شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران در راستای تحقق تعالی منابع انسانی در شرکت های تولید لوازم خانگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از پیش‌نیازهای اجرای طرح‌های تعالی منابع انسانی برخورداری مدیران از شایستگی‌های مورد نیاز است. این پژوهش به شناسایی شایستگی‌های کلیدی مدیران در راستای تعالی منابع انسانی پرداخته است.
روش‌شناسی: این پژوهش به روش آمیخته متوالی (کیفی-کمی) در سه مرحله انجام شده است. در مرحله اول برای شناسایی شایستگی‌های مدیران از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد استفاده شده است. مصاحبه‌شوندگان این مرحله شامل 18 نفر از مدیران در 8 شرکت تولیدکننده لوازم خانگی در ایران بودند. در مرحله دوم تحقیق برای تعیین میزان اهمیت این شایستگی‌ها از روش دلفی استفاده شد. در مرحله سوم به‌منظور سنجش میزان تأثیر این شایستگی‌ها بر معیار نتایج تعالی منابع انسانی از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. در این مرحله 114 واحد درون‌سازمانی و 114 مدیر هر یک از این واحدها به روش تمام شمار مورد پیمایش قرار گرفتند.
یافته‌ها: به منظور اثربخشی استقرار نظام تعالی منابع انسانی 16 شایستگی کلیدی برای مدیران در پنج حوزه شایستگی‌های فردی، شایستگی‌های ارتباطی- اجتماعی، شایستگی‌های مدیریت و رهبری، شایستگی‌های استراتژیک و شایستگی‌های مکمل شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: توسعه میزان برخورداری مدیران از این شایستگی‌های کلیدی می‌تواند به تسهیل پیشبرد طرح‌های تعالی منابع انسانی در سازمان یاری رساند.

کلیدواژه‌ها