تحلیل مضمون مدیریت زنجیره تأمین استعداد در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2020.127043

چکیده

زمینه و هدف: درصنعت بانکداری، به‌دلیل تغییرات مختلف بین آنچه بانک‌ها برای داشتن استعدادها برنامه‌ریزی می‌کنند با آنچه در واقعیت با آن مواجه می‌شوند، انطباق کمّی و کیفی وجود ندارد. از این‌ رو، به‌منظور کاهش ریسک موجود در تأمین استعدادها، این پژوهش با هدف تحلیل مضمون مدیریت زنجیره تأمین استعداد و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های آن در صنعت بانکداری ایران اجرا شده است.
روش: این پژوهش با جهت‌گیری بنیادی و فلسفه ساخت‌گرایی و همچنین، به روش کیفی و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون اجرا شده است. نمونه‌گیری، به‌صورت هدفمند قضاوتی بوده و به‌روش گلوله برفی با 16 نفر از خبرگان صنعت بانکداری مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انجام شده است. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و در پایان شبکه مضامین به‌دست آمد.
یافته‌ها: 124 کد باز شناسایی شد که در قالب 23 مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی طبقه‌بندی شدند. مقوله‌های اصلی در مدیریت زنجیره تأمین استعداد را می‌توان در ابعاد جریان، کارکرد، ساختار و فرایندها طبقه‌بندی کرد.
نتیجه‌گیری: زنجیره تأمین استعداد با استفاده از ساختاری متشکل از تأمین‌کنندگان، همکاران استراتژیک، مشاغل حساس و همچنین، از طریق فرایندهای مدیریت تقاضا، مدیریت ارتباط، مدیریت استعداد و مدیریت عملکرد، ضمن مدیریت جریان اطلاعات و استعدادها، ریسک عدم تعادل عرضه و تقاضای استعدادها در صنعت بانکداری را کاهش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Talent Supply Chain Management in the Banking Industry

نویسندگان [English]

  • Hamed Dehghanan 1
  • Masoud Karimzandi 2
1 . Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of of Management and accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Due to constant developments in the banking industry, there is a quantitative and qualitative mismatch between the objectives of the banks for talent hunt and what they actually obtain. By analyzing the content of talent supply chain management, this study aims to reduce the risk in talent supply chain through identifying its dimensions and components.
Methodology: This research is based on a fundamental orientation and philosophy of constructivism as well as a qualitative method using content analysis technique and stratified systematic and snowball sampling and semi-structured interviews of 16 banking industry experts. Data analysis was performed using three steps of open, axial and selective coding and at the end of the network of themes were presented.
Findings: 124 open codes, 23 sub-categories and 13 main categories were classified and presented. The main categories in talent supply chain management can be classified as flow, function, structure and processes.
Conclusion: Talent supply chain can reduce the banking industry risks of supply imbalance and talent demand using a structure consisting of suppliers, strategic partners, sensitive jobs and also through the processes of demand management, communication management, talent management and performance management, while managing the flow of information and talents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • Talent Supply Chain
  • Talent Supply Chain Management
  • banking industry
  • Talent Management
حبیب پور، الهویردی؛ قلی پور، آرین؛ معمارزاده، غلامرضا ( 1397 ). طراحی مدل مدیریت استعداد در صنعت بانکداری. فصلنام ه آموزش و
.28- 1 ،(9) توسعه منابع انسانی، 5
حسن پور، عبدالهی؛ جعفری نیا، سعید؛ معماری، محبوبه ( 1398 ). طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری ب ا استفاده از
.129-93 ،(93) نظریه داده بنیاد. مطالعات مدیریت، 28
دهقانان، حامد؛ افجه، سید علی اکبر؛ سلطانی، مرتضی؛ جواهری زاده، ابراهیم ( 1397 ). مدل داده بنیاد از فرایند مدیریت استعداد .
.216-185 ،(4) فصلنامه پژوه شهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع). 10
رجبی پور میبدی، علیرضا؛ محمدی، معصومه ( 1399 ). طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون . فصلنامه
.104 -79 ،(3) مطالعات منابع انسانی، 10
رضائیان، علی؛ کاظم صداعی، مریم؛ قره چی، منیژه؛ حاجی کریمی ، عباسعلی ( 1397 ). شناسایی شاخص های جذب ، حفظ و
.38 -15 ،(35) نگهداشت نیروی انسانی مستعد در صنعت بانکداری. چش مانداز مدیریت دولتی، 9
41 مطالعات منابع انسانی، دوره 10 ، شماره 4، زمستان 1399
ساعدی نیا، ناصر؛ چناری، وحید؛ مکوندی، فؤاد؛ همتی، محمد ( 1397 ). فراترکیب و مدل سازی ساختاری تفسیری مدیریت زنجیره
.62-29 ،(39) تأمین استعداد در شرکت ملی نفت ایران. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 10
صالحی صدقیانی، جمشید؛ شمس، سیده هدی؛ مخصوصی، علی ( 1394 ). مدیریت استعداد، مفاهیم و مدل ه ا. فصلنامه مطالعات
.121- منابع انسانی. دوره 5، شماره 18 . صص 138
قلی پور، آرین؛ افتخار، نیره ( 1395 ). مدیریت استعدادها (نخبه یابی، نخبه داری و نخبه پروری). تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.