مفهوم پردازی گزاره های ارزشی کارکنان: مرور نظام مند ادبیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2023.168834

چکیده

زمینه و هدف: گزاره­های ارزشی کارکنان نوعی راهبرد برای ایجاد مزیت رقابتی کارفرما در بازار کار به شمار می‌رود که با هدف اطمینان از به‌کارگیری بهترین افراد و نگهداشت کارکنان فعلی اجرا می‌شود. این مفهوم جدید مزایای حاصل از همکاری با یک کارفرمای مشخص را مورد توجه قرار می­دهد و تا کنون اجزای متفاوتی برای آن معرفی شده است. از این­رو پژوهش حاضر به دنبال شناخت ماهیت و اجزای تشکیل‌دهنده گزاره­های ارزشی کارکنان با رویکردی یکپارچه است.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی رویکرد تفسیری دارد و از روش مرور نظام­مند ادبیات به عنوان نوعی روش کیفی استفاده کرده است. منابع اطلاعاتی پژوهش شامل مقالات مرتبط منتشر شده در پایگاه‌های اطلاعات علمی منتخب است که بر اساس معیارهای مورد نظر غربال‌گری و با استفاده از روش کدگذاری باز تحلیل شدند.
یافته‌ها: با مرور تعاریف گزاره­های ارزشی کارکنان ماهیت، هدف و شرایط بهره‌مندی از آن بازشناسی شد. همچنین اجزای آن نیز از پنج مقوله اصلی تشکیل شده‌اند که عبارتند از: ارزش های ارتباطی و فرهنگی، ارزش های اقتصادی، ارزش های توسعه ای، ارزش های حاصل از شغل و ارزش های غرور و اعتبار سازمانی.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش می‌تواند به کسب شناختی به نسبت جامع از ارزش‌های مورد انتظار کارکنان از سازمان مساعدت کند تا توان رقابتی سازمان‌ها را در جذب  ونگهداشت بهترین افراد ارتقا دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of employees value propositions: a systematic literature review

نویسندگان [English]

  • Razieh Abdollahii 1
  • Mojtaba Amiri 2
  • Abbas Nargesian 3
1 Department of Management, Phd candidate, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Department of Management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Department of Management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: EVP as a strategy to create a competitive advantage for the employer in the labor market and with the aim of ensuring the employment and maintaining of the best employees, is a new concept that considers the benefits of cooperation with a specific employer and so far different components have been introduced for that. Therefore, the current research seeks to understand the nature is as well as the components of EVP with an integrated approach.
Methodology: In this research, in order to understand the nature and components of EVP, a systematic literature review method was used. For this purpose, after defining the research questions, a systematic review protocol was developed, so that 352 related articles were identified and after screening, 41 articles were included in the analysis list using open coding method.
Findings: Based on the results, 93 codes were extracted in relation to the definition EVP and a total of 11 codes were categorized in the form of 4 concepts. Also, 426 codes related to the components of EVP were extracted, and after more general categories, a total of 19 concepts were identified in the form of 5 categories..
Conclusion: The nature of EVP is the value that employees receive from the features provided by the employer, and include communicational, cultural, economical, developmental values, values of the job and values of pride and credibility of the organization, each of which is obtained through the characteristics of the employer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emoloyee value proposition
  • EVP
  • Employer Value Proposition
  • Employment value proposition
  • Systematic literature review