تحلیل مضمون رفتار اخلاقی کارگزاران عمومی بر اساس باب دوم گلستان سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

10.22034/jhrs.2021.139117

چکیده

زمینه و هدف: رفتار اخلاقی برای کارگزاران عمومی، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است و می‌تواند چارچوبی برای بهبود اقدام‎های سیاسی و اداری و معیاری برای ارزیابی میزان پایبندی کارگزاران عمومی جهت تحقق منافع عمومی قلمداد شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مضامین رفتار اخلاقی کارگزاران عمومی بر اساس گلستان سعدی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر ماهیت اکتشافی دارد، با رویکرد استقرایی انجام شده است و در چارچوب پارادایم تفسیری قرار می‌گیرد. منابع اطلاعاتی پژوهش را حکایت‌های باب دوم گلستان سعدی تشکیل می‌دهد. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. روایی نتایج، به‌روش ممیزی توسط ارزیاب و پایایی آن، بر اساس روش هولستوی ارزیابی و تأیید شد.
یافته‌ها: 48 مضمون پایه به‎عنوان رفتارهای اخلاقی کارگزاران عمومی شناسایی شد که در قالب 16 مضمون سازمان‌دهنده و چهار مضمون فراگیر دسته‎بندی شدند.این چهار مضمون فراگیر عبارت‎اند از: اخلاق بندگی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، و اخلاق سیاسی.
نتیجه‌گیری: الگوی تبیین‎شده، راهنمایی برای بهبود رفتار اخلاقی کارگزاران عمومی در راستای توجه بیشتر به منافع عمومی، ایجاد انگیزه در کارکنان، افزایش مشروعیت نظام اداری و بهبود اقدام‎های سیاسی و اداری است. نتایج پژوهش، به کامل‌تر شدن شناخت موجود در خصوص شایستگی‌های کارگزاران عمومی و اخلاق حرفه‌ای در این زمینه کمک می‎کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Thematic Analysis of the Ethical Behavior of Public Agents Based on the Second Chapter of Sa'di's Golestan

نویسنده [English]

  • Hamed Mohammadi
PhD, Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Ethical behavior is of particular importance to public agents and it can be seen both as a framework for improving political and administrative actions and a criterion for assessing the amount of commitment of public agents so as to achieve the public benefit. The purpose of this study is to identify the ethical behavior of public agents based on Sa'di's Golestan.
Methodology: The present study is exploratory in nature, conducted through inductive approach, and located on the framework of the interpretive paradigm. The second chapter of Sa'di's Golestan serves the data source of the study and theme analysis was used to analyze the data. Validity of the results was assessed and confirmed using census method done by an assessor and their reliability was assessed and confirmed Using Holsty method.
Findings: The findings of the present study indicated that the ethical behavior of public agents, based on the second chapter of Sa'di's Golestan, has 48 basic themes, 16 organizing themes, and four comprehensive themes. Comprehensive themes include slavery ethics, individual ethics, social ethics, and political ethics.
Conclusion: The explained model can be used as a guide to improve ethical behavior of public agents so as to pay more attention to public benefits, motivate staffs, increase the legitimacy of public agents, and develop political and administrative actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • Ethical Behavior
  • public agents
  • Sa'di's Golestan
  • Thematic Analysis