طراحی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان در سازمان‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/jhrs.2023.356611.1970

چکیده

زمینه و هدف: ترس سازمانی تاثیری منفی بر عملکرد کارکنان در محل کار دارد، فرهنگی خاموش ایجاد می‌کند، باعث تاخیر در تصمیم‌گیری می‌شود و از ایجاد نوآوری و توسعه در سازمان جلوگیری می‌کند. هدف از این پژوهش ارائه الگویی جامع از مدیریت ترس در سازمان‌های مالی می باشد.
روش‌شناسی: در این پژوهش ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ هدف اصلی در قالب روش تحقیق توسعه‌ای-کاربردی، از روش تئوری داده بنیاد اﺳﺘﻔﺎده شد. جامعه آماری خبرگان سازمان‌های دولتی و خصوصی فعال در صنعت مالی شهر تهران بودند که از این میان 20 خبره به عنوان نمونه آماری از طریق روش هدفمند برگزیده شدند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج این پژوهش، مقوله محوری در قالب مقوله‌های فرعی ابعاد ارتباطی، عملکردی و انگیزشی تعریف شد. شرایط علی در قالب مقوله‌های عوامل درون سازمانی و برون سازمانی، شرایط زمینه‌ای در قالب مقوله‌های بستر اجتماعی و تکنولوژیک و شرایط مداخله‌گر در قالب مقوله‌های شرایط اقتصادی جامعه و شرایط روانی محرک ترس سازمانی دسته‌بندی گردیدند. کنش- واکنش‌ ها نیز در قالب مقوله‌های مدیریت ریشه‌های ترس در کارکنان، اقدامات مدیریت منابع انسانی، اصلاحات رفتاری و اقدامات فرهنگی شناسایی شدند. نهایتا پیامدها به مقوله‌های آسیب‌های عملکردی، رفتاری، ساختاری و اجتماعی دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: مدیران می‌توانند به کمک این مدل در زمینه شناخت ترس سازمانی کارکنان گام بردارند و در جهت پیشگیری و یا درمان آن نیز اقداماتی در راستای شناسایی و تعریف عوامل ایجاد ترس و نهایتاً اصلاحات ساختاری و فرهنگی در جهت مقابله با ترس سازمانی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Employees’ Organizational Fear Management in Financial Organizations

نویسندگان [English]

 • Maryam Tehrani
 • َAkbar Hassanpoor
 • Saeed Jafarinia
 • Mohammad Amin Zare
Department of Human Resource Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Organizational fear has a negative impact on employee performance at work, creates a silent culture, delays decision-making and prevents innovation and development in the organization. The aim of this research is to provide a comprehensive model of fear management in financial organizations.
Methodology: To obtain the main purpose, grounded theory method was used. The statistical population was experts in public and private organizations in financial industry active in Tehran, from which 20 experts were selected as a statistical sample through a targeted method.
Findings: Based on the results, the central category was explained in 3 subcategories of communication, functional and motivational dimensions. Causal conditions were classified in the form of 2 categories of intra and extra-organizational factors, background conditions in the form of 2 categories of social and technological background, and intervening conditions in the form of 2 categories of economic conditions of society and psychological conditions triggering organizational fear. Actions-reactions were identified in the form of 4 categories of managing the roots of fear in employees, human resources management measures, behavioral reforms and cultural measures. Finally, the consequences were explained in 4 categories of functional, behavioral, structural and social damages.
Conclusion: With the help of this model, managers can take steps in the field of understanding the organizational fear of employees, and in order to prevent or treat it, they can also take measures to identify and define the factors that cause fear, and finally, structural and cultural reforms to deal with organizational fear.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fear
 • Organizational Fear
 • Organizational Fear Management
 • Grounded Theory
 • Financial Organizations
 • تاریخ دریافت: 26 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 25 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 03 اسفند 1401