تأثیر مدیریت دانش بر توسعه سرمایه انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در عصر دانایی­محوری، سرمایه انسانی به یکی از مهم­ترین سرمایه­های ارزشمند و ارزش­آفرین سازمان­­های پیشرو تبدیل شده است. چنین سازمان­هایی تلاش می­کنند برای حفظ جایگاه رقابتی خود پیوسته سرمایه­های انسانی خود را توسعه دهند. یکی از روش­های مؤثر در این زمینه اجرای موفقیت­آمیز مدیریت دانش در سازمان است. در این راستا پژوهش حاضر به این مسئله اساسی می­پردازد که اقدامات مدیریت دانش چگونه و تا چه میزان می­توانند به توسعه سرمایه­های انسانی سازمان مساعدت کنند. برای بررسی این موضوع تأثیر فرایند مدیریت دانش (چهار مرحله خلق، ذخیره­سازی، کاربرد و تسهیم دانش) بر چهار بعد از سرمایه انسانی (خبرگی، مهارت، تجربه و دانش) بررسی می‌شود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان معاونت مدیریت و توسعه وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران به تعداد 359 نفر تشکیل می­دهند. که با نمونه‌گیری تصادفی انجام‌شده 186 نفر آن‌ها به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اقدامات مدیریت دانش بر همه ابعاد بررسی‌شده از سرمایه انسانی تأثیری معنادار و مثبت دارد و اجرای اثربخش اقدامات مدیریت دانش در سازمان به توسعه هرچه بیشتر سرمایه انسانی سازمان می­انجامد. در پایان پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13
دوره4شماره 13 پائیز 93
آبان 1393
صفحه 19-40
  • تاریخ دریافت: 24 دی 1392
  • تاریخ بازنگری: 12 اسفند 1392
  • تاریخ پذیرش: 13 مهر 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1393