109-126]

ج

 • جعفری، کاظم بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 71-88]
 • جعفری فکرت، امین بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 45-68]
 • جعفرنیا، سعید سنجش کیفیت خدمات در مؤسسات آموزشی بر مبنای مدل سروکوال [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-40]
 • جعفرنیا، سعید بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 103-128]
 • جفره، منوچهر بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 123-140]
 • جلال‌جباری، سجاد ارزیابی و رتبه‌بندی پیشایندهای تعادل کار-زندگی در یک سازمان دولتی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 25-48]
 • جمشیدی، لاله تأملی بر بیگانگی از کار زنان در پرتو سقف شیشه‌ای [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 105-130]
 • جهانی، بهنام بررسی عوامل مؤثر بر کارایی منابع انسانی شهرداری استان آذربایجان شرقی. [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 187-202]
 • جوانمرد، حبیب اله تعیین تاثیر سکوت و صدای سازمانی بر مشارکت کارکنان و عملکرد مدیران. [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 46-67]

چ

 • چایی‌چی، امیرکیوان نقش فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در حفظ و نگهداشت کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 109-126]

ح

 • حاجی بزرگی، جعفر بررسی ارتباط بین اقدام های مدیریت منابع انسانی با شایسته سالاری (مطالعه موردی در شهرداری منطقه 9 تهران) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 119-138]
 • حبیبی، زهره نقش سبک رهبری تحول آفرین و سیستم پاداش در عملکرد مدیریتی مدیران. [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 43-70]
 • حبیبی، نیک بخش اثربخشی سرمایه اجتماعی در نظام توسعه ملی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 157-188]
 • حیدری، حامد مطالعه تاثیر تغییر پارادایم‌های فلسفی بر مدیریت دانش [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 189-220]
 • حیدری، ریحانه تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل (مطالعه موردی) [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 127-152]
 • حسینی، زینب السادات ارتقای رفتار شهروند سازمانی از طریق هوش معنوی (مورد مطالعه: کارکنان حراستی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 51-62]
 • حسینی، سیدحسن تأثیر عدالت و تعهد سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه افسری امام علی(ع)) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 161-174]
 • حسینی، سید صمد از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید یعقوب بررسی عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت. [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 113-130]
 • حسینی، سید محمد حسن مدل‌سازی ساختاری نقش فرهنگ ایمنی بیمار در روابط بین مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی، و تصویر سازمان در بخش خدمات سلامت [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن پور، اکبر تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین و عملکرد تیم (گروه های آموزشی) در دانشگاه ها با تاکید بر مولفه اعتماد شناختی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 67-86]
 • حسن پور، اکبر تبیین ارتباط بین سلامت سازمانی و نگرش های شغلی کارکنان؛ مورد مطالعه: ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 131-148]
 • حسین پور، داود نقش میانجی تعهد سازمانی در تاثیر هوش هیجانی بر آمادگی سازمانی جهت تغییر [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 61-84]
 • حسین پور، داوود بررسی نقش ابعاد جو اخلاقی بر ضابطه‌گریزی به نفع سازمان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-24]
 • حسن پور رودبارکی، زهرا رابطه بین هوش اخلاقی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه. [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 203-232]
 • حسن زاده، کاظم نقش میانجی رضایت شغلی در تاثیر سلامت سازمانی بر تعهد سازمانی مدیران میانی ناجا. [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 41-60]
 • حسین زاده، نایب بررسی تأثیر توانمند سازهای مدیریت دانش بر رضایت مشتری با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ادارات مرکزی بانک قوامین تهران) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 107-126]
 • حسینی شکیب، مهرداد بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 45-68]
 • حقانی، محمود نیاز سنجی آموزشی گروههای شغلی قضات بر اساس رویکرد شایستگی (مطالعه موردی: مجتمع‌های قضائی استان تهران) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 141-163]
 • حکاک، محمد تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی‌های سازمانی پایدار [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 71-100]
 • حکمی نسب، سعید ارزیابی و مقایسه کارایی بیمارستان های دولتی و خصوصی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها به منظور بررسی تاثیر مالکیت بر کارایی(مورد مطالعه: بیمارستانهای دولتی و خصوصی مشهد) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 51-66]
 • حمیدی، آیدا رتبه‌بندی تأثیر مولفه‌های تعهد سازمانی بر سلامت سازمانی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 105-122]

