پیشایندها و رهاوردهای سپارش منابع انسانی: رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2023.357103.1973

چکیده

زمینه و هدف: نقش منابع انسانی مدیران صف، بسیار برجسته شده و سپارش وظایف منابع انسانی به مدیران صف، تحول حتمی در فضای سازمانی است؛ از این رو هدف مطالعه حاضر، ارائه چارچوب جامع از عوامل اثرگذار بر تقویت نقش منابع انسانی مدیران صف و همچنین، شناخت پیامدهای چندسطحی آن است.
روش: در پژوهش حاضر از طریق رویکرد فراترکیب، شاخص‌ها، مفهوم‌ها، مقوله‌های پیشران و پیامدهای سپارش منابع انسانی شناسایی شد. پس از بررسی پایگاه‌های معتبر علمی، تعداد 113 منبع شناسایی و در نهایت، 46 پژوهش مرتبط انتخاب و تحلیل شد.
یافته‌ها: با استفاده از الگوی هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو، یافته‌های 46 مقاله مرتبط با اهداف پژوهش بررسی، ترکیب و تفسیر شد. در مجموع، 28 کد، 5 مفهوم و 2 بُعد شناسایی شد و اعتبار هریک، از طریق آزمون کاپای کوهن به تأیید رسید. نتایج نشان می‌دهد که دو دسته عوامل سازمانی و روان‌شناختی، از جمله پیشران‌های مهم سپارش منابع انسانی است. همچنین، سپارش منابع انسانی می‌تواند خروجی‌های سازمان را در سه سطح فرد، گروه و سازمان متأثر سازد.
نتیجه‌گیری: بهره‌برداری از نقش منابع انسانی مدیران صف، می‌تواند مزیت‌های رقابتی متعددی در سطوح مختلف سازمان ایجاد کند. در این حین، می‌بایست در نظر گرفت که جلب مشارکت مدیران صف، نیازمند است به توجه هم‌زمان به ارائه حمایت سازمانی و عوامل روان‌شناختی این مدیران. از سوی دیگر، چارچوب ارائه‌شده در این مطالعه و پرداختن به ابعاد مختلف سپارش منابع انسانی، بستر مناسبی برای مطالعات آتی در اختیار قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antecedents and outcomes of HR devolution: Using a Meta‐Synthesis Approach

نویسندگان [English]

 • Saied Sehhat 1
 • Maghssod Amiri 2
 • Mehdi Yazdanshenas 3
 • Hossein Heidarian ghaleh 4
1 department of Business administration, faculty of management and accounting, Allameh Tabataba`i University,
2 Department of Industrial Administration, Faculty of Management & Accounting, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran.
4 Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Every day, the role of line managers in the human resource operations is becoming more prominent, capturing a rising tide of scholarly efforts to explain that devolving HR responsibilities to the line managers improve the quality of implemented HR practices. Many researchers believe that this transition will be a definite future for all organizations. Thus, the purpose of this study is to present a lucid and comprehensive model to demonstrate the underlaying determinants of line managers’ HR role and the multi-level outcomes being brought forward by devolving HR to the line.
Methodology: in line with purpose of this study, all indicators, concepts and categories of HR devolution were identified by Meta‐synthesis qualitative research method. 113 sources were identified by the surveys conducted on this topic in reliable scientific databases. Finally, after several steps, the data from 46 research conducted in this field have been collected.
Findings: After analyzing the data, the number of 28 codes, 5 themes and 2 dimensions were identified and validated through Kappa Cohen coefficient. Using seven-step model of Sandelowski and Barroso, the findings of 46 previous studies related to the objectives of the study were reviewed, aggregated, combined, and interpreted.
Conclusion: The results indicate that organizational and psychological factors are two main precursors of devolving HR. In addition, the present study presents a comprehensive model, illustrating the HR devolution has dramatic outcome and three individual, group and organizational levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • HR devolution
 • Line managers' HR role
 • Line Managers
 • HR practices
 • Meta‐synthesis
 • تاریخ دریافت: 29 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 26 دی 1401