شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای فراست سیاسی مدیران دولتی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان،خرم آباد،ایران

10.22034/jhrs.2021.253509.1510

چکیده

زمینه و هدف: فقدان شاخص‌های دقیق برای ارتقا و همچنین، اهداف سازمانی مبهم، فرایند توسعه مسیر شغلی و دستیابی به چشم‌اندازهای ترسیم شده را دشوار کرده است. با وجود این، مدیرانی که از فراست سیاسی برخوردارند با تحلیل صحیح سازمان، برقراری ارتباطات استراتژیک و مدیریت کارکنان کلیدی سازمان، اهداف خویش را محقق می­سازند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی پیشایند­ها و پسایند­های فراست سیاسی مدیران دولتی است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی به‌شمار می‌رود، از حیث نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی محسوب می‌شود و از لحاظ نوع‌شناسی در زمره پژوهش‌های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی قرار می‌گیرد که پارادایم قیاسی ـ استقرایی را در پیش گرفته است. مشارکت‌کنندگان بخش کیفی، 18 نفر از استادان رشته مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه‌های منتخب کشور بود که به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های این مرحله به‌روش تحلیل تم انجام گرفت. جامعه آماری بخش کمّی، مدیران میانی سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس، حجم نمونه 29 نفر تعیین شد. تحلیل داده‌های این مرحله نیز به‌کمک روش دلفی فازی صورت پذیرفت.
یافته‌ها: با استفاده از داده‌های کیفی به‌دست‌آمده از مصاحبه‌های اکتشافی، پیشایندها و پسایندهای فراست سیاسی مدیران دولتی در قالب 24 عامل مشخص شد، سپس این عوامل در بخش کمّی رتبه‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، فراگیری تاکتیک‌های نفوذ، آگاهی از نحوه کار سیستم، دانش و مهارت سیاسی، آینده‌نگری و تحلیل محیط و جوّ سازمان، پیشایندهای بسیار مهم فراست سیاسی مدیران دولتی هستند. از میان پسایندهای فراست سیاسی مدیران نیز، امنیت شغلی، ارتقای سلسله‌مراتبی، تشکیل ائتلاف‌‌های سودمند و مقبولیت سازمانی، اهمیت بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Prerequisites and Consequences of Political Acuity of State Managers Using the Fuzzy Delphi Approach

نویسندگان [English]

  • seyyed jafar zonoozi 1
  • Meysam Jafari 2
1 Assistant Prof.of Management Department, Faculty of Economics and Management, Urmia University
2 Ph.D. Candidate in Public Administration, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University
چکیده [English]

Background & Purpose: The lack of precise criteria for promotion as well as ambiguous organizational goals have caused both the process of career path development and the outlined prospects achievement difficult. Nevertheless, managers, who have political acuity, achieve their goals by properly analyzing the organization, establishing strategic relationships, and managing key persons in the organization. The purpose of this study is to identify and explain the prerequisites and consequences of political acuity of state managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Delphi
  • hierarchical promotion
  • political acuity
  • state managers