رابطه کیفیت زندگی کاری و وفاداری کارکنان؛ مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اهمیت کیفیت زندگی کاری و وفاداری کارکنان به‌تازگی مورد توجه بسیاری از مدیران قرارگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و وفاداری کارکنان اداره کل کتابخانه­های استان ایلام است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. بر اساس جدول مورگان تعداد 86 نفر از این کارکنان با روش نمونه­گیری تصادفی از نوع خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­های مربوط به وفاداری کارکنان پرسش‌نامه­ای­ پژوهشگر ساخته بوده و برای سنجش کیفیت زندگی کاری نیز از پرسشنامه استاندارد والتون استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد کیفیت زندگی کاری کارکنان با 8 بعد پرداخت  منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون­گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت‌های انسانی بر وفاداری کارکنان تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها