شبیه‌سازی تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های جمعیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی، تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامشهر، گروه بازرگانی مالی.

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گروه مدیریت مالی

10.22034/jhrs.2021.139112

چکیده

زمینه و هدف: صندوق‌های بازنشستگی از جمله نهادهای مهم و تأثیرگذار بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه شمرده می‌شوند. ارائه راهکارهای مناسب به‌منظور حفظ تعادل این صندوق‌ها، به شناخت دقیق شرایط و عوامل تأثیرگذار بر وضعیت آن نیاز دارد. یکی از عواملی که بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها تأثیر می‌گذارد، تغییر جمعیت کشور است. در این پژوهش مدلی برای شبیه‌سازی تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های جمعیتی ارائه شده است.
روش‌شناسی: در این مقاله، ابتدا عوامل مهم تأثیرگذار بر وضعیت صندوق بازنشستگی شناسایی شدند. سپس با استفاده از مدل‌سازی پویاشناسی سیستم، بحران فزونی مصارف بر منابع صندوق در قالب مدل علت‌ومعلولی ترسیم شد و در ادامه، به‌کمک نرم‌افزار ونیسم، مدل حالت جریان در افق زمانی 50ساله پیش‌بینی و طراحی شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش از احتمال تأثیر مثبت افزایش 23درصدی زادوولد بر میزان نقدینگی سازمان حکایت می‌کند، این در حالی است که کاهش شدید میزان زادوولد و افزایش تورم در بلندمدت، بیشترین تأثیر منفی را روی میزان نقدینگی صندوق می‌گذارد. مقدار نسبت پشتیبان و نقدینگی در خروجی مدل شبیه‌سازی، گویای بروز بحران شکاف منابع و مصارف صندوق، در دهه‌های آغازین سال ۱۴۰۰ است.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی سیستم منابع و مصارف صندوق بازنشستگی نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند فعلی، در آینده نزدیک بحران بازنشستگی بروز می‌کند. از سوی دیگر، بر اساس بررسی سناریوهای مختلف مشخص شد که در کوتاه‌مدت، افزایش میزان کسورات و میزان جذابیت، بیشترین تأثیر را بر پایداری صندوق می‌گذارد؛ اما در بلندمدت، به‌دلیل اثر معکوس افزایش میزان کسورات در پرداخت‌های حق بیمه، جذابیت صندوق‌ها کاهش می‌یابد و در عمل، متغیرهای جمعیتی بیشترین تأثیر را بر پایداری صندوق‌ها می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Balance between Resource and Expenditure in Pension Funds Based on Population Risks: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Hassan Chaharmahali 1
  • Hamidreza Izadbakhsh 2
  • Hamidreza Kordlouie 3
  • Mirfeiz Fallah Shams 4
1 Ph.D. student of financial management, Department of Financial Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kharazmi University, Tehran
3 Associate Professor, Islamshahr Azad University, Department of Financial Business.
4 Associate Professor, Islamic Azad University, Tehran Branch, Center for Financial Management
چکیده [English]

Background & Purpose: Pension funds are among the most important institutions that affect economic and social conditions of society. Presenting appropriate solutions to maintain the balance of these funds requires accurate knowledge of the conditions and factors affecting its status. Demographic change is one of the disruptive factors upsetting the balance between resource and expenditure of the funds.
 
Methodology: In this article, first the key factors affecting the status of the Pension Fund were identified. Then using modeling with system dynamics method, both increasing crisis of spending on fund resources in the form of cause and effect model and flow mode model in Vensim software on the horizon were designed and predicted in 50 years.
 
Findings: The results of this study uncovered that a 23% increase in the birth rate can have a positive effect on the liquidity of the organization. However, based on the results of this study, a sharp decline in the birth rate and an increase in inflation, in the long run, will have the most negative effect on the liquidity of the Pension Fund. The amount of support and liquidity ratio in the output of the simulation model indicates the emergence of a crisis in the gap between resource and expenditure of the Pension Fund after the early decades of the Year 1400.
 
Conclusion: The results obtained from the simulation of the resource system and expenditures of Pension Fund is the indicator of the occurrence of a pension crisis in condition that the current trend continues in the near future. On the other hand, the study of different scenarios has shown that in the short run, increasing the deduction and the attractiveness rates has the greatest effect on the stability of the Pension Fund, but in the long run, due to the adverse effect of increasing the deduction rate on premiums, this factor reduces the attractiveness of the Pension Fund. Demographic variables will have the greatest impact on the stability of the Pension Funds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balance between resource and expenditure pension fund
  • demographic risks
  • dynamic systems simulation
  • fund stability