ارتقای عملکرد شغلی به وسیله ذهن آگاهی در پرتو خلاقیت، مشارکت خلاقانه و رهبری متواضع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jhrs.2023.168842

چکیده

زمینه و هدف: ذهن‌آگاهی به عنوان نوعی حالت و فرایند روانشناختی مثبت زمینه‌ساز بروز رفتارهای سازنده و ارتقای عملکرد شغلی است. به منظور شناخت بهتر چگونگی این تاثیرگذاری مطالعه حاضر به بررسی نقش میانجی‌ خلاقیت و مشارکت فرآیند خلاقانه و نقش تعدیل‌گر رهبری متواضع در تاثیر ذهن آگاهی بر عملکرد شغلی کارکنان انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوره گردآوردی داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری آن شامل کارکنان یک سازمان نظامی در شهر تهران است که از میان آنها به‌روش تصادفی نمونه‌گیری شده است. داده‌ها با کمک ابزار پرسش‌نامه گردآوری و با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری مبنی بر حداقل مربعات جزئی تجزیه‌وتحلیل شده‌اند.
یافته‌ها: ارتباط بین ذهن آگاهی، خلاقیت و مشارکت فرآیند خلاقانه با عملکرد شغلی تایید شد. همچنین نتایج نشان داد رهبری متواضع رابطه بین خلاقیت و مشارکت فرآیند خلاقانه و عملکرد شغلی را تعدیل کرد. تأثیر ذهن آگاهی بر عملکرد شغلی از طریق خلاقیت کارکنان نیز تائید شد.
نتیجه‌گیری: پرورش قابلیت ذهن‌آگاهی کارکنان می‌تواند به ارتقای آمادگی و سیالیت ذهنی آنان برای خلاقیت و تمایل به مشارکت فعالانه در فرایندهای خلاقانه در سازمان به ارتقای عملکرد شغلی آنان کمک کند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند توجه به مقوله ذهن‌آگاهی را در میان پژوهشگران و دست‌اندرکاران سازمانی ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF MINDFULNESS IN IMPROVING EMPLOYEES' JOB PERFORMANCE: THE MODERATING ROLE OF HUMBLE LEADERSHIP AND MEDIATING CREATIVITY AND PARTICIPATION IN THE CREATIVE PROCESS

نویسندگان [English]

  • Abbas Monavariyan
  • emran Mohammadi fateh
چکیده [English]

Background & Purpose: Much previous research in this field has investigated the results of mindfulness interventions in the workplace in terms of employee well-being, relationships, and performance. This study extends previous literature by examining the impact of mindfulness on creativity, engagement in the creative process, and job performance. Also, this study examines the interactive effects of humble leadership in the relationship between mindfulness and job performance and creativity. In addition, the role of mindfulness through creativity and the participation of the creative process on job performance is also investigated.
Methodology: The research sample included 220 people with at least three years of work experience among the employees of Hamedan University of Medical Sciences. Hypotheses were tested using structural equation modeling based on partial least squares with smartPLS software.
Findings: The results of the research findings support the majority of hypotheses based on the relationship between mindfulness and job performance, employee creativity and creative process participation. Humble leadership moderated the relationship between creativity and creative process engagement and job performance, and the effect of mindfulness on job performance through employee creativity was also confirmed.
Conclusion: The overall framework of this research provides a basis for an emerging research field and outlines key directions for future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • humble leadership
  • creativity
  • participation in the creative process
  • employee job performance