خ

 • خبازکار، سعیده تأملی بر بیگانگی از کار زنان در پرتو سقف شیشه‌ای [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 105-130]
 • خدایاری، اکرم بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 71-96]
 • خدایاری، فرانک شناسایی علل ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ارایه مدل به روش AHP [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 129-152]
 • خدایاری، فرانک شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 23-44]
 • خرازی، کمال تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 85-116]
 • خراسانی، اباصلت نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 127-144]
 • خراسانی، اباصلت شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 147-162]
 • خیراندیش، مهدی نقش تعدیل کننده اخلاق کاری بر تاثیرگذاری تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: موسسه اعتباری توسعه) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 105-124]
 • خیراندیش، مهدی فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران. [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-26]
 • خیراندیش، مهدی فراتحلیل پژوهش‌های ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان‌های ایران [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-22]
 • خیراندیش، مهدی آسیب‌شناسی اثربخشی دوره‌های مقدماتی رسته‌ای نهاجا از دیدگاه دانشجویان و فرماندهان یگان‌های اجرایی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 1-22]
 • خیراندیش، مهدی ارتقای هویت‌یابی سازمانی از طریق برندسازی کارفرمایی. [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 105-120]
 • خیراندیش، مهدی نقش میانجی دلبستگی شغلی کارکنان در تأثیر رهبری اصیل بر کاهش بدبینی سازمانی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 69-86]
 • خسرویان، فرنوش تبیین ارتباط اجتماعات کاری و خلق دانش با رویکردی ساختاری؛مطالعه موردی دانشگاه پیام نور. [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 191-217]
 • خسروی لقب، زهره بررسی عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت. [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 113-130]
 • خلعتبری معظم، مریم توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 187-200]
 • خلعتبری معظم، مریم نقش سرمایه‌ انسانی در توسعه ظرفیت خلق دانش سازمانی. [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 49-70]
 • خلیل‌نژاد، شهرام نقش میانجی یادگیری سازمانی در تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی. [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 25-42]
 • خوش چهره، محمد اثربخشی سرمایه اجتماعی در نظام توسعه ملی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 157-188]

د

 • داج خوش، سید صادق تدوین روش شناسی و چارچوب نظری در نقد فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت (مطالعه موردی: نقد تئوری آشوب) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 125-140]
 • دادمرزی، رویا ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-22]
 • دامغانیان، حسین تأملی بر بیگانگی از کار زنان در پرتو سقف شیشه‌ای [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 105-130]
 • دانیالی، مهسا بررسی رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مراحل مدیریت دانش [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 157-171]
 • دانش‌فرد، کرم‌اله نقش اعتماد عمومی در توسعه مشارکت شهروندان [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 23-46]
 • داورزنی، محمد نقش میانجی مولفه های تعهد سازمانی در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرا نقشی کارکنان [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 221-236]
 • درویش، حسن بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی. [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 19-42]
 • دستی‌گردی، زهرا تبیین رابطه بین تقدیرگرایی و بهره‌وری نیروی انسانی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 117-134]
 • دشمن زیاری، اسفندیار بررسی نقش تاریخی دلسوزان در سیاست‌گذاری‌های تربیتی. [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 133-152]
 • دلاور، علی مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی سلطانی، مهدی بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی. [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 23-44]
 • دهناد، میثم مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دورانی، امیر نقش میانجی دلبستگی شغلی کارکنان در تأثیر رهبری اصیل بر کاهش بدبینی سازمانی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 69-86]

ذ

 • ذاکری، سپیده بررسی نقش هوش هیجانی در ارتقای اثربخشی سازمانی. [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-16]
 • ذاکری، محمد الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس تکنیک کارت امتیازی متوازن [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 151-177]

