رابطه سبک رهبری و جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است. هدف تحقیق، بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری (تحول‌آفرین و تبادلی) با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش اقتضایی جو سازمانی در بین کارکنان ادارات کل استان اردبیل می‌باشد، با توجه به پراکندگی گسترده جامعه آماری، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 378 برآورد گردید.
پس از جمع‌آوری داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه، برای تحلیل مدل تحقیق و تأیید کلیت آن و برای تحلیل روابط خطی بین متغیرهای نهفته و آشکار، از روش معادلات ساختاری و برای تحلیل روابط فرضی، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همچنین جهت رتبه‌بندی هر یک از مؤلفه­های تحقیق­، از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین سبک رهبری و جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6
دوره2 زمستان 1391 شماره6
بهمن 1391
صفحه 1-30
  • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1391
  • تاریخ بازنگری: 16 خرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 16 آذر 1391
  • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1391