الگوی راهبردهای ماهرسازی و توسعه شایستگی‌های کارکنان دانشی بر پایه ترجیحات فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت منابع انسانی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2021.255543.1522

چکیده

زمینه و هدف: یکی از الزامات موفقیت برنامه‌های توسعه شایستگی کارکنان دانشی، توجه به ترجیحات فکری آنهاست. در این پژوهش، الگوی ماهیت‌شناسانه‎ای از راهبردهای ماهرسازی و توسعه شایستگی‌های کارکنان دانشی، بر پایه سبک تفکر ترجیحی آنان ارائه شده است.
روش: این پژوهش کاربردی، استقرایی، تفسیری و کیفی است و با روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد اجرا شده است. 21 خبره مدیریت منابع انسانی، در این پژوهش مشارکت کرده‎اند که بر اساس نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش داده‌بنیاد کوربین و استراوس و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل شده است.
یافته‌ها: ماهرسازی و توسعه شایستگی‌های کارکنان دانشی، پدیده محوری این الگو است. عوامل علّی آن را سه مقوله فردی، اجتماعی ـ محیطی و سازمانی ـ قانونی شکل داده است. راهبردها نیز سه مقوله توسعه شایستگی، ماهرسازی و توسعه فردی مبتنی بر ترجیحات A، B، C و D را شامل می‎شود. عوامل مداخله‌گر، از سه مقوله فرهنگی ـ سازمانی، نگرش فردی و نگرش مدیران ارشد تشکیل شده است. همچنین ملاحظات مربوط به عوامل تسهیل‌کننده توسعه‌بخشی، عوامل زمینه‌ای الگو را تشکیل داده‌اند و در نهایت، سه مقوله توسعه ‌فردی، سازمانی و اجتماعی پیامدهای این الگو را تشکیل می‌دهند.
نتیجه‌گیری: تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه شایستگی‌ها و مهارت‌های کارکنان دانشی متناسب با ترجیحات فکری چهارگانه آنها، میزان موفقیت و اثربخشی این برنامه‌ها را ارتقا خواهد داد؛ زیرا بدین ترتیب، شایستگی‌ها و مهارت‌های مرتبط با هر یک از این ترجیحات فکری شناسایی و اقدام‎های لازم برای توسعه آنها مشخص می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Model of Strategies of Developing Skills and Competencies of Knowledge Workers Based on Thinking Preferences: A Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Alireza Moradi 1
  • Shahamat Hosseinian 2
  • Seyed Kamal Vaezi 3
1 Ph.D Candidate, Department of Public Administration, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Human Resource Management, Faculty of Police University Amin, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: A requirement for the success of knowledge workers’ competence development plans is to take their thinking preferences into account. This research proposed a nature-based model of strategies of developing skills building and competencies of knowledge workers according to their preferred thinking style.
Methodology: This was an applied, inductive, interpretative, and qualitative research conducted through the grounded theory. The participants of the research included 21 experts of Human Resource Management, selected by theoretical sampling. Data were analyzed using Corbin and Strauss’ Grounded Theory, through three stages of open, axial, and selective coding.
Findings: Aprocess modelhas introduced in which Skill building and competence development of knowledge workers is the central phenomena of this model. The causal factors includ the three categories of individual, social-environmental, and organizational-legal. The strategies consist of three categories of competence development, skill building, and personal development based on A, B, C, and D’s preferences. The intervening factors are three categories of cultural-organizational, personal attitude, and senior managers’ attitude. Moreover, considerations of development facilitating factors comprise the contextual factors of the model. Finally, the outcomes of the model include the three categories of personal, organizational, and social development.
Conclusion: Preparing and implementing plans for the development of competencies and skills of Knowledge workers based on their fourfold thinking preferences enhance the success and efficiency of these plans. For this purpose, competencies and skills related to each of these thinking preferences are identified and the actions necessary for their development are determined in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence development
  • Skill building
  • knowledge workers
  • Thinking preferences