ر

 • راستگو، فاطمه ارزیابی و مقایسه کارایی بیمارستان های دولتی و خصوصی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها به منظور بررسی تاثیر مالکیت بر کارایی(مورد مطالعه: بیمارستانهای دولتی و خصوصی مشهد) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 51-66]
 • رجبی تاج امیر، امین امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 47-66]
 • رجبی فرجاد، حاجیه بررسی تاثیر رهبری تغییر بر تعهد به تغییر (مورد مطالعه: کارکنان شرکت ارتباطات و زیرساخت) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 87-104]
 • رجبی فرجاد، حاجیه نقش اعتماد عمومی در توسعه مشارکت شهروندان [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 23-46]
 • رجبی فرجاد، حاجیه بررسی رابطه بین سازگاری شغلی و فلات‌زدگی شغلی. [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 45-68]
 • رحیمی، ابراهیم رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی. [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 87-106]
 • رحیمی، احسان تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد شغلی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 67-88]
 • رحیمی، رئوف تحلیل کانونی روابط چندگانه مولفه های کارایی سازمانی با اخلاق سازمانی و استرس شغلی در کارکنان دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 87-118]
 • رحمانزاده، آروین بررسی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی در محیط کار کتابخانه ملی ایران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 153-174]
 • رحمان‌سرشت، حسین نقش فرهنگِ سازمانی در ارتقای هویت سازمانی کارکنان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-22]
 • رحیمی قاضی کلایه، طاهره مطالعه تاثیر تغییر پارادایم‌های فلسفی بر مدیریت دانش [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 189-220]
 • رستگار، عباسعلی بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 71-88]
 • رستگار، عباسعلی تدوین روش شناسی و چارچوب نظری در نقد فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت (مطالعه موردی: نقد تئوری آشوب) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 125-140]
 • رستمی، مهدی بررسی نقش پیشران عزت نفس سازمانی در توفیق پیاده‏سازی مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: (بانک حکمت ایرانیان). [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 53-78]
 • رستمی، مهدی ارتقای چابکی سازمانی از طریق کارکردهای مدیریت منابع انسانی. [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 27-45]
 • رسولی، رضا شهروندگرایی سازمانی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-74]
 • رسولی، رضا طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروند گرایی سازمانی (مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 179-201]
 • رسوله‌وندی، محمدباقر نقش میانجی یادگیری سازمانی در تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی. [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 25-42]
 • رضایی، حسین ارائه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 117-136]
 • رضا اسماعیلی، محمود نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 45-70]
 • رضایی لیچایی، حسن نقش سبک رهبری تحول آفرین و سیستم پاداش در عملکرد مدیریتی مدیران. [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 43-70]
 • رضائی، سجاد تحلیل کانونی روابط چندگانه مولفه های کارایی سازمانی با اخلاق سازمانی و استرس شغلی در کارکنان دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 87-118]
 • رضوی، فیروزه مطالعه تاثیر تغییر پارادایم‌های فلسفی بر مدیریت دانش [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 189-220]
 • رضوی زاده، علی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر خلق دانش در دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ا [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 1-30]
 • رضوی زاده، علی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 41-64]
 • رفیعی، مجتبی شهروندگرایی سازمانی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-74]
 • رفیعی، مجتبی طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروند گرایی سازمانی (مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 179-201]
 • رفعتی خسروشاهی، ثریا بررسی عوامل موثر در اشتراک گذاری دانش مدیران میانی صنعت بیمه در ایران [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 23-44]
 • رمضانی زاده، مهدی بررسی اثرات سن، خستگی، تجربه و آموزش بر خطای انسانی خلبانان در وقوع سوانح هوایی جهان [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 71-104]
 • رهنورد، رامین تأثیر انگیزه درونی و بیرونی بر انتقال دانش (مورد مطالعه: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی). [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 31-48]
 • رهنورد، فرج اله نظریه سازمانی حکمت‌گرا [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 77-102]
 • روح الهی، احمد علی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 41-64]
 • روح‌الهی، احمدعلی بررسی نقش رفتار شهروندی در ارتباط با عدالت سازمانی و استرس شغلی با عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی. [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 139-162]
 • روح‌الهی، احمدعلی آسیب‌شناسی دلایل استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز. [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 131-150]
 • روزبهانی، علی نقش سرمایه‌ انسانی در توسعه ظرفیت خلق دانش سازمانی. [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 49-70]
 • رئوف‌شناس یگانه، امین ارزیابی و رتبه‌بندی پیشایندهای تعادل کار-زندگی در یک سازمان دولتی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 25-48]

ز

 • زَیـّانی، محبوبه بازی سازی رفتاری، سازوکاری نوین برای بهسازی رفتار سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 207-226]
 • زراعتی، محسن الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس تکنیک کارت امتیازی متوازن [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 151-177]
 • زراعتی، محسن بررسی نقش اعتماد میان فردی در تسهیم دانش سازمانی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 109-124]
 • زرندی، سعید آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل سیستم‌های پایا مورد مطالعه: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 1-28]
 • زکی پور، مهدی بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک‌های دولتی شهر تبریز) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 23-40]
 • زکی‌پور، مهدی ارتقای چابکی سازمانی از طریق کارکردهای مدیریت منابع انسانی. [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 27-45]
 • زینلیان، محمدحسین رابطه بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی در بخش خدمات مسافر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 143-162]
 • زوار سهل آبادی، کاظم بررسی نقش تعدیل‏گری ویژگی‏های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 23-52]

