از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ارتقای عملکرد سازمانی جزو اولویت‌های همیشگی مدیران است و منابع انسانی در این زمینه نقشی بی‌بدیل دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل‌کنندگی فناوری اطلاعات و میانجی‌گری مدیریت استعداد است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی ـ همبستگی است. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه و از نظرات 281 نفر از مدیران واحدهای صنعتی انجام پذیرفته است. داده‌های پژوهش به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری از طریق حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین، نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه بین دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی تأیید شد. فناوری اطلاعات نیز رابطه بین دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد را تعدیل می‌کند.
نتیجه‌گیری: در واحدهای صنعتی مورد مطالعه، اجرای سیاست‌های فناوری اطلاعات در روابط بین دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


احتشام راثی، رضا و محرابی، جواد. (1395). تأثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم‌های هوشمند بانکداری (مطالعه موردی: بانک صادرات شعب تهران). فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 7(21)، 55-71.

امیرخانی، طیبه. سپهوند، رضا و عارف‌نژاد، محسن. (1393). وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی و روان‌شناختی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9(34)، 105-124.

تقوا، محمدرضا. حسینی به امکان، سید مجتبی و فلاح لاجیمی، حمیدرضا. (1393). تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 2(5)، 1-17.

حسینی، سید صمد. کرمی، اژدر و نیکخواه تکمه‌داش، یونس. (1397). مدل‌سازی معادلات ساختاری با SmartPLS V3: رویکرد پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی. چاپ اول، تهران: انتشارات اندیشه فاضل.

درویش، حسن و عباس‌آبادی، معصومه. (1397). بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 8(28)، 19-42.

رحیمی، فرج اله. محمدی، جیران و پوررازع، هدی. (1395). تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(82)، 99-122.

سعادت، اسفندیار. (1390). مدیریت منابع انسانی. چاپ پانزدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

سیدنقوی، میرعلی. حقیقی کفاش، مهدی و نجفی کلیانی، وحید. (1391). انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(67)، 129-153.

طالقانی، غلام‌رضا. غفاری، علی و حقیقی، محمد. (1395). بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه تهران. فصلنامه مدیریت دولتی، 8(1)، 1-14.

طبرسا، غلامعلی. صادقیان قراقیه، سعید (1393). مدیریت منابع انسانی الکترونیک. چاپ اول، تهران: کتاب مهربان.

فرهنگی، علی اکبر. عباس‌پور، عباس و عباچیان قاسمی، رضا. (1392). بررسی تأثیر فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر ساختار سازمانی و عملکرد شرکت‌های خدماتی: پیمایشی پیرامون مهندسان مشاورنقشه‌بردار. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، 5(3), 123-146.

قلی‌پور، آرین. (1394). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها). چاپ هشتم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

گودرزوند چگینی، مهرداد. چیرانی، ابراهیم. مقدم، هادی. قانع کوشالشاهی، سیده فاطمه و مرادی، فاطمه. (1395). بررسی رابطه مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری‌های استان گیلان). مدیریت بهره‌وری، 10(38)، 253-278.

محمدی، یوسف. معدنی، جواد و پهلوانی قمی، معصومه. (1393). نقش فناوری اطلاعات (IT) در عملکرد نوآوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 2(8)، 75-99.

نوع‌پسند اصیل، سید محمد و عاشق حسینی مهروانی، مجید. (1393). تأثیر فرآیندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(75)، 19-38.

Ali, M., Lei, S., & Wei, X. Y. (2017). The mediating role of the employee relationsclimate in the relationship between strategic HRM and organizational performance in Chinese banks. Journal of Innovation & Knowledge, 3(3), 115-122.

Alkerdawy, M. M. (2016). The relationship between human resource management ambidexterity and talent management: the moderating role of electronic human resource management. International Business Research, 9(6), 80-94.

Bohmer, N., & Schinnenburg, H. (2016). How gender and career concepts impact Global Talent Management. Employee Relations, 38(1), 73-93.

Cascio, W. F., & Boudreau, J. W. (2016). The search for global competence: From international HR to talent management. Journal of World Business, 51(1), 103-114.

Daley, D., Vasu, M. L., & Weinstein, M. B. (2002). Strategic human resource management: Perceptions among North Carolina county social services professionals. Public Personnel Management, 31(3), 359-375.

Dries, N. (2013). Talent management, from phenomenon to theory: Introduction to the special issue. Human Resource Management Review, 23(4), 267-271.

