الگوی مربیگری مدیران در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ‏ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

10.22034/jhrs.2021.245249.1473

چکیده

زمینه و هدف:ظهور بانک‌های خصوصی در کنار بانک‌های دولتی و افزایش شدت رقابت میان آنها، موجب شده است که بانک‌ها، انرژی و توان بسیاری برای بهبود عملکرد و بهره‌وری خود صرف کنند؛ اما با افزایش فعالیت‌های مربیگری مدیریت می‌توان به این هدف دست یافت. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مربیگری مدیران در صنعت بانکداری اجرا شده است.
روش: این پژوهش از نظر ماهیت داده، از نوع کیفی و روش تحلیل مضمون است.استادان (بیش از 10 سال سابقه خدمت و حداقل مدرک دکتری) و متخصصان نظام بانکی (بیش از 10 سال سابقه خدمت و حداقل مدرک کارشناسی ارشد)، مشارکت‌کنندگان این پژوهش بودند. حجم نمونه پس از اشباع نظری، 15 نفر بود که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند گردآوری شدند و تجزیهوتحلیل اطلاعات، بهروش فن مضمون و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA انجام گرفت.
یافته‌ها: مقوله‌های مربیگری در عرصه بانکداری خصوصی، عبارتاند از: «دانش و تخصص، اخلاق، ویژگی‌های شخصیتی، ارزش‌های مشترک، رهبری، فنون مربیگری، مهارت‌های مدیریت». از این رو مدل مربیگری بهدستآمده، توانایی پیاده‌سازی در عرصه بانکداری را دارد.
نتیجه‌گیری: استفاده از یافته‌های این پژوهش، می‌تواند استعدادهای کارکنان را شکوفا کند و ضعفهای منابع انسانی را به قوتهایی برای سازمان تبدیل سازد. همچنین، این مسئله، توانایی جانشین‌پروری در سازمان افزایش میدهد و در بلندمدت بهره‌وری را در سازمان افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The coaching model of banking managers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Bolouki Korandeh 1
  • Alireza Amir Kabiri 2
  • Mina Jamshidi 3
1 Ph.D. Student, Government Management, Human Resource Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Government Management, Tehran University Management Center, Tehran-Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, School of Management, Tehran Center, Tehran-Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: The emergence of private banks alongside state-owned banks and the intensification of competition between them has caused banks to devote a large part of their energy and power to improving their performance and productivity, which was achieved by increasing management coaching activities; Therefore, the purpose of this study is to provide a coaching model for managers in the banking industry.
Method: The research is qualitative in terms of data nature and content analysis method. The participants of the research are professors (with at least 10 years of service and at least a doctorate degree) and banking system specialists (with at least 10 years of service and at least a bachelor's degree (S) that the sample size after theoretical saturation was 15 people and purposefully selected. Data were collected through semi-structured interviews and data analysis by thematic method using MAXQDA software.
Findings: The findings showed that the categories of coaching in the field of private banking include "knowledge and expertise, ethics, personality traits, shared values, leadership, coaching techniques, management skills." Therefore, the obtained model has the ability to implement coaching in the field of banking.
Conclusion: Using the findings of this study can nurture the talents of employees and turn human resource weaknesses into strengths for the organization. It also increases the succession capacity of the organization and in the long run can increase productivity in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coaching
  • managers
  • private banking