مقدمه‌ای بر عصب شناسی یادگیری و نقش فراشناخت در یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

با توجه به اهمبت آموزش های غیر رسمی و خارج از محیط های آموزشی سنتی، دانستن نحوه مدیریت یادگیری در سال های اخیر اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. از طرفی، تحقیقات در مورد یادگیری، حافظه و فرآیندهای فرا -شناختی،نشان می دهد که افراد به طور مداوم از مدلهای ذهنی نادرست در زمینه نحوه یادگیری و حافظه استفاده می کنند و این امر آنها را در معرض خطا ، ارزیابی های نادرست وسوء مدیرت یادگیری خویش قرار می دهد. در این مقاله پس از بحث درباره عصب شناسی یادگیری ،آنچه که فراگیران برای تبدیل شدن به یادگیرنده اثربخش نیازمند هستند، تشریح و جنبه های فراشناختی از جمله دانش فراشناختی،قضاوت های فراشناختی و کنترل های فراشناختی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در نهایت در این زمینه پیشنهاداتی ارائه شده است. انتظار می رود، اساتید، معلمان، دانشجویان، و به خصوص رهبران آموزشی در سطح خرد و کلان به اهمیت فراشناخت در ابعاد مختلف زندگی فراگیران پی ببرند . موضوعی که مهم است این است که افراد حرفه ای که نمی دانند چه چیز را نمی دانند بسیار خطرناک هستند، کسانی که به هیچ چیز غیر از اندیشه ها ی خودشان اهمیت نمی دهند .

کلیدواژه‌ها