س

 • سیاری، سروش رابطه تعهد سازمانی و جهت گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین در یکی از مراکز علمی نظامی. [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 149-186]
 • ساسانیان اصل، شیرین آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل سیستم‌های پایا مورد مطالعه: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 1-28]
 • ساعدی، عبداله تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی‌های سازمانی پایدار [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 71-100]
 • ساعدی، عبداله طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 121-142]
 • ساعی نیا، حمیرا ارتقای چابکی سازمانی از طریق کارکردهای مدیریت منابع انسانی. [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 27-45]
 • ساغروانی، سیما نقش فرهنگِ سازمانی در ارتقای هویت سازمانی کارکنان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-22]
 • سالمی شکوری، احسان بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک با عملکرد و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان آب منطقه‌ای استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 147-170]
 • سجادی نژاد، راضیه سادات بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 123-140]
 • سید قریشی، ماریه بررسی وضعیت موجود مولفه های اخلاق اسلامی در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح.ج.ا.ا و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و توسعه آنها [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 187-206]
 • سیدنقوی، میر علی تحقق قرارداد روانشناختی و حمایت سازمانی:چالش انگیزشی کارکنان حرفه ای [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 117-132]
 • سید نقوی، میرعلی بررسی نقش ابعاد جو اخلاقی بر ضابطه‌گریزی به نفع سازمان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-24]
 • سیفی، حسن بررسی وضعیت موجود مولفه های اخلاق اسلامی در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح.ج.ا.ا و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و توسعه آنها [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 187-206]
 • سیفی، حسن نقش رهبری تحول‌آفرین در کارآفرینی سازمانی. [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 79-98]
 • سیفی، حسن نقش رهبری تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 17-36]
 • سهرابی، آرزو نقش میانجی رضایت شغلی در تاثیر سلامت سازمانی بر تعهد سازمانی مدیران میانی ناجا. [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 41-60]
 • سوری، شیوا بررسی نقش میانجی نگرش‌های فردی در تأثیر توانمندسازی سازمانی بر رفتار مشتری‌مدارانه [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 25-48]

ش

 • شاکری، احمد بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و وفاداری کارکنان: نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 89-108]
 • شاه صفی، حسن اصول اخلاق سازمانی در اسلام [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 141-164]
 • شبگو، مجتبی بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک‌های دولتی شهر تبریز) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 23-40]
 • شیری، اردشیر بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی. [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 23-44]
 • شریعتمداری، مهدی نقش میانجی تعهد سازمانی در تأثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران . [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 1-18]
 • شریعت نژاد، علی تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی‌های سازمانی پایدار [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 71-100]
 • شریعت نژاد، علی طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 121-142]
 • شریف زاده، فتاح عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی (مورد مطالعه : گمرک جمهوری اسلامی ایران) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 45-70]
 • شریف زاده، فتاح بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک با عملکرد و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان آب منطقه‌ای استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 147-170]
 • شیروانی، علیرضا نقش اعتماد عمومی در توسعه مشارکت شهروندان [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 23-46]
 • شفیعی پور، داوود شهروندگرایی سازمانی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-74]
 • شفیعی پور، داوود طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروند گرایی سازمانی (مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 179-201]
 • شفیعی نیک‌ابادی، محسن تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی موانع آموزشی اجرای یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی. [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 163-178]
 • شمس، سیده هدی مدیریت استعداد؛ مفاهیم و مدل‌ها [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 121-138]
 • شهبازی، شهره بررسی تأثیر معنویت سازمانی و ابعاد آن بر وفاداری کارکنان (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر مهران) [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 87-110]

ص

 • صادقی، امیر بررسی نقش پیشران عزت نفس سازمانی در توفیق پیاده‏سازی مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: (بانک حکمت ایرانیان). [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 53-78]
 • صادقی، امیر الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی. [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-22]
 • صادقی، فرزانه بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی در خلق و تسهیم دانش [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 65-84]
 • صالحی ساداتی، زهرا بررسی تاثیر معنویت بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 65-86]
 • صالحی صدقیانی، جمشید مدیریت استعداد؛ مفاهیم و مدل‌ها [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 121-138]
 • صالحی‌کردآبادی، سجاد سلامت سازمانی و توانمندی منابع انسانی (مورد مطالعه: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 97-112]
 • صحت، سعید بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی در خلق و تسهیم دانش [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 65-84]
 • صفا، روح الله بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر خلق دانش در دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ا [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 1-30]
 • صفری شاد، فرانک رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی. [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 87-106]
 • صفوی جهرمی، گلایول تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی موانع آموزشی اجرای یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی. [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 163-178]
 • صمدزاد، سعیده مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های علمی و فناورانه کشورهای منتخب و ارزیابی مولفه ها در جهاد دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صمیمی، مهدی تأثیر عدالت و تعهد سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه افسری امام علی(ع)) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 161-174]
 • صنوبر، ناصر از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طالب بیدختی، عباس بررسی ارتباط بین ویژگی‌های اطلاعات موجود در سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری مدیران [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 89-104]
 • طوطیان اصفهانی، صدیقه ارتقای رفتار شهروند سازمانی از طریق هوش معنوی (مورد مطالعه: کارکنان حراستی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 51-62]
 • طوطیان اصفهانی، صدیقه شناسایی علل ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ارایه مدل به روش AHP [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 129-152]
 • طوطیان اصفهانی، صدیقه شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 23-44]

