الگوی مدیریت هویت‌یابی کارکنان در سازمان‌های عمومی: مطالعه‌ای با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب وکار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/jhrs.2021.292807.1726

چکیده

زمینه و هدف: امروزه منابع انسانی، نوعی دارایی حیاتی برای سازمان محسوب می‌شود و احساس هویت سرمایه‌های انسانی، ارزش افزوده زیادی را برای سازمان ایجاد می‌کند. بر این اساس، در پژوهش پیش رو، به ارائه الگوی مدیریت هویت‌یابی کارکنان در سازمان‌های عمومی با رویکرد آمیخته پرداخته شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از لحاظ نوع استفاده، کاربردی محسوب می‌شود. روش اجرای پژوهش، آمیخته اکتشافی بوده است؛ به‌گونه‌ای که در بخش کیفی، از روش پژوهش داده‌بنیاد و در بخش کمّی، از روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی استفاده شده است. داده‌های لازم برای بخش کیفی، از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان منابع انسانی جمع‌آوری شد که این افراد با استفاده از ‌روش نمونه‌گیری غیر احتمالی گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌های بخش کمّی نیز، به‌کمک روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان کارکنان شهرداری کرمانشاه گردآوری شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها، مقوله علّی شامل عوامل سازمانی، مدیریتی و فردی؛ مقوله محوری شامل عضویت، تشابه، وفاداری و سازگاری؛ مقوله مداخله‌گر شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، وجه سازمان، ارتباطات خارجی؛ مقوله زمینه‌ای شامل حمایت سازمانی، گروه‌های کاری، فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمان ویژگی‌های سازمان؛ راهبردها شامل توسعه عزت‌نفس سازمانی، توسعه صمیمت سازمانی، توسعه نشاط سازمانی و افزایش مشروعیت و پیامدها شامل عوامل اجتماعی، عملکردی، رفتاری و نگرشی بودند. بر اساس تحلیل داده‌های کمّی برازش الگوی پژوهش تأیید شد.
نتیجه‌گیری: اجرای بهینه راهبردهای هویت‌یابی کارکنان، به ارتقای نگهداشت کارکنان در سازمان کمک می‌کند. مدیران می‌توانند با ارتقای هویت‌یابی، میزان جذب کارکنان جدید را بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employee Identity Management Model in Public Organizations: A Mixed Method Study

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kheirandish 1
  • Akbar Hassan poor 2
  • yousef vakili 2
  • Mohammad Reza Naghdi 3
1 Assistant prof., Shahhid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran,Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Phd student.,
چکیده [English]

Background & Purpose: Nowadays, human resources are a vital asset for the organization. The sense of identity of human capital with the organization creates numerous added values for the organization. Accordingly, in this study, the model of employee identity management in public organizations using a mixed approach has been addressed.
Methodology: This research is exploratory in terms of purpose and applied research regarding type of use.  Moreover, an exploratory mixed method was used in this study. In the qualitative part, the grounded theory was employed, and in the quantitative part, the descriptive-survey research method was utilized. In the qualitative section, the required data were collected using non-probable snowball sampling as well as semi-structured interview with 20 experts in human resources. In the quantitative section, the data were collected by cluster sampling among municipal employees of Kermanshah, Iran.
Findings Based on data analysis, causal category includes organizational, managerial, and individual factors. Central category consists of membership, similarity, loyalty, and compatibility. Intervening category contains economic factors, political factors, organizational aspect, external relations. Contextual category includes organizational support, working groups, organizational culture, organizational strategy, and characteristics of the organization. Strategies comprises the development of organizational self-esteem, development of organizational intimacy, development of organizational vitality, and increasing legitimacy. And finally, the consequences include social, functional, behavioral, and attitudinal factors. Based on quantitative data analysis, the fit of the research model was confirmed.
Conclusion: Optimal implementation of employee identification strategies can improve employee retention in the organization. Managers can improve the recruitment rate of new employees by promoting identification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employee identification
  • Grounded theory
  • model
  • Public Institutions