طراحی الگوی نهادگرایی نظام مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات‌وعلوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات ‎و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22034/jhrs.2021.261298.1563

چکیده

زمینه و هدف: برای کسب مشروعیت اجتماعی و تضمین بقای بلندمدت اهداف آموزش‌وپرورش، بایستی هر گونه تحول در اقدام‌های مدیریت منابع انسانی، با بستر نهادی موجود متناسب‌سازی شود. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است، ضمن شناسایی اولویت‌بندی الزامات نهادی آموزش‌وپرورش و مؤلفه‌های آن، الگوی مدیریت منابع انسانی متناسب با این الزامات نهادی طراحی شود.
روش: رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کیفی ـ کمّی) و از لحاظ هدف، کاربردی است. نخست، با مرور نظام‌مند ادبیات تحقیق و تحلیل محتوای اهداف سند تحول بنیادین، الگوی اولیه پژوهش شکل گرفت، سپس با بهره‌گیری از نظر خبرگان و ارزیابی روایی محتوا، تبیین شد. به‌منظور کاربردی‌کردن الگو، 219 پرسش‌نامه بین مدیران ارشد، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران وزارت آموزش‌وپرورش به‌روش تصادفی طبقه‌ای توزیع شد. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت.در نهایت، برای دستیابی به مناسب‌ترین ترکیب از ابعاد الگو، از نظام خبره فازی استفاده شد.
یافته‌ها: الگوی نهادگرایی مدیریت منابع انسانی در آموزش‌وپرورش، در قالب7 مقوله اصلی، 24 مؤلفه و 68 شاخص شناسایی شد. اولویت‌بندی الزامات نهادی نشان داد که در الگوی مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش، به‌ترتیب فشارهای هنجاری، فشارهای اجباری و فشارهای تقلیدی، بیشترین تأثیر را می‌گذارند.
نتیجه‌گیری: برای دستیابی به ترکیب بهینه و هم‌سویی شیوه‌های منابع انسانی و نیز، توجه به ترکیبات متفاوت الزامات نهادی در هریک از ابعاد مدیریت منابع انسانی نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Institutionalism Model of Human Resource Management System in Education Administration

نویسندگان [English]

  • Alireza Zahedi 1
  • Esmaeil Malek akhlagh 2
  • Ali Mohtashami 3
  • Mohamad Dostar 4
1 Ph.D. student, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Literature and Human Science, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Associate Prof., Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
4 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Literature and Human Science, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: In order to gain social legitimacy and long-term survival of the goals of Education Administration, any change in human resource management practices, must be adapted to the existing institutional context. Therefore, in this research, an attempt has been made to identify and prioritize the institutional pressures of the Ministry of Education and the related components, and to design a human resource management model appropriate to these institutional pressures.
Methodology: The present research enjoys a mixed-method design (qualitative-quantitative) with the purpose of being applied study. First, by systematically reviewing the literature and content analysis of the objectives of the Fundamental Reform Document, the initial research model was formed and then explained by using the opinions of experts and evaluating the content validity. In order to use and measure the model, 219 questionnaires were distributed among senior managers, policy makers and experts of the Ministry of Education in a stratified random method and data analysis was performed using confirmatory factor analysis. Finally, a fuzzy expert system was used to achieve the most appropriate combination of pattern dimensions.
Findings: The Institutionalism model of human resource management in Education Administration was identified in the form of 7 main categories, 24 components and 68 indicators. The prioritization of institutional requirements showed that normative pressures, coercive pressures and imitation pressures have the greatest impact on the human resource management model of education, respectively.
Conclusion: To achieve the optimal combination and alignment of human resource practices, it is necessary to pay attention to different combinations of institutional pressures in each of the dimensions of human resource management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Human‌ resource management
  • legitimacy
  • Institutional fit
  • Education administration
  • Fundamental reform document