ع

 • عابدی، حسین رابطه بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی در بخش خدمات مسافر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 143-162]
 • عابدی، زهره نقش میانجی تعهد سازمانی در تأثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران . [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 1-18]
 • عابسی، سعید شهروندگرایی سازمانی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-74]
 • عابسی، سعید طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروند گرایی سازمانی (مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 179-201]
 • عارف پور، حامد بررسی رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی و ادراک از عدالت سازمانی در مرکز آموزش عالی رسته‌ای نهاجا [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 145-156]
 • عالی‌پور، علیرضا بررسی علل سکوت سازمانی در یک سازمان دولتی. [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 43-56]
 • عباسی، طیبه ارزیابی اثربخشی و چالش های مدیریت منابع انسانی در شهرداری منطقه 4 تهران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 165-186]
 • عباسی، طیبه تبیین رابطه بین تقدیرگرایی و بهره‌وری نیروی انسانی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 117-134]
 • عباسی، عباس ارائه مدلی برای پیش‌بینی عرضه و تقاضای منابع انسانی شعبه مرکزی بانک قوامین استان تهران با استفاده از مدل زنجیره‌ی مارکوف برای دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 1-22]
 • عباس‌آبادی، معصومه بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی. [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 19-42]
 • عباس پور، جعفر بررسی تأثیر معنویت سازمانی و ابعاد آن بر وفاداری کارکنان (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر مهران) [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 87-110]
 • عباس پور، جعفر فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران. [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-26]
 • عباس پور، جعفر فراتحلیل پژوهش‌های ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان‌های ایران [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-22]
 • عباس پور، حیدر بررسی تأثیر معنویت سازمانی و ابعاد آن بر وفاداری کارکنان (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر مهران) [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 87-110]
 • عباسی رستمی، نجیبه رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی. [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 87-106]
 • عباس زاده، ناصر بررسی تاثیر سبک رفتار رهبری مدرسان بر رفتار انضباطی دانشجویان [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 1-22]
 • عبدی، علیرضا تدوین نیم‏رخ شایستگی مشاغل راهبردی به‏منظور ارزیابی آمادگی راهبردی سرمایه انسانی شرکت صنعتی دوده فام [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 99-124]
 • عبدی، علیرضا تدوین نیم‌رخ شایستگی مشاغل استراتژیک به منظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 71-94]
 • عبدالهی، بیِِژن رابطه بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 31-50]
 • عرب، محبوبه تحقق قرارداد روانشناختی و حمایت سازمانی:چالش انگیزشی کارکنان حرفه ای [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 117-132]
 • عرفانی، نسرین رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 1-20]
 • عسگری، مهدی تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین و عملکرد تیم (گروه های آموزشی) در دانشگاه ها با تاکید بر مولفه اعتماد شناختی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 67-86]
 • عسگری، مهدی تبیین ارتباط بین سلامت سازمانی و نگرش های شغلی کارکنان؛ مورد مطالعه: ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 131-148]
 • عسگری، ناصر نقش تعدیل کننده اخلاق کاری بر تاثیرگذاری تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: موسسه اعتباری توسعه) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 105-124]
 • عسگری، ناصر شناسایی و اولویت بندی فازی پیشایندهای رضایت شغلی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 139-164]
 • عسگری، ناصر ارتقای هویت‌یابی سازمانی از طریق برندسازی کارفرمایی. [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 105-120]
 • علیپور، شیرزاد بررسی تاثیر سبک رفتار رهبری مدرسان بر رفتار انضباطی دانشجویان [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 1-22]
 • علیپور درویشی، زهرا مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیپور صبحی، فرحناز بررسی رابطه بین سازگاری شغلی و فلات‌زدگی شغلی. [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 45-68]
 • علیزاده کنگاچر، رضا بررسی نقش میانجی انگیزش کارکنان در تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 125-146]
 • علی‌نیا، فاطمه بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 71-88]
 • عموزاده، محمد نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 127-144]
 • عنایتی، ترانه بررسی علل سکوت سازمانی در یک سازمان دولتی. [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 43-56]

غ

 • غفوری، داود رابطه تعهد سازمانی و جهت گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین در یکی از مراکز علمی نظامی. [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 149-186]
 • غلامی، محمود بررسی نقش پیشران عزت نفس سازمانی در توفیق پیاده‏سازی مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: (بانک حکمت ایرانیان). [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 53-78]
 • غلامی، محمود الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی. [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-22]

