الگوی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های دفاعی دانش‌محور (مورد پژوهی: اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22034/jhrs.2023.168841

چکیده

زمینه و هدف: موفقیت سازمان‌های دانش‌محور مرهون توانمندسازی منابع انسانی دانشی آن است. هرچه این سازمان‌ها از نظر منابع انسانی توانمندتر باشند به همان میزان، توفیق بیشتری در نیل به اهداف خود خواهند داشت. هدف این مقاله طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی منابع انسانی در اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش ج.ا.ا است.
روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای و از لحاظ نتیجه، کاربردی است و از لحاظ نوع داده‌ها کیفی و کمی است. مشارکت‌کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان علمی و صاحب‌نظران حوزه مدیریت منابع انسانی و خبرگان اجرایی اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا است که با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیز شامل نفر از کارکنان دانشی که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی شامل تحلیل مضمون و در بخش کمی نیز مدل‌سازی معادلات ساختاری جهت اعتبارسنجی مدل بود.
یافته‌ها: الگوی توانمندسازی جامعه هدف شامل مقوله‌های اصلی توانمندسازی دانشی، توانمندسازی حرفه‌ای، توانمندسازی کارکردی، توانمندسازی اخلاقی، توانمندسازی اجتماعی، توانمندسازی نظامی و توانمندسازی شناختی بوده است که ارتباط میان آن‌ها و مقوله‌های فرعی تشکیل‌دهنده آن‌ها به‌صورت کمی نیز تأیید شده است.
نتیجه‌گیری: ماهیت حرفه‌ای منابع انسانی شاغل در سازمان‌های دفاعی دانش‌محور موجب می‌شود برنامه توانمندسازی آن‌ها چندبعدی و فراگیر باشد. الگوی ارائه شده در این پژوهش می‌تواند به عنوان راهنمای عمل برای تدوین برنامه‌های توسعه منابع انسانی در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

sFV

نویسنده [English]

  • Seyed Abbas Alavi