Fichman, R. G. (2004). Real options and IT platform adoption: implications for theory and practice. Inform. Syst. Res, 15(2), 132-154.

Gallardo-Gallardo, E., & Thunnissen, M. (2016). Standing on the shoulders of giants? A critical review of empirical talent management research. Employee Relations, 38(1), 31-56.

Gardner, S. D., Lepak, D. P., & Bartol, K. M. (2003). Virtual HR: The impact of information technology on the human resource professional. Journal of Vocational Behavior, 63, 159-179.

Gibson, C. B. & Birkinshaw, J (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. Academy of Management Journal, 47, 209-226.

Green-Jr, K. W., Inman, R. A., Birou, L. M., & Whitten, D. (2014). Total JIT (TJIT) and its impact on supply chain competency and organizational performance. Int. J.Production Economics, 147, 125-135.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling. 2nd Ed. Thousand Oaks: Sage.

Heinen, J. S., O'Neill, C., (2004). Managing talent to maximise performance. Employment Relations Today, 31(2), 67-82.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20, 277-320.

Huang, J., & Kim, H. J. (2013). Conceptualizing structural ambidexterity into the innovation of human resource management architecture: the case of LG Electronics. The International Journal of Human Resource Management, 24(5), 922-943.

Kang, S. C., & Snell, S. A. (2009). Intellectual capital architectures and ambidextrous learning: a framework for human resource management. Journal of Management Studies, 46, 65-92.

King, K. A. (2016). The talent deal and journey. Employee Relations, 38(1), 94-111.

Lin, L. H., & Ho, Y. L. (2015). Institutional pressures and environmental performance in the global automotive industry: the mediating role of organizational ambidexterity. Long Range Planning, 49(6), 764-775.

Liu, H., Ke, W., Wei, K. K. & Hua, Z. (2013). The impact of IT capabilities on firm performance: The mediating roles of absorption capacity and supply chain agility. Decision Support Systems, 54(3), 1452-1462.

Manistitya, M., & Fongsuwan, W. (2015). Human resource management, job satisfaction and employee commitment affecting information technology staff turnover intention: A Structural Equation Model. Research Journal of Business Management, 9(1), 157-172.

Meyers, M. C., & van Woerkom, M. (2014). The influence of underlying philosophies on talent management: Theory, implications for practice, and research agenda. Journal of World Business, 49(2), 192-203.

Millar, P., & Stevens, J. (2012). Managemtn training and national sport organization managers: Examining the impact of training on individual and organizational performances. Sport Management Review, 15(3), 288-303.

Mithas, S., Tafti, A., Bardhan, I., & Goh, J. M. (2013). Information technology and firm profitability: Mechanisms and empirical evidence. MIS Quarterly, 36, 205-224.

Mitic, S., Nikolic, M., Jankov, J., Vukonjanski, J., & Terek, E. (2017). The impact of information technologies on communication satisfaction and organizational learning in companies in Serbia. Computers in Human Behavior, 76, 87-105.

Ngah, R., & Ibrahim, A. R. (2010). The effect of knowledge sharing on organizational performance in small and innovation and firm performance. Technological Forecasting & Social Change, 77(7), 1076-1089.

Nivlouei, F. B. (2014). Electronic human resource management system: the main element in capacitating globalization paradigm. International Journal of Business and Social Science, 5(2), 147-159.

Raman, R., Chadee, D., Roxas B., & Michailova S. (2013). The effects of partnership quality, talent management, and global mindset are the performance of offshore IT service providers in India. Journal of International Management, 19(4), 333-346.

Sparrow, P. R., & Makram, H. (2015). What is the value of talent management? Building value-driven processes within a talent management architecture. Human Resource Management Review, 25, 249-263.

Thunnissen, M. (2016). Talent management: For what, how and how well? An empirical exploration of talent management in practice. Employee Relations, 38(1), 57-72.

Uysal, G., & Koca, G. (2009). HR and firm performance at companies in Turkey: Correlative analysis. Journal of Modern Accounting and Auditing, 5(1), 45-48.

Veider, V., & Matzler, K. (2015). The ability and willingness of family-controlled firms to arrive at organizational ambidexterity, Journal of Family Business Strategy, 7(2), 105-116.

Youndt, M. A., & Snell, S. A. (2004). Human resource configuration, intellectual capital and organizational performance. Journal of Managerial Issues, 16(30), 337-360.