ف

 • فیاضی، مرجان بررسی تاثیر معنویت بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 65-86]
 • فیاضی، مرجان نقش میانجی رضایت شغلی در تاثیر سلامت سازمانی بر تعهد سازمانی مدیران میانی ناجا. [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 41-60]
 • فاضلی، نقی نقش سرمایه فکری در رضایت و نگهداشت کارکنان. [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 95-120]
 • فتح‌آبادی، حسین تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر دوسوتوانی سازمانی در یگان‌های نظامی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 91-116]
 • فدایی، حسن بررسی رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مراحل مدیریت دانش [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 157-171]
 • فرجی، الهام بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی. [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 23-44]
 • فرخی، رقیه بررسی تاثیر نگرش بازارگرایی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی (مطالعه موردی ؛ شرکت نورایستا خراسان) [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 95-116]
 • فرهادی، علی الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی. [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-22]
 • فرهادی، علی آسیب‌شناسی اثربخشی دوره‌های مقدماتی رسته‌ای نهاجا از دیدگاه دانشجویان و فرماندهان یگان‌های اجرایی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 1-22]
 • فیروزجائیان، علی اصغر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 41-60]
 • فیروزجائیان، مجتبی بررسی نقش میانجی هویت سازمانی در تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی سازمانی. [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 23-40]
 • فیروزجائیان، مجتبی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 41-60]
 • فیروزجائیان.، طلعت‌الشریعه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 41-60]
 • فیض، داود تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد شغلی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 67-88]
 • فلاح، عاطفه مدل‌سازی ساختاری نقش فرهنگ ایمنی بیمار در روابط بین مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی، و تصویر سازمان در بخش خدمات سلامت [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاح، محمدعلی امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 47-66]
 • فلاح، محمدعلی ارزیابی و رتبه‌بندی پیشایندهای تعادل کار-زندگی در یک سازمان دولتی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 25-48]
 • فلاحی، محمد باقر تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فراموشی سازمانی آگاهانه (مورد مطالعه: کارکنان شرکت البرز دارو) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 69-90]
 • فلاح نژاد، نقی سیمای فرماندة نظامی آرمانی در اِسکندرنامه [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 149-170]

ق

 • قاعدی، امیر توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 187-200]
 • قاهردوست، علیرضا بررسی چگونگی تأثیر حقو ق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 85-108]
 • قراچورلو، نجف مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های علمی و فناورانه کشورهای منتخب و ارزیابی مولفه ها در جهاد دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرآنی، سید فرامرز تدوین معیار کمی ارزیابی چابکی حاصل از عملکرد [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 1-30]
 • قربانی زاده، وجه‌الله آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل سیستم‌های پایا مورد مطالعه: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 1-28]
 • قربانی‌زاده، وجه‌الله فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران. [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-26]
 • قشلاقی، مرضیه بررسی رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی در شعب و ستاد مرکزی پست بانک یزد [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 33-50]
 • قشلاقی، مژگان نیاز سنجی آموزشی گروههای شغلی قضات بر اساس رویکرد شایستگی (مطالعه موردی: مجتمع‌های قضائی استان تهران) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 141-163]
 • قهرمانی نهر، جاوید مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های علمی و فناورانه کشورهای منتخب و ارزیابی مولفه ها در جهاد دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قوجالی، توحید رابطه بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 31-50]
 • قوجالی، توحید رابطه رهبری تحول آفرین و بهره‌وری منابع انسانی با در نظر داشتن نقش واسطه‌ای معنویت در محیط کار [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 63-86]

ک

 • کارکن، ناهید بررسی رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی در شعب و ستاد مرکزی پست بانک یزد [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 33-50]
 • کاویانی، حسن تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر دوسوتوانی سازمانی در یگان‌های نظامی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 91-116]
 • کرمی، رضا بررسی تاثیر نگرش بازارگرایی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی (مطالعه موردی ؛ شرکت نورایستا خراسان) [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 95-116]
 • کسرائی، علیرضا امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 47-66]
 • کهیاری حقیقت، امین تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد شغلی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 67-88]
 • کهن، نبی اله توسعه و توانمندسازی منابع انسانی: الزام موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 61-80]
 • کهنوجی، مرضیه بررسی ابعاد همدلی در بین اعضای هیأت علمی دارای پست‏های مدیریتی با توجه به نقش جنسیتی. [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 171-186]
 • کوشکی، علیرضا نقش میانجی تعهد سازمانی در تاثیر هوش هیجانی بر آمادگی سازمانی جهت تغییر [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 61-84]
 • کولیوند، حسن بررسی نقش اعتماد میان فردی در تسهیم دانش سازمانی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 109-124]

گ

 • گلرد، پروانه توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 187-200]
 • گل‌محمدی، عماد نقش میانجی یادگیری سازمانی در تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی. [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 25-42]
 • گنجی زاده مرادلو، حامد نقش مدیریت دانش در ارتقای ظرفیت کارآفرینی‌کارکنان و توسعه سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه: کارکنان ستاد گروه بهمن در تهران و کرج) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-24]
 • گنجی‌نیا، حسین ارزیابی و رتبه‌بندی پیشایندهای تعادل کار-زندگی در یک سازمان دولتی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 25-48]
 • گودرزوند چگینی، مهرداد سلامت سازمانی و توانمندی منابع انسانی (مورد مطالعه: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 97-112]

