چارچوب ارزش‌‌آفرینی مدیریت منابع انسانی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران .

2 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2021.139110

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به رشد و توسعه پلتفرم‌های حمل‌ونقل در سال‌های اخیر و اهمیت روزافزون منابع انسانی، نیاز به بررسی چگونگی ارزش‌آفرینی از طریق مدیریت منابع انسانی در این شکل جدید از کسب‌و‌کار، محسوس است. هدف این مقاله، تعیین ارزش‌های ذی‌نفعان و چگونگی ایجاد ارزش از طریق مدیریت منابع انسانی در کسب‌‌و‌کارهای پلتفرمی حمل‌و‌نقل برای ذی‌نفعان است.
روش‌شناسی: روش این پژوهش آمیخته متوالی است. پژوهش حاضر در دو مرحله اجرا شده است. در مرحله نخست، با استفاده از ادبیات و روش تحلیل تم، فهرستی از ارزش‌های ذی‌نفعان شناسایی شد و از نمونه آماری منتخب از جامعه ذی‌نفعان در دو پلتفرم حمل‌ونقل مشهور ایرانی، درخواست شد که میزان اهمیت ارزش‌های استخراج شده یا سایر ارزش‌های مدنظر را در قالب پرسش‌نامه باز مشخص کنند. در مرحله دوم، از طریق مصاحبه با گروهی از خبرگان که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، قابلیت‌های ارزش‌آفرین در پلتفرم‌ها و چگونگی ایجاد ارزش از طریق مدیریت منابع انسانی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل، به‌کمک روش تحلیل تم مشخص شد.
یافته‌ها: در این پژوهش، 12 ارزش مدنظر ذی‌نفعان اصلی در پلتفرم‌های حمل‌و‌نقل، 2 قابلیت ارزش‌آفرین (مدیریت الکترونیکی فرایندها، مدیریت اطلاعات) و 2 روش ایجاد ارزش (بهبود برنامه‌ریزی کار و کارایی سیستم کنترلی) از طریق مدیریت منابع انسانی استخراج شد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش به چارچوبی متشکل از قابلیت‌های ارزش‌آفرین، روش‌های ایجاد ارزش و ارزش‌های ذی‌نفعان منجر شد. از این چارچوب می‌توان برای فهم بهتر و به‌کارگیری مؤثرتر مدیریت منابع انسانی، در رابطه با ارزش‌آفرینی هر چه بیشتر برای ذی‌نفعان در پلتفرم‌های حمل‌و‌نقل بهره برد. در انتها، بر اساس نتایج به‎دست‌آمده از پژوهش، برای مدیران و عملگران توصیه‌های عملی و برای پژوهشگران پیشنهادهای پژوهشی ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Value Creation through Human Resource Management in Transportation Platforms

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeid Almaspour 1
  • Hamze Khastar 2
  • Saeid Jafarinia 3
  • Bijan Abdollahi 4
1 PhD. student, Department of Management and entrepreneurship, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran..
2 Assistant Professor, Department of Human Resource Management and Business Administration, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof, Department of Management and entrepreneurship, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Associate Prof, Department of Management and entrepreneurship, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Due to growth and development of transportation platforms in recent years and the growing importance of human resources, it is essential to investigate the way to create value through human resource management in this new form of business. The purpose of this study is to determine the values ​​of stakeholders and the way to create value through human resource management in transportation platform businesses for stakeholders.
Methodology: Sequential mixed method was used in the present research. This research has been conducted in two main phases. In the first stage, using literature and thematic analysis method, a list of stakeholders’ values ​​was identified. Then, a sample of stakeholders from two famous Iranian transportation platforms were asked to rate the extracted values using an open-ended questionnaire. In phase two, an interview was performed with a group of experts who were purposefully selected. The value creation capabilities of the platforms and the way to create value through human resource management in the transportation platforms were identified via the thematic analysis.
Findings: In this study, 12 values considered by the main stakeholders in transportation platforms, two value creation capabilities (electronic processes management, information management), and two value creation methods (improving work planning and control system efficiency) were extracted through human resource management.
Conclusion: By creating a framework consisting of value creation capabilities, value creation methods, and stakeholders’ values, findings can be used in better understanding and more effective use of human resource management so as to create more and more values for stakeholders in transportation platforms. Using this results, practical recommendations for managers and operators as well as suggestions for future research are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management
  • Thematic Analysis
  • transportation platforms
  • value creation