بررسی تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی با درنظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد- محیط(موردمطالعه: کارکنان شرکت مخابرات شهید بهشتی اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، موسسه آموزش عالی امین، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر بین جامعه‌پذیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با درنظرگرفتن نقش میانجی تناسب فرد- محیط است. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش‌های کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 180=N نفر از کارکنان شرکت مخابرات استان اصفهان می‌باشد تشکیل می‌دهند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کرجسی تعداد 118=n نفر ‌بود که 130 پرسشنامه توزیع شد و 123 پرسشنامه برگشت داده شد که تعداد نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق ساخته و از مدل معادلات ساختاری و با بهره‌گیری از نرم افزار Spss24 و Smart PLS2 برای تجزیه وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که جامعه‌پذیری بر رفتار شهروندی سازمانی بصورت مستقیم تاثیرگذار است و جامعه‌پذیری بر تناسب فرد- محیط و همچنین تناسب فرد-محیط بر رفتار شهروندی سازمانی بطور مستقیم تاثیرگذار است و جامعه‌پذیری با رفتارشهروندی سازمانی با درنظر گرفتن نقش میانجی‌گری تناسب فرد و محیط تاثیرگذار است و ؛ بنابراین همه فرضیه‌ها تایید شد.

کلیدواژه‌ها