ل

 • لطفی، مصطفی الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی. [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-22]

م

 • متقی، پیمان رهبری و مدیریت دانش: بررسی سبک رهبری تحول آفرین [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 29-44]
 • محجوب، حسن تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 85-116]
 • محمدی، مهیا رابطه بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی در بخش خدمات مسافر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 143-162]
 • محمدیاری، زهره نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 45-70]
 • محمدی حسینی، سید احمد بررسی نقش میانجی هویت سازمانی در تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی سازمانی. [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 23-40]
 • محمد داودی، امیرحسین رابطه بین هوش اخلاقی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه. [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 203-232]
 • محمد داودی، امیرحسین رابطه بین هوش معنوی با روحیه‌ی علمی دانشجویان پرستاری شهرستان ساوه. [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 57-76]
 • محمد داودی، امیرحسین ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-22]
 • محمدزاده، فرهادد نقش مدیریت دانش مشتری در ارتقای عملکرد فروش [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 111-126]
 • محمدی مقدم، یوسف نیاز سنجی آموزشی گروههای شغلی قضات بر اساس رویکرد شایستگی (مطالعه موردی: مجتمع‌های قضائی استان تهران) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 141-163]
 • محمدی مقدم، یوسف مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی ها، فریده تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین و عملکرد تیم (گروه های آموزشی) در دانشگاه ها با تاکید بر مولفه اعتماد شناختی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 67-86]
 • مخصوصی، علی مدیریت استعداد؛ مفاهیم و مدل‌ها [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 121-138]
 • مداح، علی شناسایی علل ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ارایه مدل به روش AHP [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 129-152]
 • مرادی، محمد تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد شغلی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 67-88]
 • مرادی، مرتضی بررسی نقش میانجی نگرش‌های فردی در تأثیر توانمندسازی سازمانی بر رفتار مشتری‌مدارانه [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 25-48]
 • مرادی آیدیشه، شعبان رهبری و مدیریت دانش: بررسی سبک رهبری تحول آفرین [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 29-44]
 • مرادی ایدیشه، شعبان نقش فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در حفظ و نگهداشت کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 109-126]
 • مرادزاده، روح الله نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 41-64]
 • مرادی صالح، علی رضا نقش رهبری تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 17-36]
 • مرادی صالح، علی‌رضا نقش رهبری تحول‌آفرین در کارآفرینی سازمانی. [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 79-98]
 • مرتضوی، سعید بررسی نقش تعدیل‏گری ویژگی‏های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 23-52]
 • میرجعفری لشکاجانی، سیده معصومه تبیین ارتباط اجتماعات کاری و خلق دانش با رویکردی ساختاری؛مطالعه موردی دانشگاه پیام نور. [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 191-217]
 • میرزائی دریانی، شهرام بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک‌های دولتی شهر تبریز) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 23-40]
 • میرسپاسی، نیلوفر بررسی تأثیر توانمند سازهای مدیریت دانش بر رضایت مشتری با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ادارات مرکزی بانک قوامین تهران) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 107-126]
 • میر مقدم، علی اکبر بررسی عوامل مؤثر بر کارایی منابع انسانی شهرداری استان آذربایجان شرقی. [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 187-202]
 • مروی نام، محمد رضا بررسی میزان تأثیرپذیری متقابل خلاقیت و ارزیابی‌های آموزشی( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری) [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 187-203]
 • مظاهری، محمد مهدی نقش اعتماد عمومی در توسعه مشارکت شهروندان [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 23-46]
 • مقدسی، علیرضا مقدسی عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی (مورد مطالعه : گمرک جمهوری اسلامی ایران) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 45-70]
 • مقدم، علیرضا بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با میانجی‏گری هوش سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 125-146]
 • مقیمی، بهاره تبیین رابطه بین تقدیرگرایی و بهره‌وری نیروی انسانی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 117-134]
 • ملکی، حاتم نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 127-144]
 • ملکی، علی بررسی تاثیر نگرش بازارگرایی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی (مطالعه موردی ؛ شرکت نورایستا خراسان) [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 95-116]
 • ملکی، مرتضی تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی موانع آموزشی اجرای یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی. [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 163-178]
 • منوچهری، کمال تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر دوسوتوانی سازمانی در یگان‌های نظامی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 91-116]
 • منوریان، عباس رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 1-20]
 • منوریان، عباس بررسی نقش هوش هیجانی در ارتقای اثربخشی سازمانی. [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-16]
 • مهدی فراحی، محمد بررسی نقش تعدیل‏گری ویژگی‏های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 23-52]
 • مهذبی، مهدی شناسایی و اولویت بندی فازی پیشایندهای رضایت شغلی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 139-164]
 • مهری، داریوش شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 147-162]
 • مهمان نوازان، سهیلا بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با میانجی‏گری هوش سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 125-146]
 • موذنی، بهرام شناسایی و اولویت بندی فازی پیشایندهای رضایت شغلی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 139-164]
 • موذن جمشیدی، میر هادی شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران در راستای تحقق تعالی منابع انسانی در شرکت های تولید لوازم خانگی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 1-24]
 • موسوی، کیوان نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 45-70]
 • مومنی، ماندانا امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 47-66]

ن

 • نایبی، علیرضا بررسی اثرات سن، خستگی، تجربه و آموزش بر خطای انسانی خلبانان در وقوع سوانح هوایی جهان [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 71-104]
 • نادری، ابوالقاسم تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 85-116]
 • ناصرزاده، سیدمحمدرضا بررسی چگونگی تأثیر حقو ق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 85-108]
 • نامدار، حسین شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 147-162]
 • نجم‌الدین موسوی، سید طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 121-142]
 • ندیمی، اکرم نقش میانجی تعهد سازمانی در تأثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران . [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 1-18]
 • نیستانی، سمیه نقش میانجی یادگیری سازمانی در تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی. [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 25-42]
 • نصر اصفهانی، علی توسعه و توانمندسازی منابع انسانی: الزام موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 61-80]
 • نصیری ولیک بنی، فخرالسادات بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 71-96]
 • نقش بندی، حسین شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 147-162]
 • نیک پور، امین ارتقاء عملکرد نوآورانه سازمان از طریق توانمندسازی محیط کار کارکنان [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 137-160]
 • نیکخواه تکمه‌داش، یونس از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیک زاد، حسن بررسی ارتباط بین اقدام های مدیریت منابع انسانی با شایسته سالاری (مطالعه موردی در شهرداری منطقه 9 تهران) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 119-138]
 • نوری، داود بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک با عملکرد و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان آب منطقه‌ای استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 147-170]
 • نوری، فرامرز مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های علمی و فناورانه کشورهای منتخب و ارزیابی مولفه ها در جهاد دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوراللهی، مینا شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 147-162]
 • نوروزی، مهدی رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی. [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 87-106]

و

 • واصلی خباز، محمود بررسی اثرات سن، خستگی، تجربه و آموزش بر خطای انسانی خلبانان در وقوع سوانح هوایی جهان [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 71-104]
 • وثوقی، عبدالله بررسی نقش رفتار شهروندی در ارتباط با عدالت سازمانی و استرس شغلی با عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی. [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 139-162]
 • وثوقی نیری، عبدالله نقش مدیریت دانش در ارتقای ظرفیت کارآفرینی‌کارکنان و توسعه سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه: کارکنان ستاد گروه بهمن در تهران و کرج) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-24]
 • وثوقی نیری، عبداله الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس تکنیک کارت امتیازی متوازن [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 151-177]
 • وحدت، داود بررسی عوامل موثر در اشتراک گذاری دانش مدیران میانی صنعت بیمه در ایران [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 23-44]
 • ورمزیا، لیلا شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 23-44]
 • وزیری، کاوه سیمای فرماندة نظامی آرمانی در اِسکندرنامه [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 149-170]
 • ولی پوری، حسن ارائه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 117-136]
 • ولدی آلاشتی، رضا بررسی نقش ابعاد جو اخلاقی بر ضابطه‌گریزی به نفع سازمان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-24]

ه

 • هادیان، مهدی بررسی میزان تأثیرپذیری متقابل خلاقیت و ارزیابی‌های آموزشی( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری) [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 187-203]
 • هادیان، مهدی تاثیر بانکداری الکترونیک بر کیفیت زندگی کارکنان [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 171-190]
 • هادیان، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی در محیط کار کتابخانه ملی ایران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 153-174]
 • هادی پیکانی، مهربان بررسی رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی و ادراک از عدالت سازمانی در مرکز آموزش عالی رسته‌ای نهاجا [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 145-156]
 • هادی پیکانی، مهربان رابطه بین سایش اجتماعی و رفتار سکوت سازمانی در کارکنان پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 165-186]
 • همایونی، غلامحسین تدوین روش شناسی و چارچوب نظری در نقد فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت (مطالعه موردی: نقد تئوری آشوب) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 125-140]
 • همتی، امین بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی. [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 23-44]
 • هوشیار، اکبر نقش میانجی تعهد سازمانی در تاثیر هوش هیجانی بر آمادگی سازمانی جهت تغییر [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 61-84]

ی

 • یزدانی، حمیدرضا بررسی چگونگی تأثیر حقو ق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 85-108]