الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران .

3 استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری،

4 کارشناس ارشد آماد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2021.139118

چکیده

زمینه و هدف: مدیران مجرب و متخصص، در موفقیت سازمان‌های دفاعی نقش مهمی ایفا می‌کنند. یکی از ارکان شناسایی و تربیت چنین مدیرانی، وجود نظام ارزیابی عملکرد اثربخش است. نظام ارزیابی عملکرد، به الگویِ بومیِ متناسب با مدیریت جهادی و سبک مدیریتی بومی ایرانی ـ اسلامی نیاز دارد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سامانه آماد و پشتیبانی دفاعی با رویکرد جهادی است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، آمیخته متوالی اکتشافی است. جامعه آماری آن را استادان و مدیران سامانه آماد و پشتیبانی یکی از سازمان‌های دفاعی تشکیل داده است. روش اجرای بخش کیفی پژوهش، تحلیل محتوا بود که 10 نفر به‌روش گلوله ‌برفی انتخاب و با آنها مصاحبه شد. در بخش کمّی نیز، 45 نفر به‌روش قضاوتی انتخاب شدند و برای تکمیل پرسش‌نامه مشارکت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که روایی و پایایی آنها به تأیید رسید. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و فریدمن استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی، مشتمل بر 92 شاخص، 12 مؤلفه و 3 بُعد تدوین شد. در این الگو، بُعد عملکردی در مقایسه با ابعاد دیگر اهمیت دارد.
نتیجه‌گیری: الگوی ارائه‌شده در پژوهش، این قابلیت را دارد که به‌عنوان ابزار و مبنایی جامع برای ارزیابی عملکرد مدیران آمادی استفاده شود و به‌عنوان راهنمایی مؤثر برای ترویج تلاش و عملکرد جهادی میان مدیران سامانه آماد و پشتیبانی سازمان‌های دفاعی، مبنای عمل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Performance Appraisal of Logistics Managers with a Jihadi Approach

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Gholami 1
  • Ali Farhadi 2
  • Abdolah Vosoughi 3
  • Moslem Farokhi 4
1 1. Assistant professor, Faculty of Graduate School, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology. Tehran, Iran.
2 2. Assistant professor, Faculty of Management, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology. Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Faculty of Management, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
4 4. M.A in Logistics of Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Experienced and specialized managers play an important role in the success of defense organizations. One element of identifying and training such managers is to have an effective performance appraisal system. The performance appraisal system demands a native model appropriate to Jihadi management, native Iranian- Islamic management style. Accordingly, the main purpose of this study is to provide a model for performance appraisal of logistics managers of a defense organization following a Jihadi approach.
Methodology: This research is applied regarding purpose and sequential exploratory mixed method in terms of methodology. The statistical population consists of professors and managers of the logistics of a defense organization. In the qualitative part, which used content analysis, 10 individuals were selected through snowball method to participate in the interview. Additionally, 45 persons were chosen via judgmental method to take part in the quantitative part. Data collection instruments were a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire which was developed and validated by the current researchers. Both confirmatory factor analysis and the Friedman Test were conducted to analyze the data.
Findings: Based on the results of study, a performance appraisal model of logistics managers consisting of 92 indicators, 12 components and 3 dimensions was developed. The ranking uncovered that the functional dimension is the most important dimension of the model.
Conclusion: The model presented in this research can be used as a tool or comprehensive criterion to evaluate the performance of logistics managers. It can be employed as an effective guide to promote Jihadi effort and performance among managers of the logistics of defense organization as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Organization
  • Jihadi Management
  • Jihadi manager
  • Logistics
  • performance appraisal