دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

شناسایی و اولویت بندی چالش های عملکردی مدیران صف در جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22034/jhrs.2022.280710.1662

حبیب رودساز؛ میرعلی سید نقوی؛ داود حسین پور؛ علی محجوب