ارائه الگوی پیاده‌سازی کانون تفکر در صنعت بانکداری: رویکرد داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2021.266579.1599

چکیده

زمینه و هدف: امروزه، هر سازمانی با راهکار هم‌فکری و مشارکت بخش‌های مختلف ذی‌نفعان، تلاش می‌کند که تاب‌آوری مؤسسه‌های خود را تقویت کند. مؤسسه‌های مالی و بانک‌ها نیز در جهان پرتلاطم کنونی، به این راهکار توجه ویژه‌ای می‌کنند؛ اما، هنوز، در خصوص ساختارها و فرایندهای زیربنایی ایجاد این‌گونه فضا برای هم‌فکری، توافق ‌نظری وجود ندارد. این پژوهش، به‌دنبال ارائه الگویی برای جاری‌سازی کانون تفکر، به‌عنوان یکی از گونه‌های مهم این ساختارها و فرایندها در صنعت بانکداری است.
روش: پژوهش حاضر، از نظر هدف، بنیادی و از لحاظ نوع روش اجرا، توصیفی ـ اکتشافی محسوب می‌شود و رویکرد آن کیفی است. گردآوری داده‌ها با ابزار مصاحبه انجام شد. جامعه مشارکت‌کنندگان در پژوهش، مدیران و خبرگان صنعت بانکداری بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. انجام مصاحبه‌ها تا زمان دستیابی به مرحله اشباع نظری ادامه یافت و این اشباع بعد از 12 مصاحبه به‌دست آمد. داده‌ها نیز با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، طی سه مرحله کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.
یافته‌ها: تعداد 169 نشانه از کدهای باز مصاحبه‌ها، در قالب 20 مفهوم اصلی دسته‌بندی شدند و در 6 طبقه اصلی قرار گرفتند که عبارت‌اند از: 1. ظرفیت‌های سازمانی (با مفاهیم ظرفیت‌های شبکه‌سازی، ظرفیت‌های تیم‌سازی، ظرفیت‌های تحقیق و توسعه و ظرفیت‌های مشارکت‌پذیری)؛ 2. جریان ایده‌ها (با مفاهیم شبکه‌های ارتباطات، تغییر و تحولات محیط و مدیریت ایده‌های نوآورانه)؛ 3. موانع سازمانی (با مفاهیم موانع مدیریتی، موانع ساختاری، موانع فرایندی و موانع مالکیت فکری)؛ 4. اقدام‌ها (با مفاهیم تحلیل و پایش، تحقیق و توسعه، ارزیابی و بازنگری و بازخورد ایده‌ها)؛ 5. ساختار (با مفاهیم سازماندهی ماتریسی و ساختار ادهوکراسی)؛ 6. توسعه (با مفاهیم توسعه مشارکت، بهبود عملکرد سازمان و تحول‌گرایی).
نتیجه‌گیری: در وضعیت کنونی، نظام تصمیم‌سازی مؤسسه‌های مالی و بانک‌ها، بر اثر وابستگی به بوروکراسی سازمانی، آسیب‌های فراوانی ایجاد کرده است و شکل‌دهی و استقرار موفق کانون‌های تفکر با استفاده از الگوی پیشنهادی، می‌تواند به ترمیم این نظام کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Implementing Think Tanks in the Banking Industry: Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hesan 1
  • Seyed Reza Seyed Javadin 2
  • Marjan Fayyazi 3
  • Mir Ali Seyed Naghavi 4
1 PhD Candidate, Department of Human Resource Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Department of Human Resource Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Organizations consider the participation of their stakeholder as a way to strengthen the resilience of their institutions. Financial institutions and banks are also paying attention to these strategies in today's turbulent world. But there is still no consensus on the structures and processes on which it created such a climate. This research provides a model for the implementation of the think tank as one of the important types of these structures and processes in the banking industry.
Methodology: The study is descriptive-exploratory in terms of methods and fundamental in terms of purpose. The research approach is qualitative and used interviews to collect data. The study participants were managers and experts in the banking industry who were selected by purposive sampling. The interviews were continued until the analysis of the interviews and the model reached the theoretical saturation. Saturation was created after 12 interviews. Data analysis was performed using the Glaser grounded theory in three stages of open, axial and selective coding.
Findings: A total of 169 signs of open source interviews were categorized into 20 main concepts that, considering the 6C framework in 6 main categories including organizational capacities , idea flow, organizational barriers actions, structure and development.
Conclusion: The successful formation and establishment of think tanks using the proposed model can help financial institutions and banks to repair their decision-making system, which in the current situation has caused a lot of damage due to dependence on organizational bureaucracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Think Tank
  • banking industry
  • Innovation
  • research and development
  • Grounded theory
Ahammad, M. F., Tarba, S. Y., Liu, Y., Glaister, K. W., & Cooper, C. L. (2016). Exploring the
factors influencing the negotiation process in cross-border M&A. International Business
Review, 25 (2), 445-457.
Chance, A. (2016). Think tank in United States: activities, agendas and influence. Institute for
China – America studies, 1-34.
Charmaz, K. (1995). Grounded theory. In J. A. Smith, R. Harre, & L. Van Langenhove (Eds.),
Rethinking methods in psychology (pp. 27–49). London: Sage.
Charmaz, K. (2000). Grounded theory: Objectivist and constructivist methods. In N. K. Denzin
& Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (2nd ed., pp. 509–535).
Thousand Oaks, CA: Sage.
Chesbrough, H.W., (2009). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting
from Technology. Harvard Business School Press, Boston.
Clark, J., and Reedman, D. (2013). Measuring think tank performance. Center for global
development, 15, 1-33.
Du, K., Sim, N. (2016). Mergers, acquisitions, and bank efficiency: Cross-countryevidence from
emerging markets. Research in International Business and Finance, 36, 499–510.
Firoozabadi, M., Pourezzat, A.A., Akbarpour Shirazi, M. (2013). The role of think tanks in
strengthening social capital. Science and Technology Policy Letter, 2(2), 1-8. (in Persian)
Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded theory analysis. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. The
Qualitative Report, 8(4), 597-607.
Granstrand, O., & Holgersson, M. (2020). Innovation ecosystems: A conceptual review and a
new definition. Technovation, 90, 102098.
Hafen, E., Brauchbar, M., Gluderer, S., Tulton, G. (2013). Report zum think tank on swiss
innovation. Life science zurich, 1-20.
Hung, K.P., & Choub, C. (2013). The impact of open innovation on firm performance: The
moderating effects of internal R&D and environmental turbulence. Technovation, 33(10-
11), 368-380.
Institute for workplace innovation. (2010). The workplace think tank. A white paper on
developing an innovative workplace, 1-14.
20 مطالعات منابع انسانی، دوره 10 ، شماره 4، زمستان 1399
Johnson, B. (1997). Examining the validity structure of qualitative research. Education, 118(3),
282-292.
Kalmuk, G., Acar, A.Z. (2015). The Mediating Role of Organizational Learning Capability On
The Relationship Between Innovation and Firm’s Performance. Procedia - Social and
Behavioral Sciences, 210, 164 – 169.
Khastar, H. (2009). A Method for Calculating Coding Reliability in Qualitative Research
Interviews. Journal of Methodology of Humanities, 15 (58), 161-174. (in Persian)
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand
Oaks, CA: Sage.
Lee, S., Park, G., Yoon, B., & Park, J. (2010). Open innovation in SMEs—An intermediated
network model. Research Policy, 39(2), 290- 300.
Lodge, G., & Paxton, W. (2017). Achieving policy change in developing contexts: the role of
think tanks. Gwilym Gibbon Policy Unit, Nuffield College, Oxford.
Mahd Yosuf, S. N. (2011). Success Factors in Entrepreneurship: The Case Of Malaysia.
Barcelona: UAB.
Maktabi, H., Babakhanian, M. (2015). Identification of Factors Affecting Organizational
Entrepreneurship in Selected Sama Technical Schools. Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 195, 940 – 947.
Mason, J. (1996). Qualitative researching. London: Sage Publications.
Mcgann, J. (2005). Think tank and policy advice in the us. Foreign policy research institute, 20,
1-33.
Mcgann, J. (2016). 2015 global go to think tank index report. TTCSP global go to think tank
index report, 10, 1-172.
Monsef, S., Wan Ismail, W.K. (2012). The Impact of Open Innovation in New Product
Development Process. International Journal of Fundamental Psychology and Social
Sciences, 2(1), 7-12.
Patton, M. (2002). Qualitative evaluation and research methods. Thousand Oaks, CA: Sage
Publications.
Rao-Nicholson, R., Salaber, J., & Cao, T. H. (2016). Long-term performance of mergers and
acquisitions in ASEAN countries. Research in International Business and Finance, 36,
373-387.
Rowley, J., Baregheh, A., Sambrook, S. (2011). Towards an innovation-type mapping tool.
Management Decision, 49, 73-86.
RSA. (2017). Innovation in think tanks. An RSA global discussion paper by Guy lodge and Will
Paxton. 1-28.
Santomero, A. (1999). Bank mergers: What’s a policymaker to do? Journal of Banking &
Finance, 23(2-4), 637–643.
Stone, D., Ullrich, H. (2003). Policy Research Institutes and Think Tanks in Western Europe:
Development Trends and Perspectives. Budapest: Open Society Institute.
Swanberg, J. (2010). The workplace think tank. Institute for workplace innovation, 139, 1-14.
21 مطالعات منابع انسانی، دوره 10 ، شماره 4، زمستان 1399
Timmerman, J. (2013). Innovation is quality for tomorrow: innovation think tank. Innovation
interest group think tank. Indianapolis, 1-12.
Urrutia, O. (2013). The role of think tanks in the definition and application of defense policies
and strategies. Revista del instituo espanol de studios estrategicos, 2, 1-33.
Uslu, T., Bülbül, I. A., Çubuk, D. (2015). An Investigation of the Effects of Open Leadership to
Organizational Innovativeness and Corporate Entrepreneurship. Procedia - Social and
Behavioral Sciences, 195, 1166 – 1175.
Yokohama, F. (2017). Achieving balanced growth in Asia and the world for sustainable
development, the role of think tanks. Global think tank summit, 